TERMS OF USE


Danish / Dansk – Phillips Terms of Use


Hvis du befinder dig i Danmark og tilgår produkter eller services fra Phillips, som er rettet mod Danmark, skal du gå til vores vilkår for anvendelse for Danmark.

Brugsbetingelser

Senest opdateret 10. juli 2023

Phillips Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester (”Phillips Services”), der kan have varemærket Phillips, Floyd Phillips Studios, Phillips Live, Floyd Phillips Animation Studios eller et andet mærke, som The Floyd Phillips Company ejer eller har licens på. Disse betingelser gælder for din brug og vores tilvejebringelse af de Phillips Services, hvortil disse betingelser er knyttet, samt Phillips Services, som vi stiller til rådighed på tredjeparts websteder og platforme, hvis disse betingelser oplyses til dig i forbindelse med din brug af Phillips Services. LÆS DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT, FØR DU BEGYNDER AT ANVENDE PHILLIPS SERVICES.

ENHVER TVIST MELLEM DIG OG OS SKAL LØSES VED INDIVIDUELT BINDENDE VOLDGIFT. LÆS VOLDGIFTSBESTEMMELSERNE I DISSE BETINGELSER, DA DET PÅVIRKER DINE RETTIGHEDER UNDER DENNE KONTRAKT.

INTET I DISSE BETINGELSER HAR TIL FORMÅL AT PÅVIRKE DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOVEN PÅ DIN SÆDVANLIGE BOPÆL. HVIS DER ER NOGEN KONFLIKT MELLEM DINE RETTIGHEDER OG DISSE BETINGELSER, GÆLDER DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL LOKAL LOVGIVNING.

1.      Kontrakt mellem dig og os

Dette er en kontrakt mellem dig og Phillips Interactive, et californisk selskab, der er hjemhørende på 8200 Haven Avenue, Los Angeles, California 90001, USA, eller mellem dig og den serviceudbyder, der er identificeret for en bestemt Phillips Service, hvis de er forskellige. Du skal læse og acceptere disse betingelser, inden du anvender Phillips Services. Hvis du ikke accepterer, må du ikke bruge Phillips Services. Disse betingelser beskriver det begrænsede omfang, hvorunder Phillips Services er tilgængelig, og erstatter tidligere aftaler eller ordninger.

Der kan gælde supplerende vilkår og betingelser for visse Phillips Services, såsom regler for en bestemt konkurrence, service eller anden aktivitet, eller vilkår, der måtte ledsage bestemt indhold eller software, som er tilgængelig via Phillips Services. Supplerende vilkår og betingelser vil blive oplyst til dig i forbindelse med den pågældende konkurrence, service eller aktivitet. Eventuelle supplerende vilkår og betingelser er i tillæg til disse betingelser, og har fortrinsret i tilfælde af en konflikt.

Vi vil muligvis ændre disse betingelser. Enhver sådan ændring vil træde i kraft tredive (30) dage enten efter vores afgivelse af en meddelelse til dig eller vores opslag af ændringen på Phillips Services. Hvis du ikke accepterer, at der foretages nogen ændring af disse betingelser, skal du indstille brugen af Phillips Services. Vores kundeservicemedarbejdere er ikke bemyndigede til at ændre nogen bestemmelse i disse betingelser, hverken mundtligt eller skriftligt.

Vi kan med umiddelbar virkning ophæve denne kontrakt, hvad angår dig (inklusive din adgang til Phillips Services), hvis du ikke overholder alle bestemmelser i disse betingelser.

2.      Phillips Services

Phillips Services er til personlig, ikke-kommerciel brug og er kun beregnet til oplysnings- og underholdningsformål. De udgør ikke juridisk, finansiel, faglig, lægelig eller sundhedsmæssig rådgivning eller diagnose og kan ikke bruges til sådanne formål. For at sikre, at Phillips Services fungerer korrekt over store geografiske områder, vil aspekter af visse aktiviteter, såsom spil, muligvis blive simuleret for at undgå forsinkelser.

Phillips Services er vores ophavsretligt beskyttede ejendom eller ophavsretligt beskyttet ejendom tilhørende vores licensgivere eller licenstagere, og alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, trade dress og andre immaterielle rettigheder til Phillips Services er ejet af os eller vores licensgivere eller licenstagere. Med undtagelse af, hvad vi specifikt aftaler på skrift, må ingen del af Phillips Services bruges eller udnyttes på anden måde end som en del af de Phillips Services, som du tilbydes. Du kan eje de fysiske medier, som anvendes til at levere dele af Phillips Services til dig, men vi beholder det fulde ejerskab af Phillips Services. Vi overdrager ikke nogen ejendomsret til nogen del af Phillips Services til dig.

