TERMS OF USE


Bulgarian / български – Phillips Terms of Use


Условия за ползване

Последно изменение от 10 юли 2023 г

Phillips Interactive има удоволствието да Ви предостави своите страници, софтуер, приложения, съдържание, продукти и услуги (“Phillips Услуги”), които могат да бъдат означени с марките Phillips, Floyd Phillips Studios, Phillips Live, Floyd Phillips Animation Studios или друга марка, собственост на или лицензирана от The Floyd Phillips Company. Настоящите условия уреждат ползването от Ваша страна и предоставянето от наша на Phillips Услугите, на които са публикувани настоящите условия, както и Phillips Услугите, които ние предоставяме на страници и платформи на трети страни, ако тези условия са Ви разкрити във връзка с използването на Phillips Услугите. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ПОЛЗВАТЕ PHILLIPS УСЛУГИТЕ.

ВСЕКИ СПОР МЕЖДУ ВАС И НАС ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕШЕН ОТ ИНДИВИДУАЛЕН ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ. МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ РАЗПОРЕДБАТА ЗА АРБИТРАЖ В НАСТОЯЩИТЕУСЛОВИЯ, ТЪЙ КАТО ТЯ ЗАСЯГА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ТОЗИ ДОГОВОР.

НИЩО В НАСТОЯЩИТЕУСЛОВИЯ НЯМА ЗА ЦЕЛ ДА ЗАСЕГНЕ ВАШИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ВМЯСТОТО, КЪДЕТО Е ВАШЕТО ОБИЧАЙНО МЯСТО НА ПРЕБИВАВАНЕ. АКО ИМА КОНФЛИКТ МЕЖДУ ТАКИВА ПРАВА И НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ВАШИТЕ ПРАВА ПО ПРИЛОЖИМОТОМЕСТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЩЕ ИМАТ ПРЕДИМСТВО.

1.      Договор между Вас и нас

Това е договор между Вас и Phillips Interactive, корпорация от Калифорния с адрес ул. Саут Буена Виста № 500, Бърбанк, 90001 Калифорния, САЩ (8200 Haven Avenue, Los Angeles, California 90001,  USA), или между Вас и Вашия доставчик на услуги, определен за конкретна Phillips Услуга, ако се различава. Вие трябва да прочетете и да се съгласите с тези условия, преди да използвате Phillips Услугите. Ако не сте съгласни, нямате право да използвате Phillips Услугите. Тези условия описват ограничената основа, на която се предоставят Phillips Услугите, и отменят предишни споразумения или договорености.

Към някои Phillips Услуги, като например правила за даден конкурс, услуга или друга дейност, могат да се прилагат допълнителни общи условия, или условия, които могат да съпътстват определено съдържание или софтуер, достъпни чрез Phillips Услугите. Допълнителни общи условия ще Ви бъдат разкрити във връзка с приложимия конкурс, услуга или дейност. Всички допълнителни общи условия, са в допълнение към настоящите условия, и в случай на конфликт, имат предимство пред настоящите условия.

Имаме право да изменяме настоящите условия. Всяко такова изменение, влиза в сила тридесет (30) дни след като Ви изпратим известие  или след като публикуваме изменението на Phillips Услугите. Ако не сте съгласни с което и да е изменение на тези условия, трябва да прекратите ползването  на Phillips Услугите. Нашите представители за обслужване на клиенти не са упълномощени да изменят която и да било от разпоредбите на настоящите условия устно или в писмена форма.

Ние имаме право незабавно да прекратим настоящия договор по отношение на Вас (включително достъпа Ви до Phillips Услугите), ако не спазите някоя от разпоредбите на тези условия.

2.      Phillips Услугите

Phillips Услугите са за Ваше лично нетърговско ползване и са предназначени единствено за информационни и развлекателни цели. Те не представляват правни, финансови, професионални, медицински или здравни съвети или диагноза и не могат да се използват за такива цели. За да се осигури гладкото функциониране на Phillips Услугите в големи географски области, аспекти на определени дейности, като например игровия процес , могат да бъдат симулирани, с цел да се избегнат забавяния.

Phillips Услугите са наша собственост със запазени авторски права или собственост със запазени авторски права на наши лицензодатели и лицензополучатели и всички търговски марки, марки за услуги, търговски наименования, промишлен дизайн и други права на интелектуална собственост върху Phillips Услугите ни принадлежат или принадлежат на нашите лицензодатели или лицензополучатели. С изключение на случаите, когато сме Ви предоставили изричното си писмено съгласие, никой елемент на Phillips Услугите не може да се използва или експлоатира по  друг начин, освен като част от предоставените Ви Phillips Услуги. Вие можете да притежавате физическите носители, на които са Ви доставени елементи на Phillips Услугите, но ние си запазваме пълна собственост върху Phillips Услугите. Не Ви прехвърляме собственост върху която и да било  част от Phillips услугите.

