TERMS OF USE


Finnish / suomi – Phillips Terms of Use


Jos olet Suomessa ja käytät Phillipsn tuotteita tai palveluita, jotka keskittyvät Suomeen, siirry Suomen käyttöehtoihimme.

Käyttöehdot

Viimeksi päivitetty 10.7.2023

Phillips Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa (”Phillips-palvelut”), joiden tuotemerkki voi olla Phillips, Floyd Phillips Studios, Phillips Live, Floyd Phillips Animation Studios tai jokin muu The Floyd Phillips Companyn omistama tai lisensoima tuotemerkki. Nämä ehdot säätelevät sitä, miten käyttäjä saa käyttää ja miten me tarjoamme Phillips-palveluita, joita tässä esitetyt ehdot koskevat, sekä muita Phillips-palveluita, joita tarjoamme kolmannen osapuolen sivustoissa ja järjestelmissä, mikäli nämä ehdot esitetään käyttäjälle käyttäjän Phillips-palveluiden käytön yhteydessä. KÄYTTÄJÄN ON LUETTAVA NÄMÄ EHDOT HUOLELLA ENNEN PHILLIPS-PALVELUIDEN KÄYTTÄMISTÄ.

KAIKKI KÄYTTÄJÄN JA MEIDÄN VÄLISET KIISTAT ON RATKAISTAVA SITOVALLA VÄLIMIESMENETTELYLLÄ. KÄYTTÄJÄN ON LUETTAVA NÄIDEN EHTOJEN VÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVA MÄÄRÄYS, SILLÄ SE VAIKUTTAA KÄYTTÄJÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN NOJALLA MÄÄRÄYTYVIIN OIKEUKSIIN.

MINKÄÄN NÄISSÄ EHDOISSA ILMOITETUN EI OLE TARKOITUS VAIKUTTAA KÄYTTÄJÄN TAVANOMAISEN OIKEUSTOIMI- JA ASUINPAIKAN LAKIEN ANTAMIIN OIKEUKSIIN. MIKÄLI KYSEISTEN EHTOJEN JA NÄIDEN EHTOJEN VÄLILLÄ ON JOKIN RISTIRIITA, SOVELTUVAN PAIKALLISEN LAIN MUKAISESTI MÄÄRÄYTYVÄT KÄYTTÄJÄN OIKEUDET OVAT VOIMASSA.

1.      Käyttäjän ja meidän välinen sopimus

Tämä on sopimus käyttäjän ja Phillips Interactiven, joka on kalifornialainen yritys ja jonka päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 8200 Haven Avenue, Los Angeles, California 90001, USA, tai käyttäjän ja tietylle Phillips-palvelulle yksilöidyn palveluntarjoajan, mikäli kyseessä ei ole Phillips Interactive, välillä. Käyttäjän on luettava nämä ehdot ja hyväksyttävä ne ennen Phillips-palveluiden käyttämistä. Jos käyttäjä ei hyväksy ehtoja, hän ei saa käyttää Phillips-palveluita. Näissä ehdoissa kuvataan rajoitetut perusteet, joiden mukaisesti Phillips-palvelut ovat käytettävissä, ja nämä ehdot syrjäyttävät aiemmat sopimukset tai järjestelyt.

Joihinkin Phillips-palveluihin voidaan soveltaa lisäehtoja ja -määräyksiä, kuten tiettyä kilpailua, palvelua tai muuta toimintaa koskevia sääntöjä, tai ehtoja, joita voidaan esittää Phillips-palveluiden kautta käytettävissä olevan tietyn sisällön tai ohjelmiston kautta. Käyttäjälle esitetään nämä lisäehdot ja -määräykset soveltuvan kilpailun, palvelun tai toiminnan yhteydessä. Kaikki lisäehdot ja -määräykset ovat näiden ehtojen lisäksi, ja niitä sovelletaan näiden ehtojen sijasta ristiriitatilanteissa.

Pidätämme oikeuden näiden ehtojen muuttamiseen. Kaikki tällaiset muutokset tulevat voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa joko siitä, kun lähetämme ilmoituksen muutoksesta käyttäjälle, tai kun ilmoitamme muutoksesta Phillips-palveluissa. Jos käyttäjä ei hyväksy jotain näiden ehtojen muutosta, hänen on lopetettava Phillips-palveluiden käyttäminen. Asiakaspalvelumme edustajilla ei ole lupaa muuttaa näiden ehtojen määräyksiä suullisesti eikä kirjallisesti.

Voimme irtisanoa tämän sopimuksen päättymään välittömästi suhteessa käyttäjään (mukaan lukien käyttäjän käyttöoikeus Phillips-palveluihin), mikäli käyttäjä ei noudata näiden ehtojen mukaisia määräyksiä.

2.      Phillips-palvelut

Phillips-palvelut on tarkoitettu käyttäjän henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön ja ainoastaan tiedotus- ja viihdetarkoituksessa käytettäviksi. Phillips-palvelut eivät käsitä juridisia, taloudellisia, ammatillisia, lääketieteellisiä tai terveydenhuollollisia neuvoja, eikä Phillips-palveluita voida käyttää tällaisissa tarkoituksissa. Phillips-palveluiden sujuvan toimivuuden varmistamiseksi kaikilla maantieteellisillä alueilla tiettyjen toimintojen, kuten pelien pelaamisen, tietyt osat voivat viiveiden välttämiseksi olla simuloituja.

Phillips-palvelut ovat meidän tekijänoikeuksilla suojattua omaisuuttamme tai lisenssinantajiemme tai lisenssinhaltijoidemme tekijänoikeuksilla suojattua omaisuutta, ja kaikki tavaramerkit, palvelutuotemerkit, toiminimet, mallisuojat ja muut Phillips-palvelujen immateriaaliomaisuudet ovat meidän tai lisenssinantajiemme tai lisenssinhaltijoidemme omaisuutta. Ellei kirjallisesti toisin sovita, mitään Phillips-palveluiden osaa ei saa käyttää tai hyväksikäyttää millään muulla tavoin kuin osana käyttäjälle tarjottuja Phillips-palveluja. Käyttäjä voi omistaa fyysisen tietovälineen, jolla Phillips-palveluiden osat toimitetaan käyttäjälle, mutta meillä säilyvät kaikki Phillips-palveluiden omistusoikeudet. Me emme siirrä käyttäjälle mitään Phillips-palveluiden omistusoikeuden osaa.

