TERMS OF USE


Hungarian / magyar – Phillips Terms of Use


Amennyiben Ön Magyarországról veszi igénybe a Phillips magyar vonatkozású termékeit vagy szolgáltatásait, kérjük, látogasson el a Magyarországi felhasználási feltételek részhez.

Felhasználási Feltételek

Utoljára módosítva: 2023. július 10.

A Phillips Interactive örömmel bocsátja az Ön rendelkezésére oldalait, szoftvereit, alkalmazásait, tartalmait, termékeit és szolgáltatásait („Phillips Szolgáltatások”), amelyeket Phillips, Floyd Phillips Studios, Phillips Live, Floyd Phillips Animation Studios márkanévvel, vagy a The Floyd Phillips Company tulajdonában lévő, vagy licenciája alatt álló más márkanévvel láttak el. A jelen feltételek szabályozzák  azon Phillips Szolgáltatások felhasználásának és nyújtásának feltételeit, amelyeken a jelen feltételek közzétételre kerültek, valamint  azon Phillips Szolgáltatásokat, amelyek harmadik felek weboldalain és platformjain tettünk elérhetővé, ha ezen feltételeket  a Phillips Szolgáltatások használatával kapcsolatban bocsátottuk az Ön rendelkezésére. KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN FELTÉTELEKET A PHILLIPS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA ELŐTT!

A KÖZÖTTÜNK FELMERÜLŐ BÁRMELY JOGVITÁT KÖTELEZŐEN EGYEDI VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÚTJÁN KELL MEGOLDANI. KÉRJÜK, OLVASSA EL A SZABÁLYZATBAN A VÁLASZTOTT BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEKET, MIVEL EZ BEFOLYÁSOLJA EZEN SZERZŐDÉS SZERINTI JOGAIT.

A SZABÁLYZATBAN SEMMI SEM KÍVÁNJA BEFOLYÁSOLNI AZ ÖN SZOKÁSOS LAKÓHELYÉN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOKBÓL EREDŐ JOGAIT. HA A FENTI JOGOK ÉS A JELEN FELTÉTELEK KÖZÖTT ELLENTMONDÁS MERÜL FEL, AKKOR AZ ALKALMAZANDÓ HELYI JOGSZABÁLYOKBÓL EREDŐJOGAI AZ IRÁNYADÓK.

1.      A szerződésünk

Ez egy szerződés, amely Ön és a a Phillips Interactive kaliforniai székhelyű társaság között (székhelye: 8200 Haven Avenue Los Angeles, California 90001, USA), vagy a konkrét Phillips Szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató között jött létre, ha az nem azonos a Phillips Interactive-val. A Phillips Szolgáltatások igénybevétele előtt el kell olvasnia, és el kell fogadnia a jelen feltételeket. Ha nem fogadja el a szerződési feltételeket, nem használhatja a Phillips Szolgáltatásokat. A jelen feltételek ismertetik, hogy a Phillips Szolgáltatások mely korlátozásokkal állnak rendelkezésre, amelyek egyben minden korábbi szerződést és megállapodást felülírnak.

Kiegészítő feltételek vonatkozhatnak egyes Phillips Szolgáltatásokra, például külön szabályzat vonatkozhat egy adott versenyre (játékra), szolgáltatásra vagy más tevékenységre, vagy olyan felhasználási feltételek, amelyeket a Phillips Szolgáltatáson keresztül elérhető egyes tartalmak vagy szoftverek tekintetében tettek elérhetővé.  A kiegészítő feltételeket az adott versennyel, szolgáltatással vagy tevékenységgel kapcsolatban ismertetjük Önnel. Bármilyen további feltétel kiegészíti a jelen feltételeket; ha a fentiek között ellentmondás merül fel, a kiegészítő feltételek irányadók.

Jogunkban áll a jelen feltételek módosítása. Bármely ilyen módosítás harminc (30) nappal az után lép hatályba, hogy arról értesítést küldünk Önnek, vagy azt a Phillips Szolgáltatásokon közzétesszük. Ha nem fogadja el a jelen feltételekt valamely módosítását, akkor a továbbiakban nem veheti igénybe a Phillips Szolgáltatásokat. Az ügyfélszolgálati képviselőink sem szóban, sem írásban nem jogosultak módosítani a jelen feltételek bármely rendelkezését.

Azonnali hatállyal felmondhatjuk az Önnel kötött szerződést (beleértve a Phillips Szolgáltatásokhoz való hozzáférését), ha nem tartja be a jelen feltételek bármely rendelkezését.

2.      A Phillips Szolgáltatások

A Phillips Szolgáltatások az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára és kizárólag tájékoztatási és szórakoztatási célokra szolgálnak. Nem minősülnek jogi, pénzügyi, szakmai, orvosi vagy egészségügyi tanácsnak vagy diagnózisnak, és nem használhatók fel ilyen célokra. A Phillips Szolgáltatások nagyobb földrajzi területeken való zökkenőmentes működésének biztosítása céljából bizonyos tevékenységek egyes jellemzői, például a játékmenetek, szimulálhatók a késések elkerülése érdekében.

