TERMS OF USE


Dutch – Phillips Terms of Use


Als u zich in Nederland bevindt en producten of diensten van Phillips gebruikt die op Nederland zijn gericht, raadpleegt u onze Gebruiksvoorwaarden voor Nederland.

Als u zich in België bevindt en producten of diensten van Phillips gebruikt die op België zijn gericht, raadpleegt u onze Gebruiksvoorwaarden voor België.

Gebruiksvoorwaarden

Laatst gewijzigd op 10 juli 2023

Phillips Interactive biedt u met veel genoegen haar sites, software, applicaties, inhoud, producten en diensten aan (“Phillips Services”), die het merk Phillips, Floyd Phillips Studios, Phillips Live, Floyd Phillips Animation Studios of een ander merk kunnen hebben dat in bezit is van of gelicentieerd door The Floyd Phillips Company. Deze voorwaarden regelen uw gebruik en onze levering van de Phillips Services waarop deze voorwaarden zijn gepost, evenals Phillips Services die we beschikbaar stellen op sites en platforms van derden als deze voorwaarden aan u worden bekendgemaakt in verband met uw gebruik van de Phillips Services. LEEST U DEZE VOORWAARDEN ALSTUBLIEFT AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE PHILLIPS SERVICES GEBRUIKT.

ELK GESCHIL TUSSEN U EN ONS MOET WORDEN OPGELOST DOOR INDIVIDUELE BINDENDE ARBITRAGE. LEEST U ALSTUBLIEFT DE ARBITRAGEBEPALING IN DEZE VOORWAARDEN OMDAT DEZE VAN INVLOED IS OP UW RECHTEN ONDER DIT CONTRACT.

NIETS IN DEZE VOORWAARDEN IS BEDOELD OM UW RECHTEN VOLGENS DE WETGEVING IN UW GEWOONLIJKE WOONPLAATS TE BEÏNVLOEDEN. ALS ER EEN CONFLICT IS TUSSEN DIE RECHTEN EN DEZE VOORWAARDEN, PREVALEREN UW RECHTEN ONDER DE TOEPASSELIJKE LOKALE WETGEVING.

1.      Contract tussen u en ons

Dit is een contract tussen u en Phillips Interactive, een corporatie in Californië gevestigd te 8200 Haven Avenue, Los Angeles, Californië 90001, USA, of tussen u en de aanbieder van de diensten geïdentificeerd voor een bepaalde Phillips Service, indien dit een andere partij is. U moet deze voorwaarden lezen en hiermee instemmen voordat u de Phillips Services gebruikt. Als u niet instemt met deze voorwaarden, mag u de Phillips Services niet gebruiken. Deze voorwaarden beschrijven de beperkte basis waarop de Phillips Services beschikbaar zijn en vervangen voorgaande overeenkomsten of afspraken.

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op sommige Phillips Services, zoals regels voor een bepaalde wedstrijd, dienst of andere activiteit, of voorwaarden die horen bij bepaalde inhoud of software die beschikbaar wordt gemaakt via de Phillips Services. Deze aanvullende voorwaarden zullen aan u bekend worden gemaakt in het kader van de van toepassing zijnde wedstrijd, dienst of activiteit. De aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op de onderhavige voorwaarden en in het geval van een conflict prevaleren ze boven deze voorwaarden.

We kunnen deze voorwaarden wijzigen. Elke verandering zal dertig (30) dagen na het versturen van een mededeling aan u door ons of het posten van de wijziging door ons op de Phillips Services in werking treden. Als u niet instemt met een wijziging in deze voorwaarden, moet u het gebruik van de Phillips Services beëindigen. Onze vertegenwoordigers van de klantenservice zijn niet bevoegd om een bepaling in deze voorwaarden te wijzigen, mondeling noch schriftelijk.

We mogen dit contract met betrekking tot u onmiddellijk beëindigen (waaronder uw toegang tot de Phillips Services) als u een van deze voorwaarden niet naleeft.

2.      De Phillips Services

De Phillips Services zijn voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik en zijn alleen bedoeld voor informatieve- en amusementsdoeleinden. Ze vormen geen juridische, financiële, professionele, medische of gezondheidszorgadviezen of diagnoses en kunnen niet worden gebruikt voor deze doeleinden. Om een soepele werking van de Phillips Services te ondersteunen over uitgestrekte geografische gebieden kunnen aspecten van bepaalde activiteiten, zoals gameplay, worden gesimuleerd om vertragingen te voorkomen.

De Phillips Services zijn ons auteursrechtelijk beschermd eigendom of het auteursrechtelijk beschermd eigendom van onze licentiegevers of licentiehouders en alle merken, dienstmerken, handelsnamen, uiterlijke vormen van de producten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Phillips Services zijn eigendom van ons of onze licentiegevers of licentiehouders. Behalve voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen mag geen enkel element van de Phillips Services gebruikt of geëxploiteerd worden op een andere manier dan als onderdeel van de Phillips Services die aan u worden aangeboden. U kunt de fysieke media bezitten waarop elementen van de Phillips Services aan u worden geleverd, maar wij behouden het volledige eigenaarschap van de Phillips Services. We dragen geen rechten van delen van de Phillips Services aan u over.