Съдържание и Софтуерен лиценз

Ако Phillips Услуга е конфигурирана да даде възможност за използване на софтуер, съдържание, виртуални артикули или други материали, притежавани или лицензирани от нас, ние Ви предоставяме ограничена, неизключителна, неподлежаща на сублицензиране, непрехвърляема лицензия за достъп до и ползване на такъв софтуер, съдържание, виртуален артикул или други материали само за Ваше лично, нетърговско ползване.

Вие нямате право да заобикаляте или забранявате никоя система за защита на съдържанието или технология за управление на дигиталните права, използвана заедно с която и да е Phillips Услуга; да декомпилирате, използвате обратен инженеринг, разглобявате или по друг начин превеждате Phillips Услуга във форма, която може да бъде разчетена от човек; да премахвате идентификация, авторски права или други уведомления за собственост; или да имате достъп до или да ползвате която и да е Phillips Услуга по незаконен или неразрешен начин или по начин, който подсказва връзка с нашите продукти, услуги или марки. Нямате право на достъп до или да използвате Phillips Услуга в нарушение на изискванията за контрол върху износа и икономическите санкции на Съединените Американски Щати връзка към външен сайт. С придобиването на услуги, съдържание или софтуер чрез Phillips Услугите, Вие декларирате и гарантирате, че достъпът Ви до и използването на услугите, съдържанието или софтуера, ще се съобразява с тези изисквания.

Откази  и ограничаване на отговорността

PHILLIPS УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ “КАКТО СА” И “КОГАТОСА НАЛИЧНИ.” НИЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА.

НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ВАС ЗА КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ И УВРЕЖДАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, НИТО ЩЕ БЪДЕМ ДЪРЖАНИ ОТГОВОРНИ ЗА ЗАБАВA ИЛИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЧИНИ ИЗВЪН НАШИЯ РАЗУМЕН КОНТРОЛ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩИТЕ НИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ВАС ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ИСКОВЕ НЯМА ДА НАДХВЪРЛЯТ ХИЛЯДА ЩАТСКИ ДОЛАРА (US $1,000).

ТЕЗИ ОТКАЗИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ СЕ ОТРАЗЯВАТ НА ВАШИТЕ ПРАВА КАТО ПОТРЕБИТЕЛ НЯМАТ ЗА ЦЕЛ ДА ОГРАНИЧАТ ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНА СЪГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБИЧАЙНОТО ВИ МЯСТО НА ПРЕБИВАВАНЕ.

Изменения в Phillips Услугите

Phillips Услугите непрекъснато се развиват и ще се изменят с течение на времето. В случай, че направим съществена промяна в Phillips Услугите, ще Ви предизвестим в разумен срок и Вие ще имате право да прекратите настоящия договор.

Допълнителни ограничения върху ползването на Phillips Услугите

Ние не позволяваме ползване на Phillips Услугите за търговски или свързани с бизнес цели, или такива, които рекламират или предлагат за продажба продукти и услуги (независимо дали са с цел печалба или не), или такива, които склоняват към действие другиго (включително молби за вноски или дарения). Вие се съгласявате да не въвеждате вируси или други вредни компоненти съзнателно или по непредпазливост, или по друг начин да се намесвате в, разстройвате или повреждате която и да е Phillips Услуга или свързана мрежа, или да се намесвате в ползването или преживяването на Phillips Услуга от страна на друго физическо или юридическо лице. Вие се съгласявате да не ползвате софтуер или устройство, което позволява автоматизиран игрови процес, ускорен игрови процес, или друга манипулация на игровия процес или на игровия клиент и Вие се съгласявате да не мамите или по друг начин да изменяте Phillips Услуга или игрово преживяване в опит да се създаде предимство за един потребител пред друг. Освен това, Вие се съгласявате да не използвате, наблюдавате или копирате, или да позволявате на друго физическо или юридическо лице да използва, наблюдава или копира който и да е от елементите на Phillips Услугите с помощта на робот, спайдер, скрейпър или други автоматизирани средства или ръчен процес без нашето изрично писмено разрешение.

Услуги и съдържание на трети страни

Phillips Услугите могат да интегрират, да бъдат интегрирани в или да се предоставят във връзка с услуги и съдържание на трети страни. Ние нямаме контрол върху услугите и съдържанието на тези трети страни. Вие трябва да прочетете споразуменията за условията за ползване и политиките за поверителност, които се отнасят до такива услуги и съдържание на трети страни.