A Phillips Szolgáltatások szerzői jog által védett tulajdonunk, valamint a licencadóink, vagy licencjogosultjaink szerzői jog által védett tulajdonát képezik, és a Phillips Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden védjegy, márkajelzés, márkanév, márkamegjelölés és egyéb szellemi tulajdonjog bennünket, vagy licencadóinkat vagy licencjogosultjainkat illet. Kivéve, ha ettől eltérően nem állapodunk meg írásban, a Phillips Szolgáltatások semelyik eleme sem használható fel, és nem hasznosítható semmilyen más módon, mint az Önnek felajánlott Phillips Szolgáltatások részeként. Az Ön tulajdonában lehetnek olyan fizikai adathordozók, amelyeken a Phillips Szolgáltatások elemeit Önnek átadtuk, de ilyen esetben is fenntartjuk a Phillips Szolgáltatások teljes tulajdonjogát. A Phillips Szolgáltatások semelyik eleme tekintetében sem ruházunk át Önre tulajdonjogot vagy más jogosultságot.

Tartalom és szoftver felhasználási engedély

Ha a Phillips Szolgáltatások úgy vannak konfigurálva, hogy lehetővé tegyék a tulajdonunkat képező, vagy általunk engedélyezett szoftver, tartalom, virtuális tételek vagy más anyagok használatát, akkor Önnek korlátozott, nem kizárólagos, al-licenciába nem adható, át nem ruházható engedélyt adunk az ilyen szoftverhez, tartalomhoz, virtuális tételhez vagy más anyaghoz való hozzáférésre és azok kizárólag személyes, nem-kereskedelmi célra való felhasználására.

Ön nem kerülheti meg és nem kapcsolhatja ki a Phillips Szolgáltatások esetében alkalmazott bármely tartalomvédő rendszert vagy digitális jogokat kezelő technológiát; tilos a Phillips Szolgáltatások dekompilálása visszafejtése, szétszedése vagy az emberi szem által olvasható formára való átalakítása; tilos az azonosító, szerzői jogvédelmi vagy egyéb védelmi jelzések eltüntetése; és tilos a Phillips Szolgáltatáshoz törvénybe ütköző vagy nem engedélyezett módon, vagy oly módon való hozzáférés vagy használat, ami a termékeinkkel, szolgáltatásainkkal vagy márkáinkkal való kapcsolatára utal. Ön nem férhet hozzá Phillips Szolgáltatásokhoz vagy nem használhatja azokat az Egyesült Államok exportellenőrzési követelményei és gazdasági szankciói megsértésével. A Phillips Szolgáltatások  révén szolgáltatások, tartalom vagy szoftver birtokába jutva Ön kijelenti és szavatolja, hogy a szolgáltatások, a tartalom vagy a szoftver Ön általi elérése és használata megfelel a jelen feltételeknek.

A felelősség kizárása és korlátozása

A PHILLIPS SZOLGÁLTATÁSOK ÚGY KERÜLNEK BIZTOSÍTÁSA, „AHOGY VANNAK” ÉS „AHOGY ELÉRHETŐEK”. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN OLYAN FELTÉTEL, NYILATKOZAT ÉS SZAVATOSSÁG TEKINTETÉBEN, AMIT A JELEN FELTÉTELEK KIFEJEZETTEN NEM TARTALMAZNAK.

NEM VÁLLALATUNK FELELŐSSÉGET ÖNNEL SZEMBEN A KÖZVETETT, ESETI, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK TEKINTETÉBEN, BELEÉRTVE AZ ELMARADT HASZNOT ÉS A VAGYONI KÁRT IS, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA TÁJÉKOZTATÁST KAPTUNK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN OLYAN KÉSEDELEMÉRT, TELJESÍTÉS ELMARADÁSÁÉRT, AMI AZ ÉSSZERŰ ELLENŐRZÉSI KÖRÜNKÖN KÍVÜL ÁLLÓ OKOK MIATT KÖVETKEZETT BE. AZ ÖNNEL SZEMBENI TELJES FELELŐSSÉGÜNK SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZ ÖSSZES KÁR, VESZTESÉG ÉS KERESETI ALAP TEKINTETÉBEN AZ EGY EZER USA DOLLÁRT (1.000 USD).

E FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA NEM BEFOLYÁSOLJA AZ ÖN FOGYASZTÓI JOGAIT, VAGY KORLÁTOZZA AZT A FELELŐSSÉGET, AMI NEM ZÁRHATÓ KI AZ ÖN LAKÓHELYE SZERINTI ORSZÁG JOGSZABÁLYAI ÉRTELMÉBEN.

A Phillips Szolgáltatások módosítása

A Phillips Szolgáltatások állandóan fejlődnek és idővel változnak. Ha jelentősen módosítjuk a Phillips Szolgáltatásokat, ésszerű időben értesítést küldünk, és Önnek jogában áll megszüntetni ezt a szerződést.