Inhoud en softwarelicentie

Als een Phillips Service geconfigureerd is om het gebruik van software, inhoud, virtuele items of ander materiaal dat van ons is of door ons is gelicentieerd mogelijk te maken, verlenen we u een beperkte, niet-exclusieve, niet te sublicentiëren, niet-overdraagbare licentie om toegang te krijgen tot deze software, deze inhoud, dit virtuele item of ander materiaal, enkel en alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

U mag inhoudsbeschermingssystemen of digital rights management-technologie die bij een Phillips Service worden gebruikt niet omzeilen of buiten werking stellen; decompileren, reverse engineeren, uit elkaar halen of anderszins een Phillips Service reduceren tot een voor mensen leesbare vorm; identificatie, auteursrechtrechtelijke- of andere mededelingen van eigendom verwijderen; of een Phillips Service openen of gebruiken op een onwettige of niet toegestane manier of op een manier die een verband met onze producten, diensten of merken suggereert. U mag een Phillips Service niet openen of gebruiken in overtreding van de vereisten van de Verenigde Staten voor uitvoercontrole en economische sancties. Door het kopen van diensten, inhoud of software via de Phillips Services verklaart en garandeert u dat uw toegang tot en het gebruik van de diensten, inhoud of software in overeenstemming met deze vereisten is.

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

DE PHILLIPS SERVICES WORDEN “AS IS” (VOETSTOOTS ) EN “AS AVAILABLE” (ZOALS BESCHIKBAAR) GELEVERD. WE SLUITEN ALLE VOORWAARDEN, VERKLARINGEN EN GARANTIES DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN UITEENGEZET ZIJN UIT.

WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER GEDERFDE WINST EN EIGENDOMSSCHADE, ZELFS NIET ALS WE OP DE HOOGTE WAREN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, NOCH ZULLEN WE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR VERTRAGING IN OF VERZUIM VAN PRESTATIE ALS GEVOLG VAN OORZAKEN DIE WE REDELIJKERWIJS NIET IN DE HAND KUNNEN HEBBEN. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE SCHADE, VERLIES EN RECHTSGRONDEN MEER BEDRAGEN DAN DUIZEND AMERIKAANSE DOLLARS (AMERIKAANSE $1000).

DEZE DISCLAIMERS EN BEPERKINGEN HEBBEN GEEN INVLOED OP UW RECHTEN ALS CONSUMENT EN ZIJN NIET BEDOELD OM AANSPRAKELIJKHEID TE BEPERKEN DIE NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN VOLGENS DE WETGEVING IN UW GEWOONLIJKE WOONPLAATS.

Veranderingen aan de Phillips Services

De Phillips Services ontwikkelen zich constant en zullen na verloop van tijd veranderen. Als we een materiële wijziging aanbrengen aan de Phillips Services zullen we u daar op tijd van op de hoogte brengen en u heeft dan het recht dit contract te beëindigen.

Aanvullende beperkingen op het gebruik van de Phillips Services

We staan gebruik van de Phillips Services dat commercieel of zakelijk is, als doel heeft producten of diensten te adverteren of te verkopen (al dan niet met winstoogmerk) of dat anderen probeert over te halen (zoals verzoeken voor contributies of donaties) niet toe. U stemt ermee in niet opzettelijk of roekeloos een virus of ander schadelijk component te introduceren, anderszins een Phillips Service of een ermee verbonden netwerk te schaden of te saboteren of u te bemoeien met het gebruik of genot van een Phillips Service door een persoon of rechtspersoon. U stemt ermee in geen software of apparaat te gebruiken dat geautomatiseerde gameplay, bespoedigde gameplay of andere manipulatie van gameplay of game client toestaat en u stemt ermee in bij een Phillips Service of game-ervaring niet vals te spelen of deze anderszins te wijzigen om de ene gebruiker een voordeel te bieden ten opzichte van een andere. Daarnaast stemt u ermee in elementen van de Phillips Services niet te openen, controleren of kopiëren, ofwel een andere persoon of entiteit niet toe te staan deze te openen, controleren of kopiëren, met gebruik van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen of handmatige processen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Diensten en inhoud van derden

De Phillips Services kunnen diensten en inhoud van derden integreren, geïntegreerd worden in- of worden geleverd in verband met diensten en inhoud van derden. We beheren deze diensten en inhoud van derden niet. U dient de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid die van toepassing zijn op zulke diensten en inhoud van derden zorgvuldig te lezen.

Indien u een Phillips Service opent met gebruik van een apparaat bestuurd door Apple iOS, Android of Microsoft Windows of met Microsoft Xbox One, zijn respectievelijk Apple Inc., Google, Inc. of Microsoft Corporation derden-begunstigden van dit contract. Deze derden-begunstigden zijn echter geen partij bij dit contract en niet verantwoordelijk voor de levering of ondersteuning van de Phillips Services. U stemt ermee in dat uw toegang tot de Phillips Services met gebruik van deze apparaten ook onderhevig zal zijn aan de gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in de toepasselijke dienstvoorwaarden van de derde-begunstigde.