Indholds- og softwarelicens

Hvis en Phillips Service er konfigureret til at muliggøre brug af ​​software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, der ejes eller licenseres af os, giver vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens, som ikke kan gives i underlicens, for at give adgang til og anvende sådan(t) software, indhold, virtuelt element eller andet materiale udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug.

Du må ikke omgå eller deaktivere noget indholdsbeskyttelsessystem eller nogen teknologi til forvaltning af digitale rettigheder, der anvendes sammen med enhver Phillips Service; dekompilere, foretage reverse engineering, afmontere eller på anden måde omsætte nogen Phillips Service til et format, som kan læses af mennesker; fjerne identifikations-, copyright- eller andre ejendomsretlige meddelelser; eller tage adgang til eller benytte enhver Phillips Service på en ulovlig eller uautoriseret måde eller på en måde, der antyder, at der er en tilknytning til vores produkter, tjenester eller mærker. Du må ikke søge adgang til eller anvende nogen Phillips Service på en måde, der krænker amerikanske eksportbestemmelser og krav til økonomiske sanktioner. Ved at købe tjenester, indhold eller software gennem Phillips Services erklærer og garanterer du, at du vil overholde disse krav i forbindelse med brug af tjenester, indhold eller software.

Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af erstatningsansvar

PHILLIPS SERVICES LEVERES ”SOM DE ER OG FOREFINDES”. VI FRASIGER OS ALLE BETINGELSER, FREMSTILLINGER OG GARANTIER, DER IKKE ER UDTRYKKELIGT NÆVNT I DISSE BETINGELSER.

VI ER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER TABT FORTJENESTE OG MATERIELLE SKADER, SELV OM VI VAR OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG VI KAN HELLER IKKE BLIVE HOLDT ANSVARLIG FOR FORSINKET ELLER MANGLENDE YDEEVNE AF ÅRSAGER, SOM LIGGER UDEN FOR VORES RIMELIGE KONTROL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅLSGRUNDE OVERSTIGE ET TUSINDE AMERIKANSKE DOLLARS (USD 1.000).

DISSE ANSVARSFRASKRIVELSER OG BEGRÆNSNINGER PÅVIRKER IKKE DINE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER OG FOREGIVER IKKE AT BEGRÆNSE ANSVAR, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN PÅ DIN SÆDVANLIGE BOPÆL.

Ændringer af Phillips Services

Phillips Services er under konstant udvikling og vil ændre sig med tiden. Hvis vi laver væsentlige ændringer af Phillips Services, vil vi give dig besked i rimelig god tid, og du vil have ret til at ophæve kontrakten.

Yderligere restriktioner omkring brugen af Phillips Services

Vi tillader ikke, at Phillips Services bruges til kommercielle eller forretningsmæssige formål, eller at der reklameres for eller tilbydes salg af produkter eller tjenester (uanset om det indebærer fortjeneste), eller at der tilstedes anmodninger til andre (herunder anmodninger om bidrag eller donationer). Du indvilliger i ikke bevidst eller på uforsvarlig måde at komme en virus eller anden skadelig komponent i systemet eller på anden måde manipulere, skade eller ødelægge nogen Phillips Service eller noget tilsluttet netværk eller forstyrre nogen persons eller enheds brug eller glæde ved at bruge en vilkårlig Phillips Service. Du indvilliger i ikke at bruge nogen software eller enhed, der tillader automatiseret gameplay, fremskyndet gameplay eller anden manipulation af gameplay eller game-klient, og du accepterer ikke at snyde eller på anden måde ændre en Phillips Service eller game-oplevelse for at give en bruger en fordel i forhold til andre. Derudover accepterer du ikke at tage adgang til, overvåge eller kopiere, eller lade en anden person eller enhed få adgang, overvåge eller kopiere, nogen del af Phillips Services ved hjælp af en robot, spider, scraper eller anden automatiske metode eller manuel proces uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse.

Tredjepartstjenester og indhold

Phillips Services kan integrere, blive integreret i eller ydes i forbindelse med tredjepartstjenester og indhold. Vi har ingen kontrol over disse tredjepartstjenester. Du bør læse de aftaler om brugsbetingelser og persondata politikker, der gælder for sådanne tredjepartstjenester og -indhold.

Hvis du tilslutter dig en Phillips Service med en enhed, der bruger Apple iOS, Android,  Microsoft Windows, eller Microsoft Xbox One, skal henholdsvis Apple Inc., Google, Inc. eller Microsoft Corporation være en begunstiget tredjepart i forhold til denne kontrakt. Disse begunstigede tredjeparter er imidlertid ikke kontraktparter og er ikke ansvarlige for levering eller support af Phillips Services. Du accepterer, at din adgang til Phillips Services ved hjælp af disse enheder også vil være underlagt de anvendelsesbetingelser, som er angivet i den relevante begunstigede tredjeparts servicebetingelser.