Sisällön ja ohjelmiston käyttöoikeus

Jos Phillips-palvelu on määritetty mahdollistamaan ohjelmiston, sisällön, virtuaalisten kohteiden tai muiden meidän omistamiemme tai lisensoimiemme materiaalien käytön, myönnämme käyttäjälle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan, ei-siirrettävän oikeuden ottaa yhteys tällaisiin ohjelmistoihin, sisältöihin, virtuaalisiin kohteisiin tai muihin materiaaleihin ja käyttää niitä ainoastaan henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa tarkoituksessa.

Käyttäjä ei saa kiertää tai poistaa käytöstä mitään sisällönsuojajärjestelmiä tai digitaalisia oikeuksien hallintatekniikoita, joita käytetään jonkin Phillips-palvelun yhteydessä; muuntaa ohjelmaa takaisin lähdekoodiksi, selvittää, miten ohjelma on tehty, kääntää ohjelman koodin muotoa tai muutoin pelkistää mitään Phillips-palvelua ihmisen luettavissa olevaan muotoon; poistaa tunniste-, tekijänoikeus- tai omistusoikeusmerkintöjä tai ottaa yhteyttä mihinkään Phillips-palveluun tai käyttää sitä laittomalla tai luvattomalla tavalla tai tavalla, joka viittaa yhteyteen tuotteidemme, palveluidemme tai tuotemerkkiemme kanssa. Käyttäjä ei saa ottaa yhteyttä mihinkään Phillips-palveluun tai käyttää sitä Yhdysvaltain vientivalvontalakien ja taloudellisia rangaistuksia koskevien vaatimusten vastaisesti. Kun käyttäjä hankkii palveluja, sisältöä tai ohjelmistoja Phillips-palveluiden kautta, hän vakuuttaa ja takaa, että hänen palveluiden, sisällön tai ohjelmiston avaamisensa ja käyttönsä tapahtuu näiden vaatimusten mukaisesti.

Vastuuvapauslausekkeet ja vastuun rajoitus

PHILLIPS-PALVELUT TARJOTAAN ”SELLAISINAAN” JA ”SITEN KUIN NE OVAT SAATAVILLA”. ME KIISTÄMME KAIKKI EHDOT, ESITYKSET JA TAKUUT, JOITA EI OLE NIMENOMAISESTI ESITETTY NÄISSÄ EHDOISSA.

EMME OLE KÄYTTÄJÄÄ KOHTAAN MISSÄÄN VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MENETETYT TUOTOT JA OMAISUUSVAHINGOT, VAIKKA MEILLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, EMMEKÄ OLE VASTUUSSA SELLAISISTA VIIVEISTÄ TAI SUORITTAMISEN EPÄONNISTUMISISTA, JOTKA AIHEUTUVAT SYISTÄ, JOTKA EIVÄT OLE KOHTUUDELLA HALLINNASSAMME. KOKONAISVASTUUMME KÄYTTÄJÄÄ KOHTAAN KAIKISTA VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ JA KANTEEN PERUSTEISTA EI YLITÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA YHTÄ TUHATTA YHDYSVALTAIN DOLLARIA (1 000 USD).

NÄMÄ VASTUUSVAPAUSLAUSEKKEET JA VASTUUN RAJOITUKSET EIVÄT VAIKUTA KÄYTTÄJÄN OIKEUKSIIN KULUTTAJANA TAI MERKITSE SELLAISTA VASTUUN RAJOITUSTA, JOITA EI VOI SULKEA POIS KÄYTTÄJÄN TAVANOMAISEN ASUINPAIKAN LAKIEN NOJALLA.

Phillips-palveluiden muutokset

Phillips-palveluita kehitetään koko ajan, ja ne muuttuvat ajan mittaan. Mikäli teemme merkittävän muutoksen Phillips-palveluihin, toimitamme käyttäjälle kohtuullisen ilmoituksen tästä, ja käyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä sopimus.

Phillips-palveluiden käyttöä koskevat lisärajoitukset

Me emme salli sellaista Phillips-palveluiden käyttöä, joka on kaupallista tai liittyy liiketoimintaan tai joka mainostaa tai tarjoaa myyntiin tuotteita tai palveluita (huolimatta siitä, tavoitellaanko tällöin voittoa) tai joka houkuttelee muita (mukaan lukien houkuttelut maksujen tai lahjoitusten saamiseksi). Käyttäjä suostuu olemaan tietoisesti tai varomattomasti lisäämättä viruksia tai muita haitallisia osia mihinkään Phillips-palveluun tai siihen liitettyyn verkkoon tai olemaan muutoin peukaloimatta, heikentämättä tai vahingoittamatta niitä tai häiritsemättä kenenkään henkilön tai tahon Phillips-palvelun käyttöä tai siitä nauttimista. Käyttäjä suostuu olemaan käyttämättä mitään ohjelmistoa tai laitetta, joka mahdollistaa automaattisen pelin pelaamisen, nopeutetun pelin pelaamisen tai muun pelin pelaamisen tai pelisovelluksen manipuloinnin, ja lisäksi käyttäjä suostuu olemaan huijaamatta tai muutoin muuttamatta Phillips-palvelua tai pelikokemusta tarkoituksenaan luoda etua jollekin käyttäjälle jonkin toisen kustannuksella. Lisäksi käyttäjä suostuu olemaan ottamatta yhteyttä mihinkään Phillips-palveluiden osaan tai valvomatta tai kopioimatta tai sallimatta kenenkään toisen valvovan tai kopioivan mitään tällaista osaa tai ottavan siihen yhteyttä käyttämällä robottia, lukkia, ns. tiedonraavintaohjelmaa tai muuta automaattista välinettä tai manuaalista prosessia ilman tähän nimenomaiseen tarkoitukseen kirjallisesti antamaamme lupaa.