Mobiele netwerken

Wanneer u zich toegang verschaft tot de Phillips Services via een mobiel netwerk zijn de tarieven en kosten van uw netwerk- of roaming provider voor het versturen van berichten, data en andere diensten van toepassing. Het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde Phillips Services kan worden verboden of beperkt door uw netwerkprovider en het is mogelijk dat niet alle Phillips Services werken met uw netwerkprovider of uw apparaat.

3.      Uw inhoud en account

User Generated Content

De Phillips Services kunnen u toestaan tekst, beelden, audio, video, wedstrijdinzendingen of andere inhoud (“User Generated Content”) te communiceren, in te zenden, te uploaden of anderszins beschikbaar te maken, zodat deze toegankelijk en zichtbaar kan zijn voor het publiek. Toegang tot deze functies kan onderhevig zijn aan leeftijdsbeperkingen. U mag geen User Generated Content inzenden of uploaden die lasterlijk, treiterend, bedreigend, onverdraagzaam, hatelijk, gewelddadig, vulgair, obsceen, pornografisch of anderszins beledigend is, die schade toebrengt of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze schade toebrengt aan een persoon of rechtspersoon, onafhankelijk van de vraag of dit materiaal door de wet wordt beschermd of niet.

We eisen het eigendom van uw User Generated Content niet op; u verleent ons echter een niet-exclusieve, sublicentiërbare, onherroepelijke en royalty-vrije wereldwijde licentie ten aanzien van alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, privacy- en publiciteitsrechten en andere intellectuele eigendomsrechten om zulke User Generated Content te gebruiken, reproduceren, verzenden, printen, publiceren, publiekelijk te vertonen, tentoon te stellen, distribueren, herdistribueren, kopiëren, indexeren, becommentariëren, veranderen, aan te passen, vertalen of afgeleide werken te creëren die erop gebaseerd zijn, publiekelijk uit te voeren, beschikbaar te maken en anderszins te exploiteren, geheel of gedeeltelijk, in alle mediaformaten en kanalen die nu bekend zijn of hierna worden ontworpen (waaronder in verband met de Phillips Services en op sites en platforms van derden zoals Facebook, YouTube en Twitter) in een onbepaald aantal kopieën en zonder beperking wat betreft tijd, wijze en gebruiksfrequentie, zonder verdere mededeling aan u, met of zonder toeschrijving en zonder de verplichting van toestemming van- of betaling aan u of een andere persoon of rechtspersoon.

U verklaart en garandeert dat uw User Generated Content voldoet aan deze voorwaarden en dat u de benodigde rechten en vergunningen heeft, zonder dat u andere personen of rechtspersonen hoeft te betalen, om uw User Generated Content te gebruiken en te exploiteren en om ons toe te staan deze te gebruiken en te exploiteren op alle manieren die door deze voorwaarden worden beschreven. U stemt ermee in ons en onze dochter- en zusterbedrijven en al hun respectieve werknemers en functionarissen schadeloos te stellen en te vrijwaren van eisen, verlies, aansprakelijkheid, claims of uitgaven (waaronder advocatenkosten) aan ons adres door derden voortkomend uit of in verband met ons gebruik en onze exploitatie van uw User Generated Content. U stemt er ook mee in geen persoonlijkheidsrechten, bijkomende rechten of vergelijkbare rechten op de User Generated Content op te leggen aan ons of onze licentiehouders, distributeurs, agenten, vertegenwoordigers en andere bevoegde gebruikers en u stemt ermee in dezelfde overeenkomst te verkrijgen van anderen die zulke rechten kunnen hebben om deze niet op te leggen.

Voor zover we u toestaan User Generated Content te creëren, te posten, te uploaden, te distribueren, publiekelijk te vertonen of publiekelijk uit te voeren die gebruik vereist van onze auteursrechtelijk beschermde werken, verlenen we u een niet-exclusieve licentie om een afgeleid werk te creëren met gebruik van onze auteursrechtelijke werken voor zover dit nodig is om het materiaal te kunnen creëren, mits die licentie betekent dat u alle rechten op het werk dat u creëert aan ons overdraagt. Als zulke rechten niet aan ons worden overgedragen, is uw licentie om afgeleide werken te creëren met gebruik van onze auteursrechtelijk beschermde werken ongeldig.

We hebben het recht, maar niet de verplichting om User Generated Content of berichtgeving gestuurd via een Phillips Service te allen tijde en om welke reden ook te controleren, screenen, posten, verwijderen, veranderen, op te slaan en te bekijken, onder meer om te zorgen dat de User Generated Content of berichtgeving voldoet aan deze voorwaarden, zonder voorafgaande mededeling aan u. We zijn niet verantwoordelijk voor en bevestigen of garanderen de meningen, ideeën, adviezen of aanbevelingen gepost of gestuurd door gebruikers niet.