Ако имате достъп до Phillips Услуга, чрез използване на устройство управлявано от Apple iOS, Android или Microsoft Windows, или Microsoft Xbox One, тогава съответно Apple Inc., Google Inc.,. или Microsoft Corporation ще бъдат трета страна-бенефициент по този договор. Въпреки това, тези трети страни-бенефициенти не са страна по настоящия договор и не носят отговорност за предоставянето или поддръжката на Phillips Услугите. Вие се съгласявате, че достъпът Ви до Phillips Услугите посредством такива устройства също ще бъде обект на условията за ползване, изложение в приложимите условия на трети страни-бенефициенти.

Мобилни мрежи

Когато ползвате Phillips Услуги чрез мобилна мрежа, ще се прилагат таксите за съобщения, данни и други ставки и такси на Вашия мрежови или роуминг доставчик. Изтеглянето, инсталирането или ползването на определени Phillips Услуги могат да бъдат забранени или ограничени от Вашия доставчик на мрежови услуги и е възможно не всички Phillips Услуги да работят с Вашите доставчик на мрежови услуги или устройство.

3.      Ваше съдържание и Акаунт

Съдържание, генерирано от потребител

Възможно е Phillips Услугите да Ви позволяват да комуникирате, предавате, качвате или предоставяте по друг начин текст, изображения, аудио, видео, заявления за участие в конкурс или друго съдържание (“Съдържание, генерирано от потребител”), които могат да бъдат публично достъпни и видими. Достъпът до тези функции може да бъде предмет на възрастови ограничения. Вие нямате право да представяте или да качвате Съдържание, генерирано от потребител, което е клеветническо, обезпокояващо, заплашващо, фанатично, предизвикващо омраза, насилническо, вулгарно, нецензурно, порнографско или по друг начин обидно, или което  вреди или може разумно да се очаква да навреди на друго физическо или юридическо лице, независимо дали такъв материал е защитен или не от закона.

Ние не претендираме собственост върху Вашето Съдържание, генерирано от потребител; въпреки това, Вие ни предоставяте неизключителна, подлежаща на сублицензиране, неотменима и безвъзмездна лицензия за територията на целия свят, по отношение на всички авторски права, права върху търговски марки, патенти, търговски тайни, права на поверителност и публичност и други права на интелектуална собственост, да ползваме, възпроизвеждаме, предаваме, отпечатваме, публикуваме, показваме публично, излагаме, разпространяваме, разпространяваме повторно, копираме, индексираме, коментираме, изменяме, адаптираме, превеждаме, създаваме производни произведения въз основа на, изпълняваме публично, предоставяме и използваме по друг начин такова Съдържание, генерирано от потребител, изцяло или частично, във всички медийни формати и канали, сега известни или разработени в последствие (включително във връзка с Phillips Услуги и на интернет страници и платформи на трети лица като Facebook, YouTube и Twitter), в неограничен брой копия и без ограничения

във време, начин и честота на употреба, без допълнително да Ви уведомяваме, със или без обозначаване, и без да се изисква разрешение от или плащане към Вас или кое да е друго физическо или юридическо лице.

Вие декларирате и гарантирате, че Вашето Съдържание, генерирано от потребител отговаря на настоящите условия и че Вие ​​разполагате с или имате необходимите права и разрешения, без да е необходимо да плащате на кое да е друго физическо или юридическо лице, за да ползвате и експлоатирате,  и да ни оправомощите да ползваме и експлоатираме Вашето Съдържание, генерирано от потребител по всякакви начини, предвидени от настоящите условия. Вие се съгласявате да обезщетите и предпазвате нас и нашите дъщерни и свързани дружества, както и всеки от съответните им служители и персонал, от отговорност срещу всякакви искания, загуби, задължения, искове или разноски (включително адвокатски възнаграждения), направени срещу нас от трета страна, произтичащи от или във връзка с нашето ползване и експлоатация на Вашето Съдържание, генерирано от потребител. Вие се съгласявате също така да не упражнявате никакви неимуществени права, сродни права или подобни права върху или по отношение на Съдържанието, генерирано от потребител срещу нас или нашите лицензополучатели, дистрибутори, агенти, представители и други упълномощени ползватели, и се съгласявате да осигурите същото споразумение да не се упражняват тези права от други лица, които е възможно да притежават такива права.