Kolmannen osapuolen palvelut ja sisältö

Phillips-palvelut voi integroitua, voidaan integroida tai voidaan tarjota kolmannen osapuolen palvelujen ja sisällön yhteyteen. Me emme valvo tällaisia kolmannen osapuolen palveluja ja sisältöjä. Käyttäjän on luettava käyttösopimusten ja tietosuojakäytäntöjen ehdot, jotka koskevat tällaisia kolmannen osapuolen palveluja ja sisältöjä.

Jos otat yhteyden Phillips-palveluun Apple iOS-, Android- tai Microsoft Windows -käyttöjärjestelmää käyttävällä laitteella tai Microsoft Xbox Onella, Apple Inc., Google, Inc. tai Microsoft Corporation on kukin osaltaan tämän sopimuksen kolmannen osapuolen edunsaaja. Nämä kolmannen osapuolen edunsaajat eivät ole kuitenkaan tämän sopimuksen osapuolia, eivätkä ne ole vastuussa Phillips-palveluiden tarjoamisesta tai tukemisesta. Käyttäjä hyväksyy, että käyttäjän näitä laitteita käyttämällä tapahtuvaan Phillips-palveluiden käyttöön sovelletaan myös soveltuvan kolmannen osapuolen edunsaajan palveluehdoissa määritettyjä käyttöehtoja.

Matkapuhelinverkot

Kun käyttäjä ottaa yhteyden Phillips-palveluihin matkapuhelinverkon kautta,  kyseistä käyttöä koskevat käyttäjän käyttämän verkkoyhteyden tai selainpalvelun tarjoajan viestintää ja tiedonsiirtoa koskevat maksut ja muut veloitukset. Käyttäjän verkkoyhteyden tarjoaja saattaa olla estänyt tiettyjen Phillips-palveluiden lataamisen, asentamisen tai käyttämisen tai rajoittanut sitä, eivätkä kaikki Phillips-palvelut välttämättä toimi kyseisen verkkoyhteyden tarjoajan tai laitteen kanssa.

3.      Käyttäjän sisältö ja tili

Käyttäjän luoma sisältö

Phillips-palvelut voivat antaa käyttäjän viestiä, lähettää, ladata palvelimelle tai muutoin tuoda tarjolle tekstiä, kuvia, äänitallenteita, videoita, kilpailuosallistumisia tai muuta sisältöä (”käyttäjän luoma sisältö”), joka voi olla julkisesti käytettävissä ja katseltavissa. Tällaisen sisällön käyttö voi olla ikärajoitusten alaista. Käyttäjä ei saa lähettää tai ladata palvelimelle sellaista käyttäjän luomaa sisältöä, joka on halventavaa, häiritsevää, uhkaavaa, kiihkoilevaa, vihaa lietsovaa, välivaltaista, mautonta, siveetöntä, pornografista tai muutoin loukkaavaa tai joka on vahingoksi tai jonka voidaan kohtuudella olettaa olevan vahingoksi jollekin henkilölle tai taholle, huolimatta siitä, salliiko laki tällaisen materiaalin.

Me emme vaadi käyttäjän luoman sisällön omistajuutta; käyttäjä myöntää kuitenkin meille ei-yksinomaisen, alilisensoitavan, peruuttamattoman ja käyttömaksuttoman, maailmanlaajuisen oikeuden – kokonaisuudessaan tai osittain – käyttää, toisintaa, lähettää, painaa, julkaista, esittää julkisesti, esitellä, jaella, jakaa uudelleen, kopioida, luetteloida, kommentoida, muokata, sovittaa, kääntää, suorittaa julkisesti, tuoda saataville ja muutoin hyväksikäyttää tällaista käyttäjän luomaa sisältöä ja luoda siihen perustuvia töitä kaikkien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien, patenttien, yrityssalaisuuksien, yksityisyys- ja julkistamisoikeuksien sekä muiden immateriaalioikeuksien nojalla, kaikissa tällä hetkellä tunnetuissa tai myöhemmin keksityissä tietovälinemuodoissa ja kaikkia tietovälineitä käyttämällä (mukaan lukien Phillips-palveluiden yhteydessä ja kolmansien osapuolten sivustoissa ja järjestelmissä, esim. Facebookissa, YouTubessa ja Twitterissä), kuinka monena kopiona tahansa ja mitenkään käyttöajan, -tavan ja -tiheyden suhteen rajoittamatta, ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle, huolimatta sitä, ilmoitetaanko tällainen sisältö käyttäjän tekemäksi vai ei, sekä edellyttämättä käyttäjän tai jonkin muun henkilön tai tahon antamaa lupaa tai tälle maksettavaa maksua.

Käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että käyttäjän luoma sisältö on näiden ehtojen mukaista ja että käyttäjä omistaa ja että käyttäjällä on tarvittavat oikeudet ja luvat – tarvitsematta maksaa mitään kellekään muulle henkilölle tai taholle – käyttää ja hyväksikäyttää käyttäjän omaa käyttäjän luomaa sisältöä sekä antaa lupa sen käyttöön ja hyväksikäyttöön kaikilla näiden ehtojen mukaisilla tavoilla. Käyttäjä suostuu puolustamaan meitä ja kumppaneitamme ja tytäryhtiöitämme ja kaikkia niiden työntekijöitä ja toimihenkilöitä sekä pitämään heitä vastuusta vapaina, mitä tulee kaikkiin vaatimuksiin, tappioihin, vastuisiin, korvausvaatimuksiin tai kustannuksiin (mukaan lukien asianajajan palkkiot), joita jokin kolmas osapuoli vaatii meiltä meidän käyttäjän luoman sisällön käyttömme ja hyväksikäyttömme seurauksena tai siihen liittyen. Käyttäjä suostuu myös olemaan käyttämättä mitään moraalisia oikeuksiaan, liitännäisoikeuksiaan tai vastaavia oikeuksiaan, jotka kuuluvat tai liittyvät käyttäjän luomaan sisältöön, meitä tai lisenssinantajiamme, jälleenmyyjiämme, asiamiehiämme, edustajiamme ja muita valtuutettuja käyttäjiä vastaan, ja käyttäjä suostuu hankkimaan saman oikeuksien käyttämättä jättämistä koskevan sitoumuksen kaikilta muilta, joilla tällaisia oikeuksia voi olla.