Accounts

Sommige Phillips Services staan u toe of verlangen van u dat u een account creëert om deel te kunnen nemen of bijkomende voordelen te verkrijgen. U stemt ermee in juiste, actuele en complete informatie te verschaffen en in stand te houden, waaronder uw contactinformatie voor mededelingen en andere berichtgeving van ons en uw betalingsinformatie. U stemt ermee in zich niet voor te doen als- of verbondenheid te veinzen met een andere persoon of rechtspersoon, waaronder het gebruik van een gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie van een andere persoon, of de naam of gelijkenis van een andere persoon, of valse gegevens te verschaffen inzake een ouder of voogd. U stemt ermee in dat we stappen kunnen nemen om de juistheid van de door u verschafte informatie te verifiëren, waaronder het controleren van contactinformatie van een ouder of voogd.

We hebben een beleid aangenomen en geïmplementeerd dat zorgt voor beëindiging, in gepaste omstandigheden, van accounts van gebruikers die zich herhaaldelijk schuldig maken aan schendingen van het auteursrecht. Daarnaast kunnen we uw account schorsen of beëindigen alsmede u de mogelijkheid ontnemen om de Phillips Services te gebruiken als u illegaal gedrag vertoont, aanmoedigt of steunt of als u deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden niet naleeft.

Wachtwoorden en beveiliging

U bent verantwoordelijk voor het nemen van redelijke stappen om de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord te behouden en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw account die u redelijkerwijs kunt beheersen. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van een andere schending van beveiliging met betrekking tot uw account of de Phillips Services waarvan u op de hoogte raakt.

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van uw informatie zijn uitermate belangrijk voor ons. We hebben technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om uw informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen.

4.      Betaalde transacties

Identiteit van de verkoper

Verkoop geschiedt door Phillips Interactive of de verkoper geïdentificeerd op het moment van verkoop, indien dit een andere partij betreft. Als u vragen heeft over uw bestelling, neemt u dan contact op met de verkoper op het verstrekte adres en zij zullen u helpen. Sommige storefronts op de Phillips Services worden bediend door derden en in dat geval kunnen andere of aanvullende verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, die u dient te lezen zodra ze aan u ter hand worden gesteld.

Digitale inhoud en virtuele items

We kunnen aan u applicaties, games, software of andere digitale inhoud ter beschikking stellen op de Phillips Services om deze te licentiëren voor een eenmalig bedrag. Wanneer u een licentie koopt om toegang te krijgen tot dergelijk materiaal van een Phillips Service, zal de prijs aan u worden bekendgemaakt op de Phillips Service voordat u de licentieaankoop voltooit.

Uw aankoop van een virtueel item of in-game valuta is een betaling voor een beperkte, niet-toewijsbare licentie om dergelijke inhoud of functionaliteit in de Phillips Services te openen en te gebruiken. Aangekochte of voor u beschikbaar gestelde virtuele items (waaronder personages of namen van personages) of in-game valuta in de Phillips Services kunnen alleen worden gebruikt in verband met de Phillips Services waar u ze hebt verkregen of waar ze werden ontwikkeld door u als gevolg van gameplay. Deze items zijn niet inwisselbaar of onderhevig aan vergoeding en kunnen niet worden verhandeld buiten de Phillips Services voor geld of andere waardevolle items. We mogen virtuele items of in-game valuta te allen tijde wijzigen of stopzetten.

Abonnementen

Sommige Phillips Services vereisen betaalde abonnementen voor toegang. Door een abonnement te nemen, stemt u ermee in dat uw abonnement automatisch wordt verlengd en, tenzij u uw abonnement opzegt, geeft u ons toestemming om uw betalingsmethode te belasten voor de verlengingstermijn. De periode van automatische verlenging zal hetzelfde zijn als uw aanvankelijke abonnementsperiode tenzij anderszins aan u bekendgemaakt op het moment van aankoop. Het verlengingstarief zal niet hoger zijn dan het tarief voor de daaraan direct voorafgaande abonnementsperiode, exclusief promotionele en kortingsprijzen, tenzij we aan u een tariefswijziging bekendmaken voorafgaand aan uw automatische verlenging. Van tijd tot tijd kunnen we een gratis proefabonnement aanbieden voor een Phillips Service. Als u zich aanmeldt voor een gratis proefabonnement zullen we voor abonnementskosten in rekening brengen wanneer het gratis proefabonnement afloopt, tenzij u uw abonnement voor die tijd annuleert.

Verwerken van de bestelling

U heeft de mogelijkheid om uw bestelling na te kijken en te bevestigen, waaronder het afleveradres (indien van toepassing), betalingsmethode en productgegevens. We zullen u een bericht sturen wanneer we uw bestelling accepteren en onze acceptatie wordt geacht volledig te zijn en voor alle doeleinden op doeltreffende wijze aan u gecommuniceerd op het moment dat we het bericht sturen. Op dat moment wordt het verkoopcontract opgesteld en dit wordt bindend zowel voor u als voor ons. Het risico op verlies van goederen die u aankoopt en de verantwoordelijkheid om ze te verzekeren gaan op u over wanneer de relevante goederen worden afgeleverd.