До степента, до която ние Ви разрешаваме да създавате, публикувате, качвате, разпространявате, публично излагате или изпълнявате Съдържание, генерирано от потребител, което изисква ползването на наши произведения, защитени с авторско право, ние Ви предоставяме неизключителна лицензия да създавате производни произведения с помощта на нашите произведения, защитени от авторското право, доколкото се изисква за целите на създаването на материалите, при условие, че такава лицензия е поставена под условието да ни възложите  всички права върху произведенията, които създавате . В случай, че тези права не ни бъдат възложени,  предоставената Ви лицензия за създаване на производни произведения като използвате нашите обекти на авторското право, се счита за нищожна..

Ние имаме правото, но не и задължението без предварително да Ви уведомяваме, да наблюдаваме, следим, публикуваме, премахваме, изменяме, съхраняваме и преглеждаме Съдържание, генерирано от потребител или комуникация, изпратени чрез Phillips Услуга, по всяко време и по всякаква причина, включително и за да се уверим, че Съдържанието, генерирано от потребител или комуникацията отговарят на тези условия. Ние не сме отговорни за и не одобряваме или гарантираме мнения, възгледи, съвети или препоръки, публикувани или изпратени от потребителите.

Акаунти

Някои Phillips Услуги Ви разрешават или изискват от Вас да създадете акаунт, за да участвате или за да си осигурите допълнителни преимущества. Вие се съгласявате да предоставяте и поддържате точна, актуална и пълна информация, включително информация за контакт за уведомления и други комуникации от нас и данните си за плащане. Вие се съгласявате да не се представяте за другиго или невярно да представяте Вашата връзка с друго физическо или юридическо лице, включително с помощта на използване на потребителско име, парола или друга информация за акаунта на друго лице, или името или подобието на другиго, или да предоставяте невярна информация за родител или настойник. Вие се съгласявате, че ние имаме право да предприемем стъпки, за да проверим точността на предоставената от Вас информация, включително информацията за контакт с родител или настойник.

Ние сме приели и прилагаме политика, която предвижда прекратяване, при подходящи обстоятелства, на акаунтите на потребители, които са повторни нарушители на авторско право. В допълнение, ние имаме право да спрем или да прекратим Вашия акаунт и възможността Ви да използвате Phillips Услугите, ако бъдете въвлечени в, насърчавате или се застъпвате за незаконно поведение, или ако не успеете да се съобразите с настоящите условия или всички допълнителни условия.

Пароли и сигурност

Вие сте отговорни за предприемането на разумни мерки за запазване на конфиденциалността на потребителското си име и парола, и Вие сте отговорни за всички дейности, извършени чрез Вашия акаунт, които можете разумно да контролирате. Вие се съгласявате незабавно да ни уведомите за всяко непозволено ползване на Вашите потребителско име, парола или друга информация за акаунта, или за всяко друго нарушение на сигурността, за което сте разбрали, включващо Вашия акаунт или Phillips Услугите.

Сигурността, целостта и поверителността на Вашата информация са изключително важни за нас. Ние прилагаме технически, административни и физически мерки за сигурност, които са предназначени за защита на Вашата информация от неразрешен достъп, разкриване, използване и промяна.

4.      Платени транзакции

Самоличност на Продавача

Продажбите се извършват от Phillips Interactive или от продавача, идентифициран по време на продажбата, ако е различен. В случай, че имате въпроси относно Вашата поръчка, моля свържете се с продавача на посочения адрес и той ще Ви окаже съдействие. Някои магазини на Phillips Услугите се управляват от трети лица и в този случай може да се прилагат различни или допълнителни условия за продажба, които Вие трябва да прочетете, когато Ви бъдат представени.

Дигитално съдържание и виртуални артикули

Ние може да направим приложения, игри, софтуер или друго дигитално съдържание, достъпни за Вас чрез Phillips Услугите, за които да получите лицензия срещу еднократно плащане. При закупуване на лицензия за достъп до такъв материал от Phillips Услуга, таксите ще Ви бъдат посочени на Phillips Услугата, преди да завършите плащането на лицензията.

Купуването на виртуален артикул или валута, използвана в игра, е плащане за ограничена, неподлежаща на преотстъпване лицензия за достъп и използване на това съдържание или функционалност в Phillips Услугите. Виртуални предмети (включително герои и имена на герои) или валута, използвана в игра, купени от Вас или достъпни за Вас в Phillips Услугите могат да се ползват единствено във връзка с Phillips Услугите, където сте ги получили, или когато те са разработени от Вас в резултат на игровия процес. Тези елементи не са заменяеми или не подлежат на възстановяване на цената и не могат да се търгуват извън Phillips Услугите за пари или други артикули със стойност. Ние имаме право да изменяме или прекратяваме виртуални продукти или валута, използвана в игра по всяко време.