Sikäli kuin me valtuutamme käyttäjän luomaan, lähettämään, lataamaan palvelimelle, jakelemaan, esittämään julkisesti tai suorittamaan julkisesti sellaista käyttäjän luomaa sisältöä, joka edellyttää tekijänoikeuksilla suojattujen töidemme käyttöä, me myönnämme käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden luoda tekijänoikeuksilla suojattuihin töihimme perustuvia töitä siten kuin näiden materiaalien luominen edellyttää, edellyttäen, että tällaisen oikeuden ehtona on se, että käyttäjä luovuttaa meille kaikki oikeudet luomaansa työhön. Jos meille ei luovuteta näitä oikeuksia, käyttäjän oikeus luoda tekijänoikeuksilla suojattuihin töihimme perustuvia töitä mitätöidään.

Meillä on oikeus, muttei velvoitetta, valvoa, seuloa, lähettää, poistaa, muokata, tallentaa ja tarkistaa jonkin Phillips-palvelun kautta lähetettyä käyttäjän luomaa sisältöä tai viestintää milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, mukaan lukien sen varmistamiseksi, että käyttäjän luoma sisältö tai viestintä on näiden ehtojen mukaista, ilmoittamatta tästä etukäteen käyttäjälle. Emme ole vastuussa käyttäjien kirjoittamista tai lähettämistä mielipiteistä, näkemyksistä, neuvoista tai suosituksista.

Tilit

Jotkin Phillips-palvelut sallivat tai edellyttävät, että käyttäjä luo tilin osallistumista tai lisäetujen saamista varten. Käyttäjä suostuu antamaan täsmällisiä, ajantasaisia ja täydellisiä tietoja, mukaan lukien käyttäjän maksutiedot sekä käyttäjän antamat yhteystiedot ilmoituksiamme ja muuta viestintää varten, sekä pitämään nämä tiedot täsmällisinä, ajantasaisina ja täydellisinä. Käyttäjä suostuu olemaan esittämättä tai vääristämästä käyttäjän yhteyttä kehenkään henkilöön tai keneenkään tahoon, mukaan lukien toisen henkilön käyttäjätunnuksen, salasanan tai muiden tilitietojen tai toisen henkilön nimen tai kuvan käyttäminen tai virheellisten vanhempaa tai huoltajaa koskevien tietojen antaminen. Käyttäjä hyväksyy, että voimme ryhtyä toimiin käyttäjän antamien tietojen paikkansapitävyyden varmistamiseksi, mukaan lukien vanhemman tai huoltajan yhteystiedot.

Olemme ottaneet käyttöön menettelyn tilien sulkemiseksi asianmukaisissa tilanteissa niiden käyttäjien osalta, jotka rikkovat toistuvasti tekijänoikeuksia. Lisäksi saatamme keskeyttää tai sulkea käyttäjän tilin ja mahdollisuuden käyttää Phillipsn palveluja, jos käyttäjä osallistuu lakien vastaiseen toimintaan tai kannustaa tai edistää sitä, tai jos hän ei noudata näitä käyttöehtoja tai lisäehtoja.

Salasanat ja turvallisuus

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa suojaamisesta kohtuullisin ponnistuksin, ja hän on vastuussa kaikista tilinsä alaisuudessa tapahtuvista toiminnoista, joihin käyttäjä pystyy kohtuullisissa määrin vaikuttamaan. Käyttäjä suostuu ilmoittamaan meille viipymättä kaikesta käyttäjätunnuksensa, salasanansa tai muiden tilitietojensa luvattomasta käytöstä, sekä kaikista muista tiliäsi tai Phillips-palveluja koskevista turvallisuusrikkomuksista, joista käyttäjä tulee tietoiseksi.

Käyttäjän tietojen turvallisuus, koskemattomuus ja luottamuksellisuus ovat erittäin tärkeitä meille. Olemme ottaneet käyttöön teknisiä, hallinnollisia ja fyysisiä turvallisuustoimia, jotka on suunniteltu suojelemaan käyttäjän tietoja luvattomalta pääsyltä, paljastumiselta, käytöltä ja muuttamiselta.

4.      Maksutapahtumat

Myyjän identiteetti

Myyjänä toimii Phillips Interactive tai muun myyjän tapauksessa myyntihetkellä määrittyvä myyjä. Jos käyttäjällä on kysymyksiä liittyen tilaukseensa, hänen tulee ottaa yhteyttä myyjään käyttäen annettua osoitetta. Joitakin Phillips-palvelujen myymälöitä hoitavat kolmannet osapuolet. Tässä tapauksessa saatetaan soveltaa erilaisia tai täydentäviä myyntiehtoja, jotka käyttäjän tulee lukea, kun ne ehdot esitetään käyttäjälle.

Digitaalinen sisältö ja virtuaaliset esineet

Saatamme tehdä sovelluksia, pelejä, ohjelmistoja tai muuta digitaalista sisältöä, joka on saatavilla Phillips-palveluissa kertamaksua vastaan. Kun käyttäjä ostaa lisenssin saadakseen käyttöoikeuden tällaiseen materiaaliin jostakin Phillips-palvelusta, käyttäjää tiedotetaan veloituksista Phillips-palvelussa ennen lisenssin oston suorittamista.

Virtuaalisen esineen tai pelivaluutan osto on maksu rajoitetusta, siirtymättömästä käyttöoikeuslisenssistä tällaiseen sisältöön tai toimintoon Phillips-palvelujen piirissä. Ostettuja tai Phillips-palveluissa saatavilla olevia virtuaalisia esineitä (mukaan lukien hahmot ja hahmojen nimet) tai pelivaluuttaa voi käyttää ainoastaan niiden Phillips-palveluiden yhteydessä, joista käyttäjä hankki ne tai missä käyttäjä kehitti ne pelin pelaamisen myötä. Nämä esineet eivät ole lunastettavissa eikä niistä anneta hyvityksiä, eikä niitä voi vaihtaa Phillips-palvelujen ulkopuolella rahaan tai muihin arvoesineisiin. Saatamme muuttaa tai ottaa pois käytöstä virtuaalisia esineitä tai pelivaluuttaa milloin tahansa.