We behouden ons het recht voor een bestelling voorafgaand aan aflevering te weigeren of te annuleren. Situaties die kunnen resulteren in de annulering van uw bestelling zijn bijvoorbeeld systeem- of typografische fouten, onjuistheden in product- of prijsinformatie of productbeschikbaarheid, rechtvaardigheid voor klanten als voorraden beperkt zijn of problemen die door onze krediet- of fraudeafdelingen worden ontdekt. We kunnen tevens aanvullende verificatie of informatie verlangen voordat we een bestelling accepteren. We zullen contact met u opnemen als (een deel van) uw bestelling wordt geannuleerd of als aanvullende informatie noodzakelijk is om uw bestelling te kunnen accepteren. Als uw bestelling wordt geannuleerd nadat we uw betaling hebben verwerkt, maar voorafgaand aan aflevering, zullen we uw betaling terugstorten.

Facturering en betaling

Wanneer u betalingsinformatie verschaft, verklaart en garandeert u dat deze informatie juist is, dat u bevoegd bent om de verstrekte betalingsmethode te gebruiken en dat u ons op de hoogte zult stellen van wijzigingen in de betalingsinformatie. We behouden ons het recht voor om  creditcard updating diensten van derden te gebruiken om actuele vervaldata op creditcards te verkrijgen.

Recht op annulering; retourzending goederen

Wanneer u zich inschrijft voor een Phillips Service, heeft u het recht uw contract te annuleren binnen veertien (14) dagen na uw ontvangst en acceptatie van deze voorwaarden en zult u volledige terugbetaling ontvangen van de betaalde abonnementskosten. Als een mededeling van annulering voor halfjaar- en jaarabonnementen wordt ontvangen binnen de eerste dertig (30) dagen volgend op de eerste dag van de aanvankelijke facturering, zullen we de betaalde abonnementskosten terugbetalen. Als we uw abonnementskosten terugbetalen, bent u nog steeds verplicht andere verschuldigde kosten te betalen.

Wanneer u een licentie aanschaft voor toegang tot digitale content of virtuele items, wordt u ten tijde van de aanschaf de mogelijkheid geboden om in te stemmen met de levering van de licentie. Door met de levering in te stemmen, aanvaardt u dat u geen recht meer heeft op annulering en dat de abonnementskosten niet vergoed kunnen worden.

U heeft het recht om binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de fysieke goederen onze overeenkomst met u op te zeggen en de goederen retour te zenden. Dit recht is niet van toepassing op goederen waarvan wij op Phillips Services hebben aangegeven dat zij niet retour gezonden kunnen worden, inclusief audio- en video-opnames, computersoftware en CD’s, DVD’s of andere fysieke media waarvan de zegel is verbroken. Indien u goederen retour zendt die niet defect zijn, moet u mogelijk de verzendkosten voor het retourneren van de goederen aan ons betalen en wij kunnen een redelijk bedrag in mindering brengen voor het gebruik van de goederen.

Indien u wenst te annuleren, dient u de annuleringsinstructies voor de desbetreffende Phillips Service op te volgen. U kunt hier link een voorbeeld van een annuleringsformulier vinden.

Goederen die gepersonaliseerd zijn

Let op: het recht op annulering en retourzending is niet van toepassing op goederen die gepersonaliseerd zijn. Bestellingen van goederen die gepersonaliseerd zijn kunnen niet worden geannuleerd of gewijzigd  vanaf het moment dat u uw bestelling heeft verstuurd en goederen die gepersonaliseerd zijn kunnen niet retour worden gezonden, behalve in het geval van een productiefout of defect aan het product. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen believen bestellingen van goederen die gepersonaliseerd zijn te weigeren. Oneigenlijk gebruik van onze personalisatiedienst zal leiden tot annulering van uw bestelling en terugbetaling van betaalde bedragen.

Prijzen; belastingen

Wij kunnen de prijzen voor de producten en diensten die wij aanbieden herzien. Als u periodieke abonnementskosten betaalt voor een Phillips Service, zullen wij u tijdig van tevoren op de hoogte stellen van veranderingen in de kosten of factureringsmethodes en u kunt dan uw abonnement voorafgaand aan een dergelijke verandering opzeggen. Als u uw bestelling plaatst, maken wij een schatting van de belastingen en tellen voor uw gemak deze schatting bij het bedrag op. Het daadwerkelijke bedrag aan belastingen dat op uw bestelling van toepassing is en ten laste komt van uw betalingsmethode is gebaseerd op berekeningen op de datum van verzending, ongeacht wanneer de bestelling is geplaatst.