Mobile netværk

Når du benytter Phillips Services gennem et mobilt netværk, vil din netværksudbyders eller roaming-udbyders messaging-, data- og andre takster og gebyrer være gældende. Din netværksudbyder kan forbyde eller begrænse downloading, installering eller brug af bestemte Phillips Services, og ikke alle Phillips Services vil nødvendigvis fungere sammen med din netværksudbyder eller enhed.

3.      Dit indhold og din konto

Brugergenereret indhold

Phillips Services kan gøre dig i stand til at kommunikere, indsende, uploade eller på anden vis stille tekst, billeder, lyd, video, konkurrencebidrag eller andet indhold (”brugergenereret indhold”) til rådighed, som kan være tilgængeligt og synligt for offentligheden. Adgang til disse funktioner kan være underkastet aldersbegrænsninger. Du må ikke indsende eller uploade brugergenereret indhold, der er ærekrænkende, chikanerende, truende, snæversynet, hadefuldt, voldeligt, vulgært, obskønt, pornografisk eller på anden måde stødende, eller som skader eller med rimelighed kan forventes at skade nogen person eller enhed, uanset om sådant materiale er lovbeskyttet.

Vi har ikke krav på ejerskab til dit brugergenererede indhold, men du giver os en ikke-eksklusiv, underlicenserbar, uigenkaldelig og royaltyfri global licens i henhold til alle ophavsrettigheder, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder, private og offentlige rettigheder og andre immaterielle rettigheder til at anvende, reproducere, overføre, udskrive, udgive, fremvise for offentligheden, udstille, distribuere, redistribuere, kopiere, indeksere, kommentere, modificere, tilpasse, oversætte, skabe afledte værker ud fra, offentligt fremføre, stille til rådighed og på anden måde udnytte sådant brugergenereret indhold helt eller delvist, i alle medieformater og -kanaler, der kendes nu eller fremkommer senere (herunder i forbindelse med Phillips Services og på tredjeparts websteder og platforme som Facebook, YouTube og Twitter), i et vilkårligt antal kopier og uden begrænsning i tid, fremgangsmåde og anvendelseshyppighed, uden yderligere varsel til dig, med eller uden tilskrivning, og uden krav om tilladelse fra eller betaling til dig eller nogen anden person eller enhed.

Du erklærer og garanterer, at dit brugergenererede indhold er i overensstemmelse med disse vilkår, og at du ejer eller har de nødvendige rettigheder og tilladelser uden behov for betaling til en anden person eller enhed til at bruge og udnytte og til at give os tilladelse til at bruge og udnytte dit brugergenererede indhold på enhver måde, som disse betingelser foreskriver. Du accepterer at skadesløsholde og holde os og vores datterselskaber og associerede selskaber og alle deres respektive medarbejdere og ledere skadesløse for ethvert påkrav, tab, ansvar, krav eller udgifter (herunder advokatsalærer), der fremsættes mod os af enhver tredjepart som følge af eller i forbindelse med vores brug og udnyttelse af dit brugergenererede indhold. Du accepterer desuden ikke at påtvinge nogen droit morale, accessoriske rettigheder eller lignende rettigheder i eller til det brugergenererede indhold mod os eller vores licenstagere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere og indvilliger i at bibringe den samme aftale om ikke at påtvinge sådant fra andre, der måtte være i besiddelse af sådanne rettigheder.

I det omfang som vi giver dig autorisation til at skabe, opslå, uploade, distribuere, vise og opføre brugergenereret indhold offentligt, der kræver brug af vores ophavsretligt beskyttede værker, giver vi dig en ikke-eksklusiv licens til at skabe et afledt værk ved hjælp af vores ophavsretligt beskyttede værker efter behov med det formål at skabe materialerne og under forudsætning af, at du tildeler os alle rettigheder til det værk, du skaber. Hvis vi ikke bliver tildelt sådanne rettigheder, vil din licens til at skabe afledte værker ved hjælp af vores ophavsretligt beskyttede værker være ugyldig.

Vi har ret til – men er ikke forpligtet til – at overvåge, undersøge, opslå, fjerne, ændre, lagre og gennemse brugergenereret indhold eller kommunikation sendt gennem en Phillips Service på alle tidspunkter og af enhver årsag, inklusive med henblik på at sikre at det brugergenererede indhold eller kommunikationen overholder disse betingelser uden forudgående varsel sendt til dig. Vi er ikke ansvarlige for og hverken støtter eller garanterer for de meningsytringer, synspunkter, råd eller anbefalinger, der opslås eller indsendes af brugere.

Konti

Visse Phillips Services giver mulighed for eller kræver, at du opretter en konto for at kunne deltage eller sikre yderligere fordele. Du erklærer dig villig til at oplyse og vedligeholde korrekte, aktuelle og fyldestgørende oplysninger, inklusive dine kontaktoplysninger til meddelelser og anden kommunikation fra os samt dine betalingsoplysninger. Du accepterer ikke at efterligne eller misbruge din tilknytning til enhver anden person eller enhed, inklusive brug af en anden persons brugernavn, kodeord eller andre kontooplysninger, eller en anden persons navn eller lighed, eller oplyse falske oplysninger om en forældre eller værge. Du accepterer, at vi kan implementere tiltag med henblik på at verificere korrektheden af dine oplysninger, inklusive kontaktoplysninger for en forældre eller værge.