A Phillips Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos további korlátozások

Nem engedélyezzük a Phillips Szolgáltatások kereskedelmi vagy üzleti jellegű használatát, vagy az olyan felhasználást, amely termékeket vagy szolgáltatásokat reklámoz, vagy azok vásárlására (függetlenül attól, hogy az haszonszerzési céllal történik vagy sem), vagy más hasonlóra ösztönöz (beleértve a támogatásra vagy adományokra való felhívásokat is). Ön vállalja, hogy sem szándékosan, sem véletlenül sem használ vírust vagy más káros komponenst, és egyéb módon sem manipulálja, és nem károsítja a Phillips Szolgáltatásokat vagy az ezzel kapcsolatos hálózatot, és nem zavarja meg bármely más természetes vagy jogi személy a Phillips Szolgáltatások bármely más természetes vagy jogi személy általi használatát vagy élvezetét. Ön beleegyezik, hogy nem használ semmilyen olyan szoftvert vagy eszközt, amely lehetővé teszi az automatizált játékot, a gyorsított játékot, vagy a játék vagy a játékos egyéb manipulálását, és beleegyezik, hogy nem él vissza a Phillips Szolgáltatásokkal l, és más módon sem módosítja a szolgáltatást vagy a játékélményt egyik felhasználónak a másikkal szembeni előnyben részesítése céljából. Továbbá Ön beleegyezik, hogy nem fér hozzá, nem figyeli meg vagy másolja le, vagy engedi meg más személynek vagy jogi személynek, hogy hozzáférjen, megfigyelje vagy lemásolja a Phillips Szolgáltatások valamely elemét robot, spider (pók), scraper (kaparó) technológia, vagy más automatizált eszköz vagy kézi eljárás használatával a mi kifejezett írásos engedélyünk nélkül.

Harmadik fél szolgáltatások és tartalom

A Phillips Szolgáltatások összekapcsolhatóak harmadik fél szolgáltatásaival és tartalmával, abba beépíthetőek, vagy azzal együtt szolgáltathatóak. Nem ellenőrizzük az ilyen harmadik fél szolgáltatásokat és tartalmat. Önnek el kell olvasnia az ilyen harmadik fél szolgáltatásokra és tartalomra vonatkozó felhasználási feltételeit és az adatvédelmi szabályzatait.

Ha Ön a Phillips Szolgáltatásokhoz Apple iOS, Android vagy Microsoft Windows-alapú eszköz vagy Microsoft Xbox One révén fér hozzá, akkor az Apple Inc., a Google, Inc. vagy a Microsoft Corporation a jelen szerződés harmadik fél kedvezményezettje. Ezen harmadik fél kedvezményezettek azonban a jelen szerződésnek nem részes felei, és nem felelnek a Phillips Szolgáltatások nyújtásáért vagy támogatásáért. Ön beleegyezik, hogy a Phillips Szolgáltatásokhoz ilyen eszközök felhasználásával való hozzáférésére is a harmadik fél kedvezményezett vonatkozó szolgáltatási feltételeiben ismertetett használati feltételek vonatkoznak.

Mobil hálózatok

Ha a Phillips Szolgáltatásokhoz mobil hálózaton, saját hálózaton vagy roaming szolgáltató üzenetküldési szolgáltatáson keresztül fér hozzá , akkor adatforgalmi és egyéb tarifák és díjtételek kerülnek felszámolásra. Bizonyos Phillips Szolgáltatások letöltését, telepítését, vagy használatát megtilthatja vagy korlátozhatja a hálózati szolgáltatója, és lehetséges, hogy nem minden Phillips Szolgáltatást működtet a hálózati szolgáltatója vagy eszköze.

3.      Az Ön tartalma és fiókja

Felhasználó által létrehozott tartalom

A Phillips Szolgáltatások engedélyezheti Önnek szöveg, képek, audio, videó, versenyre benevezés vagy más tartalom („Felhasználó Által Generált Tartalom”) közlését, beküldését, feltöltését vagy egyéb módon elérhetővé tételét, ami hozzáférhető és megtekinthető a nyilvánosság számára. Az ilyen funkciókhoz való hozzáférés életkorhoz köthető. Ön nem küldhet be vagy nem tölthet fel olyan Felhasználó Által Generált Tartalmat, amely becsületsértő, zaklató, fenyegető, bigott, gyűlöletkeltő, erőszakos, vulgáris, obszcén, pornográf vagy más módon sértő vagy ártalmas, vagy ésszerűen feltételezhető, hogy az természetes vagy jogi személyt sért, függetlenül attól, hogy az ilyen anyag törvény által védett-e.