Tilaukset

Joihinkin Phillips-palveluihin pääsyyn vaaditaan maksullinen tilaus. Tekemällä tilauksen käyttäjä suostuu siihen, että tilaus uusitaan automaattisesti ja jos käyttäjä ei peruuta tilaustaan, hän antaa meille oikeuden veloittaa käyttäjän valitsemalla maksutavalla uusintakaudesta. Automaattisesti uusitun jakson kesto tulee olemaan sama kuin käyttäjän alkuperäinen tilauskauden kesto, ellei käyttäjälle ole ilmaistu muuta myyntihetkellä. Tilauksen uusimisen hinta ei tule olemaan korkeampi kuin välittömästi edeltävän tilauskauden hinta, pois lukien kampanja- ja alennushinnat, ellemme ilmoita käyttäjälle hinnanmuutoksesta ennen automaattista uusimista. Saatamme ajoittain tarjota ilmaisen kokeilutilauksen johonkin Phillipsn palveluun. Jos käyttäjä rekisteröityy ilmaiseen kokeilutilaukseen, alamme laskuttaa käyttäjän tiliä ilmaisen kokeilutilauksen umpeutuessa, ellei käyttäjä peruuta tilausta ennen tätä ajankohtaa.

Tilausprosessi

Käyttäjällä on mahdollisuus tarkistaa ja vahvistaa tekemänsä tilaukset, mukaan lukien toimitusosoite (jos soveltuva), maksutapa ja tuotteen tiedot. Lähetämme käyttäjälle ilmoituksen hyväksyessämme käyttäjän tilauksen ja hyväksymistämme katsotaan kaikilta osin valmiiksi ja käyttäjälle selvästi tiedotetuksi sen lähetysajankohtana. Tuolloin tehdään myyntisopimus, josta tulee sitova sekä käyttäjän että meidän osalta. Kaikkien käyttäjän hankkimien tuotteiden häviämisriski ja vastuu niiden vakuuttamisesta siirtyy käyttäjälle asiaankuuluvien tuotteiden toimittamisen myötä.

Pidätämme kaikkien tilausten osalta oikeuden olla suostumatta tilaukseen tai peruuttaa tilaus ennen toimitusta. Tilanteita, jotka saattavat johtaa käyttäjän tekemän tilauksen peruuttamiseen, voivat olla järjestelmä- tai painovirheet, epätarkkuudet tuote- tai hintatiedoissa tai tuotteen saatavuudessa, oikeudenmukaisuus asiakkaiden välillä varastojen ollessa rajoitettuja, tai luotto- tai petososastomme havaitsemat ongelmat. Saatamme myös vaatia lisävarmennuksen tai lisätietoja ennen tilauksen hyväksymistä. Otamme käyttäjään yhteyttä, jos jokin osa tilauksesta peruuntuu tai jos tilauksen hyväksyminen edellyttää lisätietoja. Jos käyttäjän tekemä tilaus peruuntuu sen jälkeen kun olemme käsitelleet maksun, mutta kuitenkin ennen toimitusta, hyvitämme maksun käyttäjälle.

Maksut ja laskutus

Antamalla maksutiedot käyttäjä ilmaisee ja vakuuttaa, että tiedot ovat virheettömiä, että käyttäjällä on lupa käyttää annettua maksutapaa, ja että käyttäjä tiedottaa meille muutoksista maksutiedoissa. Pidätämme oikeuden käyttää kolmansien osapuolten luottokorttitietojen päivityspalveluja tämänhetkisten luottokorttien erääntymispäivien hankkimiseen.

Peruutusoikeus; tavaroiden palautus

Käyttäjän tilatessa Phillips-palvelun hänellä on oikeus peruuttaa tekemänsä sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun käyttäjä on vastaanottanut ja hyväksynyt nämä ehdot, ja käyttäjä saa täyden hyvityksen maksetusta tilausmaksusta. Mikäli puolivuosittaisten ja vuosittaisten tilausten osalta ilmoitus peruutuksesta on vastaanotettu ensimmäisten kolmenkymmenen (30) päivän sisällä ensimmäisen laskutuksen ensimmäisestä päivästä, käyttäjä saa hyvityksen maksetusta tilausmaksusta. Jos palautamme käyttäjän tilausmaksun, hänellä on edelleen velvoite maksaa muut kertyneet maksut.

Käyttäjän ostaessa lisenssin digitaaliseen sisältöön tai virtuaalisiin esineisiin käyttäjä saa tilaisuuden suostua toimitukseen ostohetkellä. Suostumalla toimitukseen käyttäjä myöntää menettäneensä peruutusoikeuden eikä lisenssien kauppahintaa hyvitetä.

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa kanssamme tehty sopimus ja palauttaa tavarat kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa fyysisten tavaroiden vastaanottamisesta. Tämä oikeus ei koske Phillips-palveluissa palautusoikeudettomiksi ilmoittamiamme tavaroita, mukaan lukien ääni- ja kuvatallenteet, tietokoneohjelmat,  CD:t, DVD:t tai muut fyysiset tietovälineet, joiden sinetti on rikottu. Jos käyttäjä palauttaa tavaroita, jotka eivät ole viallisia, käyttäjää voidaan vaatia maksamaan tavaroiden palautuskulut ja voimme vähentää kohtuullisen summan, jos käyttäjä käyttää tavaroita.

Jos käyttäjä haluaa suorittaa peruutuksen, hän voi tehdä niin noudattamalla kyseisen Phillips-palvelun peruutusohjeita. Peruutuslomakkeen malli on saatavana tästä linkki.

Yksilöidyt tavarat

Huomaa, että peruutus- ja palautusoikeudet eivät koske yksilöityjä tavaroita. Yksilöityjä tavaroita ei voi peruuttaa tai muuttaa tilauksen lähettämisen jälkeen eikä yksilöityjä tuotteita voi palauttaa, ellei kyseessä ole valmistusvirhe tai tuotevika. Pidätämme oikeuden kieltäytyä yksilöidyistä tilauksista omaan harkintaamme pohjautuen. Yksilöintipalvelumme epäasianmukainen käyttö johtaa tilauksen peruuntumiseen ja maksun hyvitykseen.