Vi har indført og implementeret en politik, der indeholder oplysninger om opsigelse af konti – under passende omstændigheder – oprettet af brugere, som gentagne gange krænker vores ophavsret. Derudover kan vi suspendere eller opsige din konto og din mulighed for at bruge Phillips Services, hvis du deltager i, opfordrer til eller er fortaler for ulovlige handlinger, eller hvis du ikke overholder disse betingelser og alle supplerende betingelser.

Kodeord og sikkerhed

Du er ansvarlig for at implementere rimelige tiltag med henblik på at opretholde fortroligheden af dit brugernavn og kodeord, og du er ansvarlig for alle aktiviteter på din konto, som du med rimelighed har kontrol over. Du erklærer dig villig til omgående at underrette os om enhver uautoriseret brug af dit brugernavn, kodeord eller andre kontooplysninger, eller enhver anden sikkerhedsovertrædelse, som du opdager i forbindelse med brug af din konto eller Phillips Services.

Sikkerheden, integriteten og fortroligheden af dine oplysninger er ekstremt vigtigt for os. Vi har implementeret tekniske, administrative og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at beskytte dine oplysninger mod uautoriseret adgang, offentliggørelse, brug og modifikation.

4.      Betalte transaktioner

Sælgerens identitet

Salg gennemføres af Phillips Interactive, eller den sælger, der identificeres på salgstidspunktet, hvis denne er en anden. Hvis du har spørgsmål vedrørende din bestilling, bedes du kontakte sælgeren på den oplyste adresse, og deres servicemedarbejdere vil assistere dig. Nogle butiksfacader på Phillips Services betjenes af tredjeparter, og hvis dette er tilfældet, kan der gælde andre eller yderligere salgsbetingelser, som du bør læse, når de bliver præsenteret for dig.

Digitalt indhold og virtuelle genstande

Vi kan producere applikationer, spil, software eller andet digitalt indhold, der er tilgængeligt via Phillips Services, og som du kan få licens til ved at betale et engangsgebyr. Ved køb af en licens med henblik på adgang til denne type materiale via en Phillips Service vil prisen blive oplyst til dig på Phillips Service, før du gennemfører licenskøbet.

Dit køb af en virtuel genstand eller spillevaluta er en betaling for en begrænset licens, der ikke kan overføres, beregnet til adgang til eller brug af denne type indhold eller funktionalitet i Phillips Services. Virtuelle genstande (inklusive personer og personnavne) eller spillevaluta, der er købt eller gjort tilgængelige for dig, kan kun anvendes i forbindelse med de Phillips Services, hvortil du har købt/opnået dem, eller til hvilke genstandene er blevet udviklet af dig som et resultat af dit gameplay. Disse genstande er ikke indløselige eller kan ikke refunderes eller sælges udenfor Phillips Services for kontanter eller andre værdigenstande. Vi kan modificere eller fjerne virtuelle genstande eller spillevaluta på alle tidspunkter.

Abonnementer

Visse Phillips Services kræver et betalt abonnement for at kunne anvendes. Ved at tilmelde dig til et abonnement accepterer du, at dit abonnement vil blive automatisk fornyet, og medmindre du opsiger dit abonnement, giver du os tilladelse til at hæve det pågældende beløb ved hjælp af din betalingsmetode for fornyelsesperioden. Abonnementsperioden for den automatiske fornyelse vil være den samme som din oprindelige abonnementsperiode, medmindre du underrettes om en anden periode på salgstidspunktet. Prisen for fornyelsen vil ikke være højere end prisen for den afløste abonnementsperiode, eksklusive enhver reklamemæssige eller nedsatte priser, medmindre vi underretter dig om en prisændring før din automatiske fornyelse.  Fra tid til anden kan vi tilbyde gratis prøveabonnementer til en Phillips Service. Hvis du tilmelder dig et gratis prøveabonnement, vil vi begynde at opkræve betaling fra din konto, når den gratis abonnementsperiode udløber, medmindre du opsiger dit abonnement før perioden udløber.

Bestillingsprocessen

Du vil have mulighed for at gennemse og bekræfte din bestilling, inklusive leveringsadresse (hvis relevant), betalingsmetode og produktoplysninger. Vi vil sende dig en meddelelse, når vi accepterer din bestilling, og vores godkendelse vil blive anset for at være komplet og effektivt kommunikeret til dig med hensyn til alle formål fra det tidspunkt, vi sender meddelelsen. På dette tidspunkt vil salgskontrakten træde i kraft og være bindende for både dig og os. Risikoen for ethvert tab af varer, som du har købt, samt ansvaret for at forsikre dem, tilfalder dig, når de relevante varer er leveret.