Nem formálunk tulajdonjogi igényt az Ön Felhasználó Által Generált Tartalmára; azonban Ön nem kizárólagos, al-licenciába adható, visszavonhatatlan és jogdíjmentes, az egész világra kiterjedő engedélyt ad nekünk minden szerzői jog, védjegyjog, szabadalmi jog, üzleti titok, adatvédelmi és személyiségi jog és más szellemi tulajdonjog vonatkozásában arra, hogy használjuk, sokszorosítsuk, átadjuk, kinyomtassuk, közzétegyük, a nyilvánosság előtt bemutathassuk, kiállíthassuk, megoszthassuk , körözhessük, másolhassuk, indexálhassuk, véleményezhessük, módosíthassuk, adaptálhassuk, lefordíthassuk, származékos munkák készítésére felhasználhassuk, nyilvánosan előadhassuk, hozzáférhetővé tehessük és más módon kiaknázhassuk az ilyen Felhasználó Által Generált Tartalmat teljes egészében vagy részben, minden most ismert vagy később létrehozandó média formátumban és csatornán (beleértve a Phillips Szolgáltatásokkal kapcsolatos és harmadik fél oldalain és platformjain történőket is, mint például a Facebook, a YouTube és Twitter) bármilyen példányszámban és mindenféle  korlátozás nélkül az időtartamot, a felhasználás módját és a gyakoriságát tekintve, Önnek szóló bármilyen további értesítés nélkül, bármilyen rendeltetéssel vagy anélkül, és bármilyen engedélyezési kötelezettség nélkül, és Önnek vagy bármely más természetes vagy jogi személynek teljesítendő fizetés nélkül.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználó Által Generált Tartalma megfelel a jelen feltételeknek, és hogy Ön rendelkezik a szükséges jogokkal és engedélyekkel arra vonatkozóan, hogy bármely más természetes vagy jogi személynek való fizetési kötelezettség nélkül felhasználja és kiaknázza, s engedélyezze a részünkre is a Felhasználó Által Generált Tartalmának használatát és kiaknázását az jelen feltételekben  meghatározott minden módon. Ön vállalja, hogy kártalanít mentesít bennünket, a leányvállalatainkat és társvállalatainkat, továbbá azok minden egyes megfelelő munkavállalóját és tisztségviselőjét bármilyenkövetelés, veszteség, felelősség, igény vagy költség (beleértve az ügyvédi díjakat is) tekintetében, amelyet bármilyen harmadik fél érvényesít velünk szemben az Ön Felhasználó Által Generált Tartalmának általunk történő használatából és kiaknázásából eredően vagy ezzel kapcsolatban. Ön továbbá vállalja, hogy nem érvényesít semmilyen személyhez fűződő jogot, járulékos vagy hasonló jogot a Felhasználó Által Generált Tartalom tekintetében vagy annak kapcsán velünk szemben, vagy licencia-jogosultjainkkal, forgalmazóinkkal, ügynökeinkkel, képviselőinkkel vagy más meghatalmazott felhasználóinkkal szemben, és vállalja, hogy ugyanilyen megállapodást ér el arra nézve, hogy az esetleg ilyen jogokkal rendelkező más felek se érvényesítsenek ilyen jogokat.

Amennyiben felhatalmazzuk Önt a Felhasználó Által Generált Tartalom létrehozására, kihelyezésére, feltöltésére, megosztására, nyilvános megjelenítésére, vagy nyilvános előadására, ami szükségessé teszi a szerzői műveink  felhasználást, nem kizárólagos engedélyt biztosítunk az Ön részére a származékos munka létrehozására a szerzői jogvédett műveink felhasználásával,  amilyen mértékben ez szükséges az anyagok létrehozása céljából, azzal, hogy az ilyen engedélyt ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy Ön átruházza ránk az Ön által létrehozott munkához fűződő minden jogát. Ha az ilyen jogokat nem ruházza át ránk, az Ön engedélye a származékos munkák létrehozására a mi szerzői műveink felhasználásával semmissé és érvénytelenné válik.

Jogosultak vagyunk arra, de nem kötelezettségünk, hogy ellenőrizzük, szűrjük, kihelyezzük, eltávolítsuk, módosítsuk, tároljuk és átnézzük a Felhasználó Által Generált Tartalmat vagy kommunikációkat, amelyeket a Phillips Szolgáltatásokon keresztül küldtek be bármikor és bármilyen okból, beleértve annak biztosítását is, hogy a Felhasználó Által Generált Tartalom vagy kommunikáció megfeleljen a jelen feltételeknek, anélkül hogy erről előzetes értesítést küldenénk Önnek. Nem vállalunk felelősek, nem adunk jóváhagyat és nem szavatolunk A felhasználóink által közzétett vagy beküldött vélemények, nézetek, tanácsok vagy ajánlások tekintetében.

Fiókok

Bizonyos Phillips Szolgáltatások lehetővé vagy szükségessé teszik, hogy Ön fiókot hozzon létre a részvétel vagy további előnyök biztosítása céljából. Ön beleegyezik, hogy pontos, aktuális és hiánytalan adatokat szolgáltat és ezeket karban tartja, beleértve az elérhetőségeit is a részünkről küldhető értesítések és egyéb kommunikáció céljára, valamint a fizetési adatait. Ön beleegyezik, hogy nem adja ki magát másnak, vagy jár el  más természetes vagy jogi személy hamis képviseletében, beleértve más személy felhasználói nevének, jelszavának vagy más fiókadatának használatát, vagy más személy nevének vagy képének használatát, vagy szülő vagy gondnok nevében hamis adatok megadását. Ön beleegyezik, hogy mi lépéseket tehetünk az Ön által megadott információ pontosságának ellenőrzése érdekében, beleértve a szülő vagy gondnok nevében megadott kapcsolattartási információt is.

Olyan szabályzatot fogadtunk el és alkalmazunk, amely megfelelő körülmények esetén előírja a szerzői jogokat ismételten megsértő felhasználók fiókjainak megszüntetését. Továbbá, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a fiókját és a Phillips Szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, ha törvénybe ütköző tevékenységet fejt ki, vagy erre ösztönöz vagy ezt támogatja, vagy ha nem tartja be a jelen feltételeket vagy bármely kiegészítő feltételeket.