Internationale verzending; Douane

Bij bestellingen van goederen die geleverd moeten worden in landen anders dan het land waar de verkoper zich bevindt, zult u de opgelegde invoerrechten en -belastingen moeten betalen. Deze en andere bijkomende inklaringskosten komen voor uw rekening. Let op: het kan zijn dat voor goederen die internationaal verzonden worden de fabrieksgarantie niet geldig is; service-opties van de fabrikant niet beschikbaar zijn; handleidingen, instructies en veiligheidswaarschuwingen niet beschikbaar zijn in de taal van het land van bestemming; de goederen en het begeleidende materiaal niet geproduceerd zijn in overeenkomst met de normen, specificaties en etiketteringsvereisten van het land van bestemming en dat goederen niet overeenkomen met de netspanning van het land van bestemming (waardoor het gebruik van een adapter of convertor nodig is). U bent er verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat de goederen wettelijk ingevoerd kunnen worden in het land van bestemming. Als u bij ons bestelt, is de ontvanger de aangeduide importeur en dient deze te voldoen aan alle wetten en richtlijnen van het land van bestemming.

5.      Wedstrijden

Voor wedstrijden waar u aan meedoet op een Phillips Service kunnen aanvullende voorwaarden gelden. De volgende voorwaarden zijn van toepassing indien er geen conflicterende bepalingen zijn in eventuele aanvullende voorwaarden voor de wedstrijd.

Inzendingen

Uw wedstrijdinzending kwalificeert als User Generated Content (gebruikergegenereerde content) en is onderworpen aan alle voorwaarden in deze voorwaarden ten aanzien van uw inzending en ons gebruik van uw User Generated Content. Wij kunnen inzendingen die te laat, verkeerd geadresseerd, onvolledig, corrupt, verloren gegaan, onleesbaar of ongeldig zijn of waar geen ouderlijke toestemming voor is gegeven waar dat wel nodig was diskwalificeren. Wedstrijdinzendingen zijn beperkt tot een per persoon en inzendingen via vertegenwoordigers of derden of het gebruik van meerdere identiteiten is niet toegestaan. Gebruik van geautomatiseerde inzendingen, stemmen of andere programma’s is verboden en alle dergelijke inzendingen (of stemmen) zullen worden gediskwalificeerd.

Wij behouden ons het recht voor op enig moment zonder mededeling vooraf een wedstrijd aan te passen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen of de inzendperiode te verlengen of hervatten of deelnemers of inzendingen te diskwalificeren. Wij doen dit als niet gegarandeerd kan worden dat de wedstrijd eerlijk of correct uitgevoerd kan worden wegens technische, juridische of andere redenen of als wij het vermoeden hebben dat een persoon de inzendingen of resultaten heeft gemanipuleerd, valse informatie heeft gegeven of zich onethisch heeft gedragen. Als wij een wedstrijd annuleren of beëindigen, kunnen prijzen uitgereikt worden op de manier die wij eerlijk en gepast achten in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving die toepasselijk is op de wedstrijd.

Vereisten voor deelname

Om aan een wedstrijd deel te kunnen nemen, dient u als gebruiker geregistreerd te staan bij Phillips Services en een actief account te hebben met actuele contactgegevens. U hoeft niets te kopen om aan een wedstrijd mee te doen en een aankoop zal uw winkans niet vergroten. Wedstrijden zijn niet toegankelijk voor onze medewerkers (of hun directe familie) of iemand anders die beroepsmatig betrokken is bij de wedstrijd. Als u jonger bent dan 18 jaar (dan wel de leeftijd van meerderjarigheid volgens geldende wet) en u mee mag doen aan de wedstrijd, kan de toestemming van uw ouder of verzorger voor nodig zijn voordat wij uw inzending kunnen accepteren. Wij behouden ons het recht voor om een identiteitsbewijs te vragen of om te controleren of u voldoet aan de voorwaarden en of u een mogelijke winnende inzending heeft en om prijzen persoonlijk aan een winnaar te overhandigen. Wedstrijden zijn nietig indien ze wettelijk verboden of beperkt zijn. Mogelijke winnaars die ingezetenen zijn van rechtsgebieden waar wedstrijden een vaardigheidselement moeten bevatten, dienen wellicht een wiskundige toets te beantwoorden voordat zij in aanmerking kunnen komen voor het winnen van een prijs.

Prijzen

Uitbetaling in contanten of andere prijzen zijn beschikbaar, behalve dat wij (of de partij die de prijzen ter beschikking stelt) ons het recht voorhouden om een vergelijkbare prijs van gelijke of hogere waarde ter vervanging aan te bieden. Prijzen kunnen door winnaars overgedragen (behalve aan een kind of een ander familielid) of verkocht worden. Slechts het aantal prijzen vermeld voor de wedstrijd kan worden gewonnen en de prijzen zullen worden uitgereikt bij een voldoende aantal inzendingen die in aanmerking komen en de prijzen op geldige manier zijn geclaimd op de aangegeven datum met betrekking tot de wedstrijd, waarna geen andere winnaars zullen worden aangewezen of niet geclaimde prijzen worden toegekend. Behalve indien anders bepaald in de prijsomschrijving voorafgaand aan de wedstrijd, zijn winnaars verantwoordelijk voor alle kosten en onkosten in verband met het claimen van de prijs. Alle belastingen zijn de volledige verantwoordelijkheid van elke winnaar, hoewel wij ons het recht voorbehouden om geldende belastingen in te houden en elke winnaar gaat akkoord met het invullen van de vereiste belastingformulieren.