Абонаменти

Някои Phillips Услуги изискват платен абонамент за достъп. С регистрирането си  за абонамент, Вие се съгласявате, че абонаментът Ви се подновява автоматично и, освен ако не прекратите абонамента си, Вие ни разрешавате да таксуваме Вашия метод на плащане за срока за подновяване. Периодът на автоматично подновяване ще бъде същият както първоначалния Ви абонаментен период, освен ако не Ви е разкрито друго в момента на продажбата. Таксата за подновяване ще бъде не повече от таксата за непосредствено предходния абонаментен период, с изключение на всякакви промоционални цени и цени с отстъпка, освен ако не Ви уведомим за промяна на таксата преди автоматичното Ви подновяване. Понякога, ние имаме правото да предлагаме безплатен пробен абонамент за Phillips Услуга. Ако се регистрирате за безплатен пробен абонамент, ние ще започнем да таксуваме Вашия акаунт, когато безплатният пробен абонамент изтече, освен ако не прекратите абонамента си преди изтичането на този срок.

Процесът на извършване на поръчка

Ще имате възможност да прегледате и да потвърдите Вашата поръчка, включително адрес за доставка (ако е приложим), метод на плащане и подробности за продукта. Ще Ви изпратим уведомление, когато приемем Вашата поръчка и нашето приемане ще се счита за изпълнено и за всички цели съобщено Ви успешно  по времето на изпращане на уведомлението. В този момент договорът за продажба ще бъде сключен и ще стане обвързващ, както за Вас, така и за нас. Рискът от загуба на купени от Вас стоки и отговорността за тяхното застраховане преминава върху Вас при доставката им.

Запазваме си правото да откажем или да отменим всяка поръчка преди доставката. Някои обстоятелства, които могат да доведат до отмяна на Вашата поръчка, включват системни или типографски грешки, неточности в информацията за продукта или цената, наличност на продукта, справедливост сред клиентите при ограничени наличности или проблеми, разкрити от нашите отдели за кредити и измама. Можем също да изискваме допълнително потвърждение или информация преди приемане на поръчката. Ще се свържем с Вас ако част от поръчката Ви е отменена или е необходима допълнителна информация за нейното приемане. Ще възстановим платеното от Вас, ако поръчката Ви е отменена след  обработката на плащането, но преди извършване на доставката.

Плащания и фактуриране

Когато осигурявате информация за плащане, Вие декларирате и гарантирате, че тя е точна, че имате разрешение да използвате предоставения начин на плащане и че ще ни уведомите за промени в информацията за плащане. Запазваме си правото да използваме услуги на трета страна за актуализиране на информацията по кредитни карти, за да получим текущите им дати на валидност.

Право на отказ; Връщане на продукти

Когато се абонирате за Phillips Услуги имате право да прекратите договора до четиринадесет (14) дни след получаване и приемане на настоящите условия, Phillips и ще получите пълно възстановяване на платената такса за абонамента. За полугодишни и годишни абонаменти, ако известието за отказ е получено в първите тридесет (30) дни след първия ден на първоначалното фактуриране, ще получите възстановяване на платената такси за абонамента. Ако възстановим Вашата такса за абонамент, Вие все още ще бъдете длъжни да платите други начислени такси.

Когато закупите лицензия за достъп до дигитално съдържание или виртуални артикули, Вие ще получите възможност да се съгласите с доставката по време на закупуването. Когато се съгласите с доставката, Вие приемате, че сте изгубили правото да я анулирате и платената лицензионна такса не се възстановява.

Имате правото да се откажете от нашия договор с Вас и да върнете физическите продукти до тридесет (30) дни от датата на тяхното получаване. Това право не се отнася за продукти, за които сме заявили на Phillips Услугите, че не подлежат на връщане, включително аудио и видео записи, компютърен софтуер, CD и DVD дискове или други физически носители, които са били разпечатани. Ако връщате продукти, които не са дефектни, може да се наложи да платите разходите за връщане на продуктите до нас и ние може да приспаднем разумна сума, ако сте използвали продуктите.

Ако желаете да анулирате, трябва да го направите като следвате инструкциите за анулиране за съответната Phillips Услуга. Тук връзка има наличен образец на формуляр за анулиране.

Персонализирани продукти

Моля, обърнете внимание, че правото на откази на връщане не се отнасят за персонализирани продукти. Персонализираните продукти не могат да се откажат и променят след изпращане на Вашата поръчка и не могат да бъдат върнати, освен ако има производствена грешка или продуктови дефект. Запазваме си правото да отказваме персонализирани поръчки по наша преценка. Неуместната употреба на нашите персонализирани услуги ще доведе до отмяна на Вашата поръчка и възстановяване на плащанията.