Jelszó és biztonság

Ön felel azért, hogy ésszerű lépéseket tegyen a felhasználói neve és jelszava titokban tartására, és felel a fiókjában folyó minden olyan tevékenységért, amely felett ésszerű ellenőrzést gyakorolhat. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesít bennünket a felhasználói neve, jelszava vagy más fiókadat bármilyen illetéktelen használatáról, vagy a biztonság bármilyen más megsértéséről, ami a tudomására jutott a fiókjával vagy a Phillips Szolgáltatással kapcsolatban.

Az adatainak biztonsága, sértetlensége és titkossága számunkra rendkívül fontos. Technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedéseket fogadtunk el és alkalmaztunk annak érdekében, hogy védjük az adatait az illetéktelen hozzáféréstől, közzétételtől, felhasználástól és módosítástól.

4.      Díjköteles tranzakciók

Az eladó azonosítása

Az értékesítést a Phillips Interactive végzi, vagy az értékesítés időpontjában meghatározott eladó, ha az más. Ha kérdései vannak a rendelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon az eladóhoz a megadott címen és az eladó a segítségére lesz. A Phillips Szolgáltatások bizonyos portáljait harmadik felek működtetik, amely esetben más, vagy kiegészítő értékesítési feltételek lehetnek irányadók, amelyeket el kell olvasnia, amikor ezeket bemutatják Önnek.

Digitális tartalom és virtuális tételek

A Phillips Szolgáltatás keretében alkalmazások, játékok, szoftverek és más digitális tartalmak használatát engedélyezhetjük Önnek egyszeri díj ellenében. Amikor felhasználási engedélyt vásárol valamely Phillips Szolgáltatás keretében elérhető anyagra, , a vonatkozó díjakról a Phillips Szolgáltatások keretében azt megelőzően tájékoztatjuk , hogy  Ön befejezné a felhasználási engedély megvásárlását.

Amikor virtuális dolgot vagy játékpénzt vásárol, akkor Ön egy korlátozott, nem átruházható felhasználási jogosultságot vásárol fizetés ellenében az ilyen tartalom vagy funkció Phillips Szolgáltatásban való elérésére és használatára. A Phillips Szolgáltatáson vásárolt vagy ott az Ön számára hozzáférhető virtuális tételek (beleértve a szereplőket és a szereplők neveit) vagy játékpénz csak azon Phillips Szolgáltatással kapcsolatban használható, ahol ezeket megkapta, vagy ahol ezeket Ön elérte a játék eredményeként. E tételek nem váltathatók vissza, a díjuk nem kerül visszatérítésre, és nem válthatók be a Phillips Szolgáltatáson kívül pénzre vagy más értékre. Bármikor módosíthatjuk vagy megszüntethetjük a virtuális tételeket vagy a játékpénzt.

Előfizetések

Bizonyos Phillips Szolgáltatásokhoz történő hozzáféréshez előfizetés megvásárlása szükséges. Az előfizetésre való feliratkozással Ön beleegyezik, hogy az előfizetése automatikusan megújul, és ha nem mondja le az előfizetését, akkor engedélyezi részünkre, hogy a megújítási időszak vonatkozásában megterheljük az Ön fizetési eszközét . Az automatikus megújítási időszak azonos lesz az eredeti előfizetési időszakkal, kivéve, ha az értékesítés időpontjában Önnel mást közölnek. A megújítási tarifa nem lesz magasabb az előfizetési időszakot közvetlenül megelőző időszak tarifájánál, kivéve bármilyen akciós és diszkont árat, amennyiben az automatikus megújítás előtt nem értesítjük Önt árváltozásról. Esetenként ingyenes próba előfizetést ajánlhatunk a Phillips Szolgáltatásokhoz. Ha Ön regisztrál az ingyenes próba előfizetésre, a számláját akkor kezdjük megterhelni, ha az ingyenes próba előfizetés lejárt, kivéve, ha még ezt megelőzően felmondja az előfizetést.

Rendelési folyamat

Lehetősége lesz rá, hogy átnézze és megerősítse a rendelését, beleértve a szállítási címet (ha alkalmazandó), a fizetési módot és a termék részletes adatait is. Értesítést küldünk Önnek, amikor elfogadjuk a megrendelését, és az elfogadásunk teljesnek minősül mindazok tekintetében , amit Önnel közöltünk értesítés elküldésének időpontjában. Ezzel az értékesítési szerződés megkötésre kerül, amely mind Önre, mind ránk nézve kötelező. Bármilyen vásárolt áru tekintetében a kárfelelősség és az azok biztosításra vonatkozó felelősség a releváns áru kiszállításakor száll át Önre.

Fenntartjuk a jogot bármely megrendelésnek a kiszállítás előtti visszautasítására vagy visszavonására (elállás). A megrendelésének visszavonására okot adó helyzet lehet a rendszer- vagy nyomdai hiba, a termékkel vagy árazással kapcsolatos információ vagy termékek elérhetőségével kapcsolatos pontatlanság, ügyfelek közötti méltányosság fenntartása ott, ahol korlátozottak a készletek, vagy a hitel- vagy visszaélés ellenes részlegek által megállapított problémák. A megrendelés elfogadása előtt még kérhetünk további igazolásokat vagy információkat. Abban az esetben, ha megrendelése valamely része tekintetében elállunk, vagy további információra van szükség annak elfogadásához, kapcsolatba lépünk Önnel. Ha megrendelése a fizetés feldolgozása után, de még a kiszállítás előtt kerül visszavonásra, visszatérítjük az Ön által kifizetett összeget.