Uw aanvaarding van een prijs houdt uw instemming in om deel te nemen aan redelijke publiciteitsactiviteiten met betrekking tot de wedstrijd en dat u ons het onvoorwaardelijke recht geeft uw naam, woonplaats, provincie of land, voorkeuren, prijsinformatie en uitspraken van u over de wedstrijd te gebruiken voor publicitaire, reclame- en promotionele doeleinden en in naleving van de geldende wetten en richtlijnen, dit alles zonder aanvullende toestemming of vergoeding. Als een voorwaarde voor het ontvangen van een prijs kan het zijn dat winnaars (of hun ouders of verzorgers) een verklaring moeten ondertekenen en terugsturen waarin zij verklaren dat zij aan de voorwaarden om voor de prijs in aanmerking komen voldoen, instemmen met een aansprakelijkheidsvrijstelling en een  publiciteitsverklaring afleggen .

6.      Aanvullende voorwaarden

Inzendingen en beleid ten aanzien van ongevraagde ideeën

Ons al lang bestaande bedrijfsbeleid staat ons niet toe ongevraagde creatieve ideeën, suggesties of materiaal te accepteren of in overweging te nemen. Ten aanzien van t al het materiaal dat  u bij ons inlevert – of dat door ons wel of niet gevraagd is – stemt u ermee in dat creatieve ideeën, suggesties en ander materiaal dat u indient niet vertrouwelijk zijn en dat er op geen enkele manier een vertrouwelijke relatie is bedoeld of wordt aangegaan tussen u en ons en dat u geen verwachting heeft dat het materiaal op enige manier wordt beoordeeld, vergoed of in overweging wordt genomen.

Claims van Inbreuk op het auteursrecht

Mededelingen ten aanzien van mogelijke inbreuken op het auteursrecht en reacties dienen naar onze aangewezen vertegenwoordiger gestuurd te worden:

TFPC Designated Agent
The Floyd Phillips Company
8200 Haven Avenue
Los Angeles, California 90001, USA
Telefoon +1 844-454-3397
Fax: +1 844-454-3397
E-mail: designated.agent@thefloydphillipscompany.com

Wij kunnen alleen mededelingen aanvaarden in de talen waarin deze voorwaarden beschikbaar zijn gemaakt.

We zullen prompt reageren op claims van inbreuk op het auteursrecht dat gepleegd is met gebruikmaking van de Phillips Services die aan onze aangewezen vertegenwoordiger, zoals hierboven aangegeven, zijn gemeld in overeenstemming met de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act van 1998 (“DMCA”) of, indien van toepassing, andere wetgevingen. Met betrekking tot Phillips Services die in de Verenigde Staten gehost worden, dienen deze mededelingen de vereiste informatie te bevatten zoals uiteengezet in de DMCA en zoals hier link gedetailleerd wordt weergegeven.

Bindende arbitrage en verklaring van afstand ten aanzien van collectieve acties

U en Phillips Interactive stemmen ermee in dat alle geschillen tussen ons, behalve geschillen met betrekking tot de handhaving van onze intellectuele eigendomsrechten, voor arbitrage in aanmerking komen. Geschil betekent elk geschil, elke vordering of andere onenigheid tussen u en ons met betrekking tot Phillips Services of deze voorwaarden, hetzij onder de overeenkomst, op basis van onrechtmatige daad, garantie, statuut of regeling of andere wettelijke of ongeschreven basis. U en Phillips Interactive geven de arbiter de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen te beslechten in relatie tot de interpretatie, toepasselijkheid of uitvoerbaarheid van deze voorwaarden of de opstelling van dit contract, inclusief de arbitrale beslissing bij een geschil of claim dat al deze voorwaarden of een gedeelte ervan nietig zijn of ongeldig verklaard kunnen worden.

In het geval van een geschil dient u of Phillips Interactive de andere partij een kennisgeving van geschil toe te sturen, zijnde een schriftelijke verklaring met daarin de naam, adres en contactgegevens van de partij die de kennisgeving verstuurt, de feiten die tot het geschil geleid hebben en de verzochte maatregelen. U dient een kennisgeving van geschil te sturen naar Phillips Interactive, 8200 Haven Avenue, Los Angeles, Californië 90001, VS: T.a.v.: Legal/Arbitration Notice. Wij sturen een kennisgeving van geschil naar u via de contactgegevens die wij van u hebben. U en Phillips Interactive zullen trachten een geschil binnen zestig (60) dagen vanaf de datum dat de kennisgeving van geschil is verstuurd, op te lossen via informele onderhandelingen. Na zestig (60) dagen mag u of mogen wij overgaan tot arbitrage. U kunt een geschil ook voor de Amerikaanse equivalent van het kantongerecht, een “small claims commission”, laten komen als het geschil aan de vereisten voldoet om gehoord te worden door een small claims commission, ongeacht of u wel of niet eerst informeel onderhandeld heeft.