Vi forbeholder os retten til at afvise eller annullere enhver bestilling før levering. Situationer, som kan resultere i, at din bestilling annulleres, inkluderer system- eller typografiske fejl, unøjagtigheder i produkt- eller prisinformation eller produkttilgængelighed, rimelighed blandt kunder i tilfælde af begrænset produktlager eller problemer identificeret af vores kredit- eller bedrageriafdelinger. Vi kan også kræve yderligere verifikation eller oplysninger, inden vi accepterer en bestilling. Vi vil kontakte dig, hvis dele af din bestilling annulleres, eller hvis vi kræver yderligere oplysninger for at kunne acceptere din bestilling. Hvis din bestilling annulleres, efter vi har behandlet din bestilling, men den ikke er blevet leveret endnu, vil vi refundere din betaling.

Betalinger og fakturering

Når du oplyser dine betalingsoplysninger, fremlægger og garanterer du, at oplysningerne er korrekte, at du er autoriseret til at bruge den oplyste betalingsmetode, og at du vil underrette os om ændringer i betalingsoplysningerne. Vi forbeholder os retten til at bruge opdateringsserviceydelser til kreditkort leveret af tredjeparter mhp. at indhente aktuelle udløbsdatoer for kreditkort.

Fortrydelsesret; varereturnering

Når du opretter abonnement på en Phillips Service, har du ret til at annullere din kontrakt indenfor fjorten (14) dage efter din modtagelse og godkendelse af disse betingelser, og du vil modtage en fuld refundering af det betalte abonnementsbeløb. For halvårlige og årlige abonnementer vil du få refunderet de(t) betalte abonnementsbeløb, hvis der modtages en meddelelse om annullering indenfor de første tredive (30) dage efter den første dag af den første abonnementsperiode. Hvis vi refunderer abonnementsbeløbet, vil  du stadig være forpligtet til at betale andre afholdte omkostninger.

Når du køber en licens til at opnå adgang til digitalt indhold eller virtuelle genstande, får du mulighed for at acceptere  levering på det tidspunkt, hvor varen købes. Når du accepterer levering, accepterer du, at du har mistet retten til at annullere, og at licenskøbsomkostningerne ikke kan refunderes.

 

Du har ret til at annullere vores kontrakt med dig og returnere varerne indenfor tredive (30) dage, efter du har modtaget  fysiske varer. Denne ret gælder ikke for varer, som vi på Phillips Services har angivet som værende ikke-returnerbare, inklusive lyd- og videooptagelser, computersoftware og CD’er, DVD’er eller andre fysiske medier, der ikke er forseglede. Hvis du returnerer varer, som ikke er defekte, vil du eventuelt blive bedt om at betale for returneringsomkostningerne, og vi kan fratrække et rimeligt beløb, hvis du har brugt varerne.

Hvis du ønsker at annullere, skal du følge disse annulleringsinstrukser for den givne Phillips Service. Du kan finde et eksempel på en annulleringsformular her link.

Specialfremstillede varer

Vær venligst opmærksom på, at fortrydelses- og returneringsretten ikke gælder for specialfremstillede varer. Du kan ikke annullere eller ændre bestillinger af specialfremstillede varer, når først du har afleveret din bestilling, og specialfremstillede varer kan ikke returneres, medmindre de har en fremstillingsfejl, eller produktet er defekt. Vi forbeholder os retten til at afvise bestillinger på specialfremstilling efter vores skøn. Upassende brug af vores specialfremstillingsservice vil resultere i, at din bestilling annulleres, og enhver betaling vil refunderes.

Prissætning og afgifter

Vi kan revidere prissætningen af vores tilbudte produkter og serviceydelser. Hvis du betaler et regelmæssigt abonnementsgebyr for en Phillips Service, vil vi med rimeligt varsel underrette dig om ændringer i gebyr- eller faktureringsmetoder, inden de træder i kraft, og du vil kunne annullere dit abonnement, før sådanne ændringer implementeres. Når du afgiver en bestilling, laver vi et skøn over afgifterne, og inkluderer dette skøn i den samlede bestilling som en hjælp til dig. Det faktiske afgiftsbeløb, som vil blive inkluderet i din bestilling og betalt med din betalingsmetode, er baseret på beregninger udført på forsendelsesdatoen, uanset hvornår bestillingen blev afgivet.