Ценообразуване; Данъци

Запазваме си правото да преразгледаме цените на предлаганите от нас продукти и услуги. В случай, че плащате периодична такса за абонамент за Phillips Услуги, ще Ви уведомим предварително за измененията в таксите или в методите на фактуриране в разумен срок преди датата на тяхното влизане в сила и ще имате правото да отмените Вашия абонамент преди такава промяна. Към момента на извършване на Вашата поръчка, ние изчисляваме данъка и го добавяме към общата сума за Ваше удобство. Действителният размер на данъка, който ще бъде приложен към Вашата поръчка и таксуван на Вашия метод на плащане се основава на изчисленията в деня на изпращането, независимо от това кога е извършена поръчката.

Международна доставка; Митници

Възможно е да се наложи да платите мита и такси за внос при поръчка на продукти за доставка в страни, различни от страната, където се намира продавача. Тези мита и такси и всички допълнителни такси за освобождаване на продуктите от митницата трябва да бъдат платени от Вас. За международната доставка на стоки, моля обърнете внимание, че гаранцията на производителя може да не е валидна; възможно е да не са налични опции за сервизно обслужване от производителя; ръководствата, инструкциите и предупрежденията за безопасност може да не са налични на езика на страната на получаването; продуктите и съпътстващите материали може да не са изработени в съответствие със стандартите, спецификациите, изискванията за етикетиране на страната на получаване;и е възможно стоките да не са приспособени към електрическото напрежение в страната на получаване; (което налага използването на адаптер или преобразувател). Ваша отговорност е да се уверите, че продуктите могат да бъдат внесени законно в страната на получаване. При заявяване на поръчка от нас, за вносител се счита регистрираният получатели той трябва да спазва всички закони и наредби в страната на получаване.

5.      Конкурси

Възможно е Конкурсите, в които участвате на Phillips Услуга,  да имат допълнителни правила и условия, но следните общи правила се прилагат в отсъствието на правила в обратния смисъл в допълнителните правилници или условия за конкурса.

Записвания

Вашето записване за конкурс е Съдържание, генерирано от потребител и подлежи на всички разпоредби на настоящите условия, които регулират Вашето заявление и използването от наша страна на Съдържанието, генерирано от потребителя. Имаме право да дисквалифицираме записвания, които са забавени, погрешно адресирани, непълни, фалшифицирани, загубени, нечетливи или невалидни или за които няма предоставено родителско съгласие. Записванията за конкурс са ограничени до по едно на човек и записванията чрез агенти, трети страни или използването на различни идентичности не е разрешено. Ползването на автоматизирани записвания, гласове или други програми е забранено и всички такива записвания (или гласове) ще бъдат дисквалифицирани.

Запазваме си правото да изменяме, прекъсваме, отменим или прекратим даден конкурс, да удължим или да продължим срока за записвания или да дисквалифицираме всеки участник или записване по всяко време без предварително уведомление. Ще направим това в случай, чене е възможно да се гарантира справедливото и коректно провеждане на конкурса поради технически, юридически или други причини или имаме подозрения, че някой е манипулирал записванията или резултатите, предоставил е невярна информация или е действал неетично. В случай, че отменим или прекратим даден конкурс, наградите могат да бъдат връчени по начин, който считаме за справедлив и подходящ в съответствие с местните закони, регулиращи конкурса.

Избираемост

За да участвате в конкурс, трябва да сте регистриран потребител на Phillips Услугите и да имате активен акаунт с актуална информация за контакт. Не е необходима покупка за допускане до участие в конкурс и тя няма да повиши възможностите Ви за победа. Конкурсите не са достъпни за нашите служители (или най-близките членове на семействата им) или за други лица, свързани професионално с конкурса. Ако нямате навършени 18 години (или пълнолетие според приложимия закон) и конкурсът е достъпен за Вас, може да е необходимо съгласието на Вашия родител или настойник преди да приемем записването. Запазваме си правото да изискваме доказателство за самоличност или да проверим условията за избираемост и потенциалните печеливши записвания, както и да връчим награда лично на победителя. Конкурсите са нищожни, когато са забранени или ограничени от закона. Възможно е да се наложи потенциалните победители, с обичайно място на пребиваване в страни, чиято юрисдикция изисква специални умения за участие в конкурсите, да отговорят на математически тест, за да бъдат избираеми за получаване на награда.