Hinnoittelu; verot

Saatamme muuttaa tarjoamiemme tuotteiden ja palvelujen hinnoittelua. Jos käyttäjä maksaa jaksoittaisen tilausmaksun Phillips-palvelusta, annamme kohtuullisen ilmoituksen muutoksista maksuihin tai laskutustapoihin ennen niiden voimaantuloa, ja käyttäjällä on mahdollisuus peruuttaa tilauksensa ennen tällaista muutosta. Kun käyttäjä tekee tilauksen, arvioimme veron ja sisällytämme sen kokonaissummaan käyttäjän puolesta. Tilaukseen sovellettavan ja käyttäjän valitsemalla maksutavalla laskutettavan veron todellinen määrä perustuu toimituspäivänä tehtyyn laskelmaan riippumatta siitä, milloin tilaus tehtiin.

Kansainvälinen toimitus; tullit

Käyttäjän tilatessa tavaroita toimitettavaksi muihin maihin kuin missä myyjä sijaitsee, käyttäjä saattaa joutua maksamaan tuontitullit ja verot. Käyttäjän täytyy huolehtia näistä ja kaikista tullauksesta syntyvistä lisäkuluista. Käyttäjän tulee huomioida kansainvälisesti toimitettujen tavaroiden osalta, että kaikki valmistajan takuut eivät välttämättä ole voimassa; valmistajan palveluvaihtoehdot eivät välttämättä ole saatavilla; käsikirjat, ohjeet ja turvallisuusvaroitukset eivät välttämättä ole kohdemaan kielillä; tavaroita ja niiden mukana olevia materiaaleja ei välttämättä ole suunniteltu kohdemaan standardien, spesifikaatioiden ja merkintävaatimusten mukaisiksi; ja tavarat eivät välttämättä ole kohdemaan jännitteen mukaisia (saattaen vaatia adapterin tai muuntimen käyttöä). Käyttäjä on vastuussa sen varmistamisesta, että tavaroita voi tuoda laillisesti kohdemaahan. Tilatessaan meiltä vastaanottaja on kirjattu maahantuoja ja hänen täytyy noudattaa kaikkia kohdemaan lakeja ja säännöksiä.

5.      Kilpailut

Phillips-palvelujen kilpailuissa, joihin käyttäjä osallistuu, saattaa olla lisäsääntöjä ja -ehtoja, mutta seuraavia yleisiä sääntöjä sovelletaan siltä osin, kun vastakkaisia ehtoja ei ole missään kilpailun lisäsäännöissä tai -ehdoissa.

Ilmoittautuminen

Kilpailuun ilmoittautuminen on käyttäjän luomaa sisältöä ja sitä koskevat kaikki näiden ilmoittautumista ja käyttäjän luoman sisällön käyttöämme koskevien ehtojen varaukset. Saatamme hylätä ilmoittautumisia, jotka ovat myöhässä, virheellisiä, epätäydellisiä, viallisia, kadonneita, epäselviä tai epäkelpoja, tai joissa asiaankuuluva vanhempien suostumus puuttuu. Kilpailuun ilmoittautumiset on rajoitettu yhteen henkilöä kohti ja asiamiesten tai kolmansien osapuolten kautta tehdyt ilmoittautumiset sekä useiden identiteettien käyttäminen eivät ole sallittuja. Automaattisten ilmoittautumisten, äänten tai muiden ohjelmien käyttö on kiellettyä ja kaikki tällaiset ilmoittautumiset (tai äänet) hylätään.

Pidätämme oikeuden muuttaa, keskeyttää, peruuttaa tai sulkea kilpailun tai pidentää tai jatkaa ilmoittautumisaikaa tai hylätä kuka tahansa osallistuja tai mikä tahansa ilmoittautuminen milloin tahansa ilman etukäteen annettua ilmoitusta. Tulemme toimimaan näin, mikäli ei voida taata että kilpailu toteutetaan oikeudenmukaisesti tai oikein teknisistä, lainopillisista tai muista syistä, tai jos epäilemme että joku henkilö on manipuloinut ilmoittautumisia tai tuloksia, antanut vääriä tietoja tai toiminut epäeettisesti. Jos peruutamme tai suljemme kilpailun, palkintoja saatetaan antaa kaikilla oikeudenmukaisina ja asianmukaisina pitämillämme tavoilla, paikallisten kilpailua säätelevien lakien mukaisesti.

Kelpoisuus

Osallistuakseen kilpailuun käyttäjän täytyy olla rekisteröitynyt Phillips-palveluiden käyttäjä ja hänellä täytyy olla aktiivinen tili, jossa on tämänhetkiset yhteystiedot. Kilpailuun osallistumiseen ei ole ostopakkoa ja osto ei paranna voittomahdollisuuksia. Kilpailut eivät ole avoinna työntekijöillemme (tai heidän lähisukulaisilleen) eikä kenellekään muulle, joka on ammatillisesti yhteydessä kilpailuun. Jos käyttäjä on alle 18-vuotias (tai alle soveltuvan lain mukaisen täysi-ikäisyyden) ja kilpailu on avoinna käyttäjälle, saatamme tarvita käyttäjän vanhemman tai huoltajan suostumuksen ennen kuin voimme hyväksyä käyttäjän ilmoittautumisen. Pidätämme oikeuden pyytää henkilötodistusta tai varmentaa kelpoisuutta koskevat ehdot ja mahdolliset voitot ja antaa palkinnon voittajalle henkilökohtaisesti. Kilpailut eivät päde siellä, missä laki kieltää ne tai rajoittaa niitä. Mahdollisilta voittajilta, jotka asuvat lainkäyttöalueilla joissa kilpailuihin vaaditaan taito-osuus, saatetaan vaatia matemaattiseen testiin vastaamista palkinnon voittokelpoisuuden osoittamiseksi.