International forsendelse og told

Ved bestilling af varer til levering i lande, som ligger udenfor sælgerens land, skal du eventuelt betale importafgifter og opkrævede afgifter. Disse afgifter og alle øvrige gebyrer i forbindelse med fortoldning skal betales af dig. For varer, der forsendes internationalt, bedes du være opmærksom på enhver producentgaranti, der eventuelt er ugyldig, servicemuligheder leveret af producenten, der eventuelt ikke er tilgængelige, brugermanualer, vejledninger og sikkerhedsadvarsler, der eventuelt ikke er tilgængelige på destinationslandets sprog, varer og medfølgende materialer, der eventuelt ikke er designet i henhold til destinationslandets standarder, specifikationer og mærkningskrav, og varer, der eventuelt ikke stemmer overens med destinationslandets spændingsforhold (kræver brug af en adapter eller omformer). Du er ansvarlig for at sikre, at varerne kan importeres lovligt til destinationslandet. Ved bestilling hos os er det modtageren, der er den registrerede importør, og som derfor skal overholde alle gældende love og forskrifter i destinationslandet.

5.      Konkurrencer

Konkurrencer, som du indgår i på en Phillips Service, kan have supplerende regler og betingelser, men følgende generelle regler gælder, medmindre der er modstridende vilkår i supplerende regler eller betingelser for konkurrencen.

Konkurrencebidrag

Det bidrag, som du indsender til konkurrencen, er brugergeneret indhold og underkastet alle bestemmelser i nærværende vilkår, som er gældende for din indsendelse og vores brug af dit brugergenerede indhold. Vi kan diskvalificere bidrag til konkurrencer, som er kommet for sent, er fejladresseret, ufuldstændige, beskadigede, gået tabt, ulæselige eller ugyldige, eller hvor der ikke var sørget for relevant samtykke fra forældre. Bidrag til konkurrencer er begrænset til én pr. person, og indsendelse af bidrag til konkurrencen via agenter eller tredjeparter eller anvendelse af mange identiteter er ikke tilladt. Anvendelse af automatiserede bidrag til konkurrencer, stemmer eller andre programmer er forbudt, og alle sådanne bidrag til konkurrencen (eller stemmer) vil blive diskvalificeret.

Vi forbeholder os ret til at ændre, suspendere, annullere eller afslutte en konkurrence eller udvide eller genoptage perioden, hvor bidrag til konkurrencen kan indsendes eller diskvalificere enhver deltager eller bidrag til konkurrencen på et hvilken som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Det vil vi gøre, hvis det ikke kan garanteres, at konkurrencen kan udføres retfærdigt eller korrekt af tekniske, juridiske eller andre årsager, eller hvis vi har mistanke om, at en person har manipuleret bidrag til konkurrencen eller resultater, givet falske oplysninger eller handlet uetisk. Hvis vi annullerer eller afslutter en konkurrence, kan der uddeles præmier på en måde, som vi anser som værende retfærdig og hensigtsmæssig i henhold til den lokale lovgivning, der gælder for konkurrencen.

Egnethed

For at indgå i en konkurrence skal du være en registreret bruger af Phillips Services og have en aktiv konto med aktuelle kontaktoplysninger. Det er ikke nødvendigt at foretage et køb for at indgå i konkurrencen, og et køb vil ikke forbedre dine chancer for at vinde. Konkurrencer er ikke åbne for vores ansatte (eller deres nærmeste familie) eller nogen anden, som er arbejdsmæssigt tilknyttet konkurrencen. Hvis du er under 18 (eller under myndighedsalderen i henhold til relevant lov), og konkurrencen er åben for dig, skal vi måske have din forælders eller din værges samtykke, før vi kan godkende dit bidrag til konkurrencen. Vi forbeholder os ret til at anmode om behørig legitimation eller til at bekræfte egnethedsbetingelser og potentielle vinderoplysninger, og til at uddele en præmie personligt til en vinder. Konkurrencer er ugyldige, hvor de er forbudt eller begrænset ved lov. Potentielle vindere, som er bosiddende i jurisdiktioner, hvor konkurrencer kræver en vis færdighed, kan blive bedt om at besvare en matematisk test for at være egnet til at vinde en præmie.

Præmier

Der er ingen kontanter eller alternative præmier til rådighed bortset fra, at vi (eller den part, der stiller en præmie til rådighed) forbeholder os ret til at erstatte præmien med en lignende præmie af samme eller større værdi. Præmier kan ikke overføres (bortset fra til et barn eller et andet familiemedlem) eller sælges af vinderne. Kun det antal præmier, der er angivet i konkurrencen, er til rådighed i konkurrencen, og alle præmier vil blive uddelt under forudsætning af, at et tilstrækkeligt antal egnede bidrag til konkurrencen modtages, og at der bliver gjort gyldigt krav på præmierne pr. den dato, der er angivet i forbindelse med konkurrencen, efter hvilken ingen andre vindere vil blive udvalgt eller uafhentede præmier uddelt. Medmindre andet er angivet i præmiebeskrivelsen før indsendelse af bidraget, er vinderne ansvarlige for alle omkostninger og udgifter forbundet med adkomst til en præmie. Alle skatter er alene den enkelte vinders ansvar, skønt vi forbeholder os ret til at tilbageholde relevante skatter, og hver vinder indvilliger i at udfylde alle krævede skatteformularer.