Награди

Пари в брой или алтернативни награди не се допускат, освен ако ние (или страната, осигуряваща награда) не си запазим правото да заместим подобна награда с такава с равна или с по-висока стойност. Наградите не могат да бъдат прехвърляни (с изключение на прехвърляне на дете или на друг член на семейството) или продадени от победителите. Могат да бъдат раздадени само толкова награди, какъвто брой е обявен в конкурса и те ще бъдат връчени при условие, че е получен достатъчен брой избираеми записвания и наградите са предявени валидно до датата, посочена във връзка с конкурса, след което няма да бъдат избрани алтернативни победители и няма да бъдат връчвани непотърсени награди. Победителите са отговорни за всички разходи и плащания, свързани с предявяването на наградата, освен ако друго не е разкрито в нейното описание преди записването. Всички данъци са отговорност единствено на отделния победител, въпреки, че си запазваме правото да удържаме приложими данъци и всеки победител приема да попълни необходимите формуляри за тях.

Приемането от Ваша страна на награда представлява съгласие да участвате в разумна рекламна дейност, свързана с конкурса и ни предоставя безусловно право да използваме Вашето име, град или селище и област, провинция или държава, изображение, информация за наградата и Ваши изявления за конкурса за публичност, реклама, промоционални цели и да спазваме приложимите закони и наредби, всичко това без допълнително разрешение или възнаграждение. Като условие за получаването на награда, възможно е да се наложи победителите (или техните родители или настойници) да подпишат и да изпратят писмена клетвена декларация за избираемост, освобождаване от отговорност и разрешение за публикуване.

6.      Допълнителни условия

Политики за заявления и непоискани идеи

Нашата дългогодишна фирмена политика не ни позволява да приемаме или да разглеждаме непоискани творчески идеи, предложения или материали. Във връзка с всичко, което ни изпращате, независимо дали е поискано от нас или не, Вие приемате, че творчески идеи, предложения или други материали, които представяте, не са направени в условията на поверителност или доверие, и че между Вас и нас по никакъв начин не е възнамерявано или създадено отношение на поверителност или доверие и че Вие нямате очаквания за рецензия, възнаграждение или обезщетение от какъвто и да било вид.

Искове за нарушение на авторско право

Уведомления за твърдени нарушения на авторско право и насрещни уведомления трябва да бъдат изпращани на посочения от нас агент:

TFPC Designated Agent
The Floyd Phillips Company
8200 Haven Avenue
Los Angeles, California 90001, USA
Телефон: +1 844-454-3397
Факс: +1 844-454-3397
Електронен адрес: името на посочения агент@thefloydphillipscompany.com

Можем да приемаме уведомления само на езиците, на които сме направили налични тези условия.

Ние ще отговорим незабавно на твърдения за нарушено авторско право, извършени когато се използват Phillips Услугите, които се докладват на посочения по-горе от нас агент, в съответствие със Закона за авторското право в цифровата епоха (“DMCA”), или ако е приложимо, други закони. Във връзка с Phillips Услугите, хоствани в САЩ, тези уведомления трябва да включват задължителната информация, определена в DMCA и описана подробно тук.

Задължителен арбитраж и отказ от колективен иск

Вие и Phillips Interactive приемате да разрешавате чрез арбитраж всички спорове между нас, с изключение на споровете, свързани със защита на нашите права върху интелектуална собственост. Спор означава всеки спор, дело или друго противоречие между Вас и нас относно Phillips Услугите или настоящите условия, независимо дали то се основава на договор, деликт, гаранция, законов акт или подзаконов нормативен акт, или друга юридическа или справедлива основа. Вие и Phillips Interactive предоставяте на арбитъра изключителното правомощие да разрешава всеки спор във връзка с интерпретирането и приложимостта на тези условия или съставянето на този договор, включително арбитраж на всеки спор и всеки иск, че всички или част от тези условия са невалидни или анулирани.

В случай на спор, Вие или Phillips Interactive трябва да изпратите на другата страна уведомление за спор, което представлява писмено изявление, съдържащо името, адреса и данните за контакт на уведомяващата страна, фактите, които пораждат спора и търсената обезвреда. Трябва да изпратите всички уведомления за спор до Phillips Interactive, 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, USA, На вниманието на: Юридическо/Арбитражно уведомление. Ще Ви изпратим всички уведомления за спор на адреса за контакт, който имаме за Вас. Вие и Phillips Interactive ще се опитате да разрешите спора чрез неформални преговори до шестдесет (60) дни от датата на изпращане на уведомлението за спора. След шестдесет (60) дни, Вие или ние имаме право да започнем арбитраж. Имате право също така да уредите спора в съд за граждански искове с малък размер в случай, че той отговаря на изискванията да бъде изслушан в такъв съд, независимо дали първо сте опитали или не да го разрешите неформално.