Palkinnot

Käteistä rahaa tai vaihtoehtoisia palkintoja ei ole saatavilla, paitsi että me (tai palkinnon antava osapuoli) varaamme oikeuden korvata palkinto vastaavan arvoisella tai arvokkaammalla palkinnolla. Voittajat eivät voi siirtää palkintoja (paitsi lapselle tai muulle perheenjäsenelle) tai myydä niitä. Voitettavissa on vain kilpailuun ilmoitettu määrä palkintoja ja kaikki palkinnot annetaan, mikäli on vastaanotettu riittävä määrä kelpoisuusehdot täyttäviä ilmoittautumisia ja palkinnot noudetaan käyvällä tavalla kilpailun yhteydessä annettuun päivämäärään mennessä. Tämän jälkeen ei valita vaihtoehtoisia voittajia eikä anneta noutamattomia palkintoja. Ellei kilpailun kuvauksessa ole muuta todettu ennen ilmoittautumista, voittajat ovat vastuussa kaikista kustannuksista ja kuluista, jotka liittyvät palkinnon noutamiseen. Kaikki verot ovat täysin kunkin voittajan vastuulla, vaikka pidätämme oikeuden pidättää soveltuvia veroja, ja kaikki voittajat suostuvat täyttämään kaikki vaaditut verokaavakkeet.

Palkinnon hyväksyminen käsittää sopimuksen osallistua kohtuuden rajoissa kilpailuun liittyvään mainostamiseen, ja antaa meille ehdottoman oikeuden nimesi, asuinpaikkakuntasi ja maasi sekä palkintotietojesi ja kilpailuun liittyvien lausuntojesi käyttöön mainos- tai myynninedistämistarkoituksissa ja voimassa olevien lakien ja asetusten noudattamiseksi ilman erillistä lupaa tai korvausta. Palkinnon vastaanottamisen ehtona voittajia saatetaan vaatia allekirjoittamaan ja palauttamaan kelpoisuuden valallinen vakuutus, vastuuvapaus- ja mainosvapausilmoitus.

6.      Muut säännökset

Kirjallisia esityksiä ja oma-aloitteisia ideoita koskevat menettelytavat

Yrityksen pitkäaikaiseen menettelytapaan nojautuen emme voi vastaanottaa tai ottaa huomioon oma-aloitteisia luovia ideoita, ehdotuksia tai aineistoa. Liittyen kaikkeen käyttäjän meille lähettämään aineistoon – pyysimmepä sitä tai emme – käyttäjä hyväksyy, että käyttäjän lähettämät luovat ideat, ehdotukset tai muu aineisto ei ole luottamuksellista eikä käyttäjän ja meidän välille ole tarkoitus millään muotoa solmia luottamuksellista suhdetta eikä käyttäjä voi odottaa minkään tyyppistä arvostelua, kompensaatiota tai vastiketta.

Tekijänoikeusloukkaukset

Tekijänoikeusloukkaukset ja vastavaatimukset tulee lähettää määrittämällemme asiamiehelle:

TFPC Designated Agent
The Floyd Phillips Company
8200 Haven Avenue
Los Angeles, California 90001, USA
Puhelin: +1 844-454-3397
Faksi: +1 844-454-3397
Sähköposti: designated.agent@thefloydphillipscompany.com

Ilmoitukset on mahdollista hyväksyä ainoastaan niillä kielillä, jolla ehtomme ovat saatavilla.

Reagoimme viipymättä väitettyihin, Phillips-palvelujen käytön aikana tehtyihin tekijänoikeusrikkomuksiin, joista ilmoitetetaan edellä esitetylle, nimetylle tekijänoikeusasiamiehellemme, Yhdysvaltain vuoden 1988 Digital Millennium Copyright Actin (”DMCA”) tai muiden sovellettavien lakien mukaisesti. Yhdysvalloissa isännöityjen Phillips-palvelujen osalta näihin ilmoituksiin on sisällytettävä DMCA:n nojalla vaadittavat tiedot, jotka esitetään yksityiskohtaisesti tässä linkki.

Sitova välimiesmenettely ja ryhmäkanteesta luopuminen

Käyttäjä ja Phillips Interactive sovittelevat kaikki välillään olevat kiistakysymykset, lukuun ottamatta tekijänoikeuksien noudattamisen valvontaan liittyviä kiistakysymyksiä. Kiistakysymys tarkoittaa osapuolten välillä olevaa mahdollista kiistaa, toimintaa tai riitaa liittyen Phillips-palveluihin tai näihin ehtoihin, riippumatta siitä perustuuko se sopimukseen, rikkomukseen, takuuseen, asetukseen, säännökseen tai muuhun lainsäädäntöön tai oikeuskäsittelyyn. Käyttäjä ja Phillips Interactive myöntävät välimiehelle yksinomaisen valtuuden ratkaista näiden ehtojen tulkintaa, sovellettavuutta tai toimeenpanoa tai tämän sopimuksen muodostamista koskevat riidat, mukaan luettuna riidan soveltuvuus välimiesmenettelyyn ja väite siitä, että nämä ehdot ovat kokonaan tai osaksi mitättömiä tai mitätöitäviä.

Mikäli kiistakysymyksiä ilmenee, käyttäjän tai Phillips Interactiven tulee lähettää toiselle osapuolelle ilmoitus kiistasta. Se on kirjallinen lausunto, joka sisältää ilmoituksen tekevän osapuolen nimen, osoitteen ja yhteystiedot sekä kiistaan johtavat seikat ja vaadittavan korvauksen. Ilmoitus kiistasta tulee lähettää osoitteeseen Phillips Interactive, 8200 Haven Avenue Los Angeles, California 90001, Yhdysvallat, huomautuksella: Legal/Arbitration Notice (Oikeudellinen ilmoitus / Ilmoitus välimiesmenettelystä). Lähetämme käyttäjälle mahdollisen ilmoituksen kiistasta käyttäjän antamien yhteystietojen avulla. Käyttäjä ja Phillips Interactive yrittävät selvittää kiistan neuvottelemalla epävirallisesti kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä. Kuudenkymmenen (60) päivän kuluttua jompikumpi osapuolista voi aloittaa välimiesmenettelyn. Käyttäjä voi myös käsitellä kiistan vähäisiä korvauksia käsittelevässä tuomioistuimessa, mikäli kiista täyttää tällaisen tuomioistuimen vaatimukset, riippumatta siitä, neuvoteltiinko ensin epävirallisesti.