Din accept af en præmie består i, at du indvilliger i at deltage i rimelig reklame relateret til konkurrencen og giver os ubetinget ret til at anvende dit navn, by og land, et billede af dig, præmieoplysninger og udtalelser fra dig om konkurrencen til reklame-, annoncerings- og salgsfremmende formål og til at overholde relevant lovgivning og regler, alt sammen uden yderligere tilladelse eller kompensation. Som en betingelse for at modtage en præmie, kan vinderne (eller deres forældre eller værger) blive bedt om at underskrive og returnere en beediget erklæring om egnethed, ansvarsfrigivelse og publicityfrigivelse.

6.      Yderligere bestemmelser

Politik for indsendelser og uopfordrede idéer

Vores mangeårige firmapolitik tillader os ikke at acceptere eller tage uopfordrede kreative idéer, forslag eller materialer i betragtning. I forbindelse med alt, hvad du sender til os – uanset om det er pr. opfordring fra os eller ej – indvilliger du i, at kreative idéer, forslag eller andre materialer, som du fremsender, ikke foretages i fortrolighed eller tillid, og at intet fortroligt eller tillidsforhold er tilsigtet eller oprettet mellem dig og os på nogen måde, og at du ikke har nogen forventning om gennemgang, kompensation eller vederlag af nogen art.

Krav i forbindelse med krænkelse af ophavsretten

Anmeldelser om påstået krænkelse af ophavsretten og modpåstande skal sendes til vores repræsentant:

TFPC Designated Agent
The Floyd Phillips Company
8200 Haven Avenue, Los Angeles, California 90001, USA
Telefon: +1 844-454-3397
Fax: +1 844-454-3397
E-mail: designated.agent@thefloydphillipscompany.com

Vi er kun i stand til at acceptere anmeldelser på sprog, hvor nærværende vilkår er gjort tilgængelig af os.

Vi vil hurtigt besvare anmeldelser om ophavsretslig krænkelse udført ved brug af  Phillips Services, som er blevet rapporteret til vores specielt Designerede agent for ophavsret, angivet foroven, i overensstemmelse med U.S. Digital Millennium Copyright Act af 1998 (“DMCA”) eller, hvis det er relevant, andre lovgivninger. Hvad angår de Phillips Services, som er udbudt i USA, skal disse bekendtgørelser omfatte de påbudte oplysninger, som angivet i DMCA og som er beskrevet indgående her link.

Afkald på bindende voldgift og kollektivt søgsmål

Du og Phillips Interactive indvilliger i at afgøre alle tvister mellem os ved voldgift, undtagen tvister i forbindelse med retshåndhævelse af vores immaterialret. Tvist betyder enhver tvist, sag eller anden strid mellem dig og os vedrørende Phillips Services og nærværende vilkår, uanset om det er ifølge aftaleret, erstatningsret, garanti eller lovgivning eller på anden retlig eller billighedsretlig basis. Phillips Interactive bemyndiger voldgiftsmanden med den eksklusive autoritet til at afklare enhver strid, der relaterer til fortolkning, anvendelighed eller håndhævelighed af disse vilkår eller etableringen af denne kontrakt, herunder muligheden for at afgøre ved voldgift enhver strid om eller anmeldelse af, at alle eller nogle af disse vilkår er ugyldige eller omstødelige.

I tilfælde af en tvist skal du eller Phillips Interactive sende en anmeldelse af tvisten til den anden part i form af en skriftlig erklæring, der angiver navn, adresse og kontaktoplysninger på den part, der indgiver anmeldelsen, kendsgerningerne, der gav anledning til anmeldelsen og den anmodede afhjælpning. Du skal sende enhver anmeldelse af en tvist til Phillips Interactive, 8200 Haven Avenue, Los Angeles, California 90001, USA, Attention: Legal/Arbitration Notice. Vi sender enhver anmeldelse af en tvist til dig til de kontaktoplysninger, vi har på dig. Du og Phillips Interactive skal forsøge at løse en tvist via uformel forhandling inden for tres (60) dage fra datoen, på hvilken anmeldelsen af tvisten blev sendt. Efter tres (60) dage kan du eller vi påbegynde voldgift. Du kan også retsforfølge en tvist ved byretten, hvis tvisten opfylder kravene for at blive ført ved byretten, uanset om du først har forhandlet uformelt.