Fizetések és számlázás

A fizetési információk megadásával Ön kijelenti és szavatol azért, hogy a megadott információk helyesek, hogy Ön jogosult a megadott fizetési mód alkalmazására valamint, hogy értesít bennünket a fizetési információkban bekövetkezett változtatásokról. Fenntartjuk a jogot, hogy harmadik fél naprakész hitelkártya adatokat biztosító szolgáltatásait használjuk érvényes hitelkártya lejárati dátum információ beszerzése érdekében.

Elállási, illetve felmondási jog; áru visszaküldése

A Phillips Szolgáltatásokra történő előfizetés esetén jogosult a jelen feltételek kézhezvételétől és elfogadásától számított tizennégy (14) napon belül felmondani a szerződést. Ebben az esetben a befizetett előfizetési díj teljes összege visszatérítjük Önnek. Féléves és éves előfizetések esetén, ha a felmondásról szóló értesítést a legelső számlázási naptól számított harminc (30) napon belül kapjuk meg, a befizetett előfizetési díjat visszatérítjük Önnek. Ha előfizetési díját visszatérítjük, Ön továbbra is köteles megfizetni a felmerülő egyéb költségeket.

Amikor licenciát vásárol a digitális tartalomhoz vagy virtuális tételekhez való hozzáférés céljából, a vásárláskor lehetősége lesz beleegyezni a szállításba. A szállításba való beleegyezéssel elismeri, hogy elvesztette elállási jogát és a licencvásárlási díj nem téríthető vissza.

Önnek jogában áll felmondani az Önnel fennálló szerződésünket a fizikai áru kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül a, és az árut visszaküldeni. Ez a jog nem vonatkozik azon árura, amit a Phillips Szolgáltatásokon vissza nem küldhetőként jelöltünk meg, beleértve audio- és video felvételeket, számítógépes programokat, CD-ket, DVD-ket vagy más, már felbontott média termékeket. Ha nem hibás árut küld vissza, lehetséges, hogy az áru hozzánk történő visszaszállítási költségét meg kell fizetnie és mi lehet, hogy levonunk egy jelentős összeget, ha használja az árut.

Ha szeretne elállni, akkor követnie kell az illető Phillips Szolgáltatás elállási útmutatóit. Elállási nyomtatvány mintát itt talál link.

Személyre szóló termékek

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az elálláshoz és a visszaküldéshez való jog nem vonatkozik személyre szóló termékekre. Személyre szóló termékek esetében a megrendelés elküldése után nem lehet az elállást gyakorolni  vagy azokat módosítani, valamint a személyre szóló termékeket nem lehet visszaküldeni, a  gyártási hiba vagy termékhiba esetét kivéve. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint visszautasítsuk a személyre szóló megrendelések teljesítését. A személyre szabásra szolgáló szolgáltatások helytelen használata a megrendelés törlését és a befizetés visszatérítését vonja magával.

Árak és adók

Jogunkban áll az általunk kínált termékek és szolgáltatások árát módosítani. Ha időszakos előfizetési díjat fizet Phillips Szolgáltatásért, a díjakban és számlázási módszerekben bekövetkező változásokról azok hatályba lépését megelőzően ésszerű időn belül tájékoztatjuk, így lehetősége lesz a változások előtt felmondani előfizetését. Megrendelése leadásakor a fizetendő adó becsült összegét az Ön kényelme érdekében beleszámítjuk a teljes árba. A megrendelésére vonatkozó valós adóösszeg – amellyel megterhelik az Ön fizetési eszközét – kiszámításának az alapja a szállítás napja, függetlenül attól, hogy a megrendelés mikor került elküldésre.

Nemzetközi szállítás és vámok

Ha olyan árut rendel, melyet az eladó országától eltérő országba szállítanak, előfordulhat, hogy behozatali vámot és kivetett adót kell fizetnie. Ezek,  és a vámkezelés egyéb költségei Önt terhelik. Nemzetközi áruszállítás esetén kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos gyártói jótállások érvényüket veszthetik; gyártói szolgáltatási opciók nem állhatnak rendelkezésre; lehetséges, hogy kézikönyvek, útmutatókés biztonsági figyelmeztetések nem elérhetők a célország nyelvén; az áruk és kísérő anyagok esetleg nem a célország szabványai, specifikációi és címkézési követelményei szerint lettek tervezve; és az áruk esetleg nem felelnek meg a célország elektromos feszültségének (adapter vagy konverter használatára lehet szükség). Ön felel azért, hogy biztosított legyen az áru legális importja a célországba.. Ha tőlünk rendel, a jegyzék szerinti importőr a fogadó fél, akinek meg kell felelnie a célország összes törvényében és rendeletében foglalt előírásnak

5.      Versenyek, játékok

Kiegészítő szabályok és feltételek vonatkozhatnak azon versenyekre, játékokra, amelyekre valamely Phillips Szolgáltatáson nevez be, ugyanakkor az alábbi általános szabályok alkalmazandóak, kivéve, ha azok másként rendelkeznek, vagy eltérő feltételt tartalmaznak. .