Mikäli käyttäjä ja Phillips Interactive eivät ratkaise välillään olevaa kiistakysymystä epävirallisissa neuvotteluissa tai vähäisiä korvauksia käsittelevässä tuomioistuimessa, kiista yritetään ratkaista ainoastaan sitovan välimiesmenettelyn avulla. KÄYTTÄJÄ LUOPUU OIKEUDESTAAN KÄSITELLÄ KIISTAKYSYMYSTÄ TUOMIOISTUIMESSA TUOMARIN TAI VALAMIEHISTÖN EDESSÄ. Sen sijaan kaikki kiistakysymykset ratkaisee puolueeton välimies, jonka päätös on lopullinen, lukuun ottamatta Yhdysvaltain liittovaltion välimiesoikeuteen nojautuvaa rajoitettua muutoksenhakuoikeutta. Kuluttajien kiistakysymyksissä välimiesmenettelyn hoitaa American Arbitration Association (”AAA”) kaupankäyntiä koskevia välimiesmenettelyn sääntöjä noudattaen. Lisätietoja on verkkosivuilla osoitteessa www.adr.org tai niitä saa soittamalla Yhdysvalloissa numeroon 800-778-7879. Välimiesmenettely voidaan hoitaa henkilökohtaisesti, asiakirjat lähettämällä, puhelimitse tai verkossa. Välimies saattaa erikseen määrätä maksettaviksi samat vahingonkorvaukset kuin tuomioistuin, mukaan lukien luonteeltaan vahvistavat tai kieltävät korvaukset, mutta vain niiltä osin kuin yksittäinen korvausvaatimus edellyttää.

Ellei välimies päätä, että välimiesmenettely oli perusteeton tai että sen tarkoitus oli sopimaton, Phillips Interactive maksaa oikeudelliset, AAA:n sekä välimiesmaksut ja -kustannukset. Mikäli välimies myöntää käyttäjälle korvauksen, jonka arvo on suurempi kuin viimeisin kirjallinen sovittelutarjous ennen välimiehen valintaa (tai mikäli emme tehneet sovittelutarjousta ennen välimiehen valintaa), maksamme käyttäjälle korvauksen summan tai 1 000 Yhdysvaltain dollaria, kumpi summista on suurempi. Maksamme myös käyttäjän mahdollisen käyttämälle asianajajalle asianajajapalkkion ja hyvitämme mahdolliset kohtuulliset kustannukset (mukaan lukien asiantuntijatodistajaan liittyvät maksut ja kustannukset), joita käyttäjälle tai käyttäjän asianajajalle koitui välimiesmenettelyssä käsiteltävän korvausvaatimuksen tutkimuksen, valmistelujen ja käsittelyn yhteydessä. Luovumme oikeudesta hakea korvausta asianajajamaksuista ja -kustannuksista liittyen mahdollisiin perusteltaviin välimiesmenettelyihin meidän ja käyttäjän välillä.

Mikäli käyttäjän asuinpaikka on Yhdysvalloissa, välimiesmenettely tapahtuu käyttäjälle sopivassa sijaintipaikassa. Yhdysvaltain ulkopuolella asuvien henkilöiden kohdalla välimiesmenettely pannaan alulle Manhattanin hallintoalueella, New Yorkissa, Yhdysvalloissa. Käyttäjä ja Phillips Interactive suostuvat noudattamaan siellä sijaitsevien liitto- tai osavaltion tuomioistuinten oikeudellista toimivaltaa ryhtyäkseen välimiesmenettelyyn, pysyäkseen vireillä olevan oikeudenkäynnin välimiesmenettelyssä tai vahvistaakseen tai kumotakseen välimiehen päättämän korvauksen, muuttaakseen sitä tai saadakseen siitä tuomion.

OIKEUSTAPAUSTEN KIISTAKYSYMYKSEN RATKAISU TAI KÄSITTELY TUOMIOISTUIMESSA HOIDETAAN HENKILÖKOHTAISELLA TASOLLA. Käyttäjä tai Phillips Interactive eivät pyri käsittelemään kiistakysymystä ryhmäkanteena, yksityisen asianajajan yleisenä oikeustoimena tai muuna oikeustapauksena, jossa jompikumpi osapuolista toimii tai ehdottaa toimimista edustajan asemassa. Mitään välimiesmenettelyä tai oikeuskäsittelyä ei voida yhdistää toiseen ilman kaikkien osapuolten kirjallista ennakkoilmoitusta välimiehelle tai oikeuteen. Mikäli ryhmäkannevaatimus todetaan lainvastaiseksi tai sitä ei voida panna täytäntöön koko kiistakysymyksen kohdalta tai osittain, kyseiset osat erotetaan ehdoista ja ne käsitellään tuomioistuimessa. Jäljellä olevat osat käsitellään välimiesmenettelyssä.

Tuomioistuimen valinta

Käyttäjä hyväksyy, että näistä ehdoista tai Phillips-palveluista johtuvia tai niihin liittyviä mahdollisia oikeustoimia tai tuomioita, jotka eivät ole välimiesmenettelyn alaisia, käsitellään ainoastaan Yhdysvaltain New Yorkin kaupungin Manhattanin kaupunginosassa sijaitsevissa osavaltion tai liittovaltion tuomioistuimissa. Käyttäjä hyväksyy näiden tuomioistuinten oikeudellisen toimivallan ja suostuu noudattamaan sitä tällaisten toimien oikeuskäsittelyn yhteydessä.

Lainvalinta

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan New Yorkin osavaltion ja Yhdysvaltain lainsäädännön mukaisesti. Mahdolliset lainvalintaan liittyvät periaatteet eivät vaikuttaa tähän.

Määräysten itsenäisyys

Mikäli mikä tahansa näiden ehtojen säännöksistä on lainvastainen, se mitätöidään tai sitä ei voida jonkun syyn vuoksi noudattaa, tätä säännöstä pidetään itsenäisenä näistä ehdoista eikä se vaikuta jäljelle jäävien säännösten pätevyyteen ja täytäntöönpanoon.

Voimassaoloaika

Näiden ehtojen säännösten luonne on sellainen, että ne pysyvät voimassa näiden ehtojen päätyttyäkin.

Luopumisilmoitus

Ehtojemme säännöksistä luopumista tulee pitää tällaisen tai mahdollisen muun säännöksen lisäyksenä tai jatkona, eikä näiden ehtojen minkä tahansa oikeuden tai säännöksen noudattamatta jättäminen merkitse tällaisesta oikeudesta tai säännöksestä luopumista.