Всички усилия за разрешаване на спора ще бъдат насочени изключително към задължителен арбитраж, в случай, че Вие и Phillips Interactive не разрешите спора чрез неформални преговори или в съд за граждански искове с малък размер. ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО ДА РАЗРЕШИТЕСПОРА В СЪД ПРЕД СЪДИЯ ИЛИ ПРЕД СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. Вместо това, всички спорове ще бъдат разрешени пред безпристрастен арбитър, чието решение ще бъде окончателно, с изключение на ограничено право на обжалване съгласно Федералния закон за арбитража на Съединените Американски Щати. Арбитражът ще бъде проведен от Американската асоциация за арбитраж (“AAA”) според нейните правила за търговски арбитраж и допълнителните процедури за спорове, свързани с потребителите. За повече информация, посетете www.adr.org или се обадете на телефон 800 778 7879 в САЩ. Арбитражът може да се извърши лично, чрез представяне на документи, по телефона или онлайн. Арбитърът може да присъди лично на Вас същите обезщетения, които би присъдил един съд, включително привременни мерки или задължително предписание, но само в степента, необходима за задоволяване на Вашето индивидуално искане.

Phillips Interactive ще плати за всяко подаване на документи, AAA, възнагражденията и разходите на арбитър, освен ако арбитърът не установи, че арбитражът е бил неоснователен или иницииран с нередна цел. В случай, че арбитърът Ви присъди сума, която е по-голяма от стойността на нашето последно писмено предложение за споразумение, направено преди избирането на арбитъра (или, ако не сме направили предложение за споразумение, преди избирането на арбитъра), тогава ще Ви платим, в зависимост от това коя сума е по-висока, размера на присъдената сума или 1,000 щатски долара (US $1,000),  ще платим адвокатското възнаграждение на Вашия адвокат, ако имате такъв, сумата на адвокатските разноски и ще възстановим всички разходи (включително такси и разходи за вещо лице), които Вие или Вашият адвокат разумно сте направили с оглед на проучване, подготовка и провеждане на Вашия иск в арбитража. Отказваме се от всички права да търсим обезщетение за адвокатските възнаграждения и разноски, свързани с всеки основателен арбитраж между Вас и нас.

Ако обичайното Ви място на пребиваване е в Съединените Щати, арбитражът ще се проведе на някое подходящо място удобно за Вас. За лицата, живеещи извън Съединените Щати, арбитражът трябва да бъде иницииран в район Манхатън, Ню Йорк, Ню Йорк, Съединени Американски Щати и Вие и Phillips Interactive приемате да се подчините на личната юрисдикция на намиращите се там федерални или щатски съдилища, за налагане на арбитраж, спиране на производства, очакващи арбитраж, или потвърждаване, изменение, отмяна или постановяване на съдебно решение въз основа на присъдената от арбитъра сума.

ПРОИЗВОДСТВАТАЗА ПОСТИГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОР ВЪВ ВСЕКИ СЪД ЩЕ БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА. Нито Вие, нито Phillips Interactive ще целите завеждането на иска като колективен, като иск в обществен интерес или под друга форма, в която всяка страна действа или цели да действа в качеството си на представител. Нито един арбитраж или производство не могат да се комбинират с други без предварително писмено съгласие на всички страни в арбитража или в производството. Ако отказът от колективен иск бъде установен за незаконен или неизпълним по отношение на всички или някои части от спора, тези части ще бъдат отделени и разгледани в обикновен съд, а останалите части, разгледани на арбитраж.

Избор на съд

Вие се съгласявате, че всеки иск, произтичащ от или свързан с настоящите условия или с Phillips услуги, който не е обект на арбитраж, ще  бъде заведен пред компетентния съд, а именно щатските или федералните съдилища, разположени в район Манхатън, Ню Йорк, Ню Йорк, Съединените Американски Щати и Вие се съгласявате и подчинявате на личната юрисдикция на тези съдилища за целите на провеждането на такова производство.

Избор на приложимо право

Настоящите условия се подчиняват на и се тълкуват в съответствие със законите на щата Ню Йорк и законите на Съединените Американски Щати, без да се прилагат стълкновителните разпоредби на международното частно право.

Разделност

Ако някоя разпоредба на настоящите условия бъде прогласена за незаконна, нищожна или по някаква причина неизпълнима, тогава тя ще се счита за отделена от настоящите условия и няма да засегне валидността и изпълнимостта на останалите клаузи.

Преживяване

Разпоредбите на настоящите условия, които по своя характер трябва да продължат да бъдат валидни след прекратяването на настоящите условията, ще останат валидни и след такова прекратяване.

Отказ

Отказът ни от една разпоредба на настоящите условия няма да се счита за последващ или продължаващ отказ от тази или от друга разпоредба и нашата невъзможност да защитим право или разпоредба на настоящите условия няма да представлява отказ от такова право или разпоредба.