Als u en Phillips Interactive een geschil niet kunnen oplossen door middel van informele onderhandelingen of door een small claims commission , komt het geschil alleen in aanmerking voor bindende arbitrage. U DOET AFSTAND VAN UW RECHT OM OVER HET GESCHIL TE PROCEDEREN IN EEN RECHTBANK TEN OVERSTAAN VAN  EEN RECHTER OF JURY. In plaats daarvan zullen alle geschillen beslecht worden voor een neutrale arbiter wiens beslissing bindend is, behalve indien het  recht op hoger beroep volgens de Amerikaanse Federal Arbitration Act openstaat. Dearbitrage zal uitgevoerd worden door de Amerikaanse Arbitration Association (de “AAA”) volgens de Commercial Arbitration Rules en de Supplementary Procedures voor Consumer Related Disputes. Ga voor meer informatie naar www.adr.org of bel, in de Verenigde Staten, 800-778-7879. Arbitrage kan persoonlijk plaatsvinden, door middel van het indienen van documenten, via de telefoon of online. De arbiter kan dezelfde schadevergoeding toekennen en maatregelen nemen als een rechtbank, inclusief declaratoire of provisionele maatregelen, maar alleen ivoor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van uw individuele genoegdoening.

Behalve als de arbiter vindt dat de arbitrage te onbelangrijk was of om onjuiste reden is aangegaan, zal Phillips Interactive alle kosten voor het aanbrengen en de vergoedingen voor de AAA en de arbiter betalen. Als de bemiddelaar u een beloning toekent die groter is dan de waarde van het meest recente schriftelijke schikkingsvoorstel dat door ons s gedaan voordat er een arbiter was aangewezen (of als wij geen schikkingsaanbod hebben gedaan voordat er een arbiter aan was gewezen) dan betalen wij u het bedrag van de toekenning of US $1.000, afhankelijk van welkbedrag hoger is, en betalen wij uw advocaat, indien aanwezig, het bedrag van de advocatenkosten en vergoeden wij alle kosten (inclusief het honorarium van deskundige getuigen en kosten) die u of uw advocaat in alle redelijkheid heeft gemaakt voor onderzoek, voorbereiding en het vorderen van uw vordering in arbitrage. Wij zien af van het recht vergoeding te krijgen voor advocaatskosten en uitgaven die gemaakt zijn met betrekking tot alle niet-onbelangrijke arbitrage tussen u en ons.

Als u ingezetene bent van de Verenigde Staten zal arbitrage plaatsvinden op een redelijke locatie die voor u eenvoudig te bereiken is. Voor ingezetenen van buiten de Verenigde Staten zal de arbitrage aangevangen worden in de gemeente Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten van Amerika en u en Phillips Interactive stemmen in zich te verplaatsen naar de persoonlijke jurisdictie van de federale of staatsrechtbanken aldaar voor het voeren van de arbitrage, procedure in afwachting van arbitrage of het bevestigen, aanpassen, vernietigen of aanvoeren van een vonnis  ten aanzien van de uitspraak van de arbiter.

PROCEDURES VOOR HOPLOSSEN – OF AANHANGIG MAKEN VAN EEN GESCHIL IN WELK FORUM OOK, VINDT PLAATS OP INDIVIDUELE BASIS. U noch Phillips Interactive zal proberen een vordering in te stellen als een collectieve actie, algemene actie met privé-advocaat of in welke andere procedure ook waarin een van de partijen handelt of voorstelt om te handelen in een vertegenwoordigende hoedanigheid. Een arbitrage of procedure kan niet worden gecombineerd met een andere arbitrage of procedure zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen die betrokken zijn bij de arbitrage of procedure. Als de verklaring van afstand ten aanzien van de collectieve actie onwettig of niet uitvoerbaar blijkt voor alle of sommige partijen bij een geschil, zullen die partijen worden gesplitst en gedaagd worden in een rechtbank, waarbij de resterende partijen verdergaan in arbitrage.

Forumkeuze

U gaat ermee akkoord dat alle wettelijke vorderingen voortvloeiend uit of met betrekking tot deze voorwaarden of de Phillips Services die niet onderworpen zijn aan arbitrage zullen worden ingediend, en alleen worden beslecht door, de staats- of federale rechtbanken gelegen in de gemeente van Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten van Amerika en u stemt ermee in dat- en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbanken ten behoeve van het procederen over een dergelijke vordering.

Rechtskeuze

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan- en zijn opgesteld in overeenkomst met de wetten van de staat van New York en de wetten van de Verenigde Staten, met uitzondering van de beginselen van internationaal privaatrecht

Deelbaarheid

Als enige bepaling van deze voorwaarden als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als afsplitsbaar van de voorwaarden worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige voorwaarden.

Voortbestaan

De bepalingen in deze voorwaarden, die door hun aard de beëindiging van deze voorwaarden zullen overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.

Verklaring van afstand

Geen enkele verklaring van afstand ten aanzien van een bepaling in deze voorwaarden zal door ons gezien worden als een verdergaande verklaring van afstand ten aanzien van de desbetreffende bepaling of een andere bepaling en indien wij een recht of bepaling onder deze voorwaarden niet laten gelden zal dit geen verklaring van afstand betekenen ten aanzien van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.