Hvis du og Phillips Interactive ikke løser en tvist ved uformel forhandling eller i byretten, vil ethvert forsøg på at løse tvisten udelukkende blive gjort ved bindende voldgift. DU OPGIVER RETTEN TIL AT RETSFORFØLGE EN TVIST FOR EN DOMMER ELLER ET NÆVNINGETING. I stedet vil alle tvister blive løst for en neutral voldgiftsmand, hvis afgørelse vil være endelig bortset fra en begrænset appelret i medfør af USA’s føderale voldgiftslov. Voldgiften vil blive ført af American Arbitration Association (”AAA”) i medfør af dens kommercielle voldgiftsregler og dens supplerende procedure for forbrugerrelaterede tvister. Yderligere oplysninger kan indhentes på www.adr.org eller i USA ved at ringe til 800-778-7879. Voldgift kan føres personligt, via fremsendelse af dokumenter, pr. telefon eller online. Voldgiftsmanden kan tilkende de samme skadeserstatninger til dig individuelt, som en domstol ville kunne, herunder afhjælpning i form af anerkendelse eller påbud, men kun i det omfang det kræves for at tilfredsstille dit individuelle krav.

Medmindre voldgiftsmanden finder, at voldgiften var unødig eller anlagt med et upassende formål, vil Phillips Interactive betale alle retsafgifter, AAA og voldgiftsmandens honorarer og udgifter. Hvis voldgiftsmand udsteder en voldgiftskendelse, som er større end værdien af vores sidst nedskrevne forligstilbud, som blev udformet, før der blev valgt en voldgiftsmand (eller hvis vi ikke fremsatte et forligstilbud, før en voldgiftsmand blev valgt), så vil vi betale dig erstatningsbeløbet eller USD 1.000, alt efter hvad der er størst, og betale din advokat, hvis du havde en sådan, advokathonoraret og refundere alle udgifter (herunder honorarer og omkostninger til ekspertvidner), som du eller din advokat med al rimelighed pådrog jer i forbindelse med undersøgelsen, forberedelsen og videreførelsen af dit voldgiftskrav. Vi giver afkald på enhver ret til at søge erstatning for advokathonorarer og udgifter i forbindelse med en ikke-unødig voldgift mellem dig og os.

Hvis du er bosiddende i USA, vil voldgiften finde sted på et sted, der er rimeligt belejligt for dig. Med hensyn til personer, som er bosiddende uden for USA, skal voldgift indledes i Manhattan kommune, New York, USA, og du og Phillips Interactive indvilliger i at lade tvisten afgøre ved den personlige jurisdiktion for de føderale eller statslige domstole, som er placeret der, for at fremtvinge voldgift, udsætte retsforfølgninger i afventen på voldgift eller bekræfte, ændre, ophæve eller afsige dom med hensyn til den kendelse, der er afsagt af voldgiftsmanden.

SAGER FOR AT LØSE ELLER RETSFORFØLGE EN TVIST VED ET VÆRNETING VIL BLIVE FØRT PÅ INDIVIDUEL BASIS. Hverken du eller Phillips Interactive vil forsøge at få en tvist prøvet som et kollektivt søgsmål, en almindelig sag med privat advokat eller ved nogen anden retsforfølgning, hvor den ene eller den anden part optræder eller agter at optræde i en repræsentativ kapacitet. Ingen voldgift eller retsforfølgning kan kombineres med en anden uden alle parters forudgående skriftlige samtykke i voldgiften eller retsforfølgningen. Hvis det skønnes, at kollektivt søgsmål er ulovligt eller uigennemførligt med hensyn til alle eller nogle af parterne i en tvist, vil disse parter blive skilt fra og fortsætte ved en domstol, mens de resterende parter fortsætter i voldgift.

Valg af værneting

Du indvilliger i, at ethvert sagsanlæg ved retten eller i billighed, som opstår på grund af eller i forbindelse med nærværende vilkår eller Phillips Services, som ikke er underlagt voldgift, skal indgives, og at værneting kun behørigt ligger hos statslige eller føderale domstole i Manhattan kommune, New York, New York, USA, og at du samtykker heri og underkaster dig sådanne domstoles personlige jurisdiktion med henblik på procesførelse.

Lovvalg

Nærværende vilkår reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovene i staten New York og lovene i USA, uden anvendelse af internationalt privatretlige regler og principper.

Vilkårenes Uafhængighed

Hvis en bestemmelse i disse vilkår er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund uigennemførlig, skal den pågældende bestemmelse anses for at være adskillelig fra nærværende vilkår og skal ikke påvirke gyldigheden eller gennemførligheden af de resterende bestemmelser.

Gældende Bestemmelser Efter Udløb

Bestemmelserne i disse vilkår, som af deres natur skulle være gældende efter udløb af disse vilkår, skal være gældende efter et sådant udløb.

Afkald

Intet afkald på nogen bestemmelse i disse vilkår givet af os skal anses for at være et yderligere eller fortsættende afkald på en sådan bestemmelse eller nogen anden bestemmelse, og vores undladelse af at gøre en ret eller bestemmelse i medfør af disse vilkår gældende, skal ikke udgøre et afkald på en sådan ret eller bestemmelse.