Nevezések

Az Ön versenyre való nevezése Felhasználó Által Generált Tartalomnak tekintendő és jelen feltételek mindazon rendelkezési vonatkoznak rá, amely a Felhasználó Által Generált Tartalom Ön általi beküldését és általunk történő használatát szabályozzák. Jogunkban áll kizárni későn beadott, rosszul címzett, hiányos, sérült, elveszett, olvashatatlan, érvénytelen vagy olyan nevezéseket, amely esetében nem biztosított a megfelelő szülői beleegyezés. A versenynevezések személyenként egy nevezésre korlátozottak, ügynökön vagy harmadik félen át történő nevezés illetve több személyazonosság megadása nem engedélyezett. Automatikus nevezés, szavazás vagy egyéb programok használata tilos, és minden így beadott nevezés (vagy szavazás) kizárásra kerül.

Fenntartjuk a jogot a versenyek módosítására, felfüggesztésére, lemondására vagy megszüntetésére, a nevezési időszak meghosszabbítására vagy újbóli indítására, illetve bármely résztvevő vagy nevezés kizárására bármikor, előzetes értesítés nélkül. Így teszünk, ha nem garantálható a verseny igazságos és pontos lebonyolítása technikai, jogi vagy egyéb okok miatt, vagy ha feltételezzük, hogy bármely személy manipulálta a nevezéseket vagy eredményeket, valótlan információt adott meg, vagy etikátlanul viselkedett. Ha egy versenyt lemondunk vagy megszüntetünk, a díjakat az általunk igazságosnak és megfelelőnek vélt módon ítéljük oda, a versenyekre vonatkozó érvényes helyi jogszabályokkal összhangban.

Jogosultság

A versenyekre csak a Phillips Szolgáltatások regisztrált, aktív fiókkal és naprakész elérhetőségekkel rendelkező felhasználói nevezhetnek. A versenyekre való nevezéshez vásárlás nem szükséges, és nyerési esélyeit a vásárlás nem növeli. A versenyekre munkavállalóink (illetve közvetlen családtagjaik) és a versennyel szakmai kapcsolatba hozható személyek nem nevezhetnek. Ha Ön 18 év alatti (vagy a vonatkozó törvények értelmében még kiskorú) és nevezhet a versenyre, nevezésének elfogadása előtt szükségünk lehet a szülei vagy gondviselője beleegyezésére. Fenntartjuk a jogot, hogy a személyazonosság, a jogosultság, vagy a győzelemre esélyes nevezések igazolását kérjük, illetve, hogy a győztesnek bármilyen díjat személyesen adjunk át. A verseny érvénytelen ott, ahol azt a törvény tiltja vagy korlátozza. Azokat a lehetséges nyerteseket, akik olyan helyen élnek, ahol a versenyek bizonyos képességek meglétét kívánják meg, megkérhetik egy matematikai teszt elvégzésére azért, hogy jogosultak legyenek a díj elnyerésére.

Díjak

Nincsenek készpénzes vagy alternatív díjak kivéve, ha mi (vagy a díjat adó fél) fenntartjuk a jogot arra, hogy az adott díjat helyettesítsünk egy azonos vagy nagyobb értékkel rendelkező hasonló díjjal. A díjak nem átruházhatók (kivéve gyermekre vagy más családtagra) és a nyertesek nem adhatják el azokat. Csak a versenyben meghatározott számú díjat lehet megnyerni és minden díj kiosztásra kerül feltéve, hogy megfelelő számú érvényes nevezés érkezik és a díjakra a kiírásban megadott időpontig igazolható módon tartanak igényt. Ezt követően nem kerül alternatív nyertes kiválasztásra és nem igényelt díjak nem kerülnek kiadásra.  Kivéve, ha a nevezés előtt a díjleírás ezzel ellentétes információt tartalmaz,  a győztesek a felelősek minden, a díj igénylésével kapcsolatos költségért és kiadásért. Minden adó megfizetése kizárólag a győztes felelőssége, annak ellenére, hogy fenntartjuk magunknak a jogot a vonatkozó adók visszatartására. Minden győztes beleegyezik a szükséges adónyomtatványok kitöltésébe.

A díjelfogadásával  Ön beleegyezik a versennyel kapcsolatos, ésszerű nyilvános szereplésbe és feltétel nélküli jogot biztosít nekünk nevének, városának, a tartománynak vagy országnak és ehhez hasonlóknak, a díjra vonatkozó információknak és kijelentéseknek a használatához népszerűsítési, hirdetési és promóciós céllal, valamint a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek való megfelelés érdekében, minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül. A díj átvételének feltételeként a nyerteseket (vagy szüleiket vagy gondnokaikat) megkérhetik arra, hogy jogosultságra szóló nyilatkozatot, felelősség alól való felmentést és nyilvánosságra hozatalhoz szükséges nyilatkozatot írjanak alá és küldjenek vissza.

6.      További rendelkezések

Beadványokra és kéretlen ötletekre vonatkozó irányelvek

Vállalatunk régóta fennálló irányelvei nem teszik lehetővé kéretlen kreatív ötletek, javaslatok vagy anyagok elfogadását vagy figyelembe vételét. Minden, hozzánk benyújtott anyagával kapcsolatban – legyen az kért vagy kéretlen – beleegyezik abba, hogy a benyújtott kreatív ötletek, javaslatok vagy egyéb anyagok nem titkosak vagy bizalmasak és nem hoznak létre semmilyen  módon titkos vagy bizalmi kapcsolatot Ön és vállalatunk között, és nincsenek elvárásai átnézéssel, javadalmazással vagy figyelembevétellel kapcsolatosban.

Szerzői jogok megsértésével kapcsolatos igények

Szerzői jogok megsértésére vonatkozó igényeket és ellenértesítéseket az arra kijelölt ügynökünknek kell elküldeni:

TWDC Designated Agent
The Floyd Phillips Company
8200 Haven Avenue
Los Angeles, California 90001, USA
Telefonszám: +1 844-454-3397
Fax: +1 844-454-3397
Email: designated.agent@thefloydphillipscompany.com

Csak olyan nyelveken áll módunkban értesítéseket elfogadni, melyeken jelen feltételeket elérhetővé tettük.

Gyorsan válaszolunk az olyan Phillips szolgáltatásokat használó szerzői jogsértés elkövetésére vonatkozó keresetekre, melyeket kijelölt szerzői jog ügynökünkhöz jelentenek (fent megjelölt) az 1998-as amerikai Digitális Millenniumi Szerzői Jogi Törvény (DMCA) szerint, vagy adott esetben más törvények szerint. Az Amerikai Egyesült Államokban szolgáltatott Phillips szolgáltatásokat illetően, ezeknek az értesítéseknek tartalmazniuk kell a szükséges információt, melyet a DMCA határoz meg és itt olvasható részletesen link. Kötelező választottbíróság és csoportos keresetről való lemondás

Ön és a Phillips Interactive beleegyezik abba, hogy minden köztünk fennálló vitás ügyben választott bíróság járjon el, kivéve a szellemi tulajdonjogaink érvényesítésével kapcsolatos jogvitákat. Jogvitának minősül az Ön és közöttünk fennálló bármilyen vita a Phillips Szolgáltatásokat vagy jelen feltételeket illetően, akár szerződésből, szerződésen kívüli károkozósból, jótállásból, törvényből vagy rendeletből, vagy egyéb jogi vagy méltányos alapból ered. Ön és a Phillips Interactive felhatalmazzák a kizárólagos hatáskörrel rendelkező választottbírót, hogy ezen feltételeket vagy a jelen szerződés létrehozását illető értelmezési, alkalmazási vagy érvényesítési  jogvitákat megoldja, beleértve bármely jogvita vagy kereset választottbíráskodását a jelen feltételek teljes vagy részleges érvénytelenségét illetően.

Vita esetén Ön vagy a Phillips Interactive köteles értesítést küldeni a másik félnek a vitáról, amely egyúttal írásbeli nyilatkozatnak minősül, megjelölve az értesítést küldő fél nevét, címét és elérhetőségét, a vitára okot adó tényeket és a támasztott igényeket. A jogvitával kapcsolatos bármilyen értesítést a Phillips Interactive részére a 8200 Haven Avenue Los Angeles, California 90001, USA címre kell küldeni, a címzett: Jogi/Választottbírósági értesítés. A jogvitával kapcsolatos bármilyen értesítést Önnek arra a címre küldjük, amit részünkre megadott elérhetőségként. Ön és a Phillips Interactive informális tárgyalás, megbeszélés útján törekszik a jogvita rendezésére a jogvitával kapcsolatos értesítés elküldésének napjától számított hatvan (60) napon belül. Hatvan (60) nap elteltével akár Ön, akár mi megindíthatjuk a választottbírósági eljárást. A jogvitát a kis perértékű ügyek bírósága előtt is megindíthatja, ha a jogvita megfelel a kis perértékű ügyek bíróságán való tárgyalás követelményeinek, függetlenül attól, hogy előbb informálisan tárgyalt-e erről.

Ha Ön és a Phillips Interactive nem oldja meg a jogvitát informális tárgyalás vagy a kis perértékű ügyek bírósága útján, akkor a jogvita megoldása kizárólag a kötelező választottbírósági eljárás útján történik. ÖN LEMOND ARRÓL A JOGÁRÓL, HOGY A JOGVITÁBAN BÍRÓSÁGON PERT INDÍTSON BÍRÓ VAGY ESKÜDTSZÉK ELŐTT. Ehelyett, minden jogvitában olyan semleges választottbíró jár el, akinek a döntése jogerős, kivéve az USA szövetségi választottbírósági törvénye szerinti korlátozott fellebbezési jogot. A választottírósági eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetség (az „AAA” – American Arbitration Association) folytatja le a kereskedelmi választottbírósági szabályzata (Commercial Arbitration Rules) és annak a fogyasztói jogvitákra vonatkozó kiegészítő eljárási szabályzata (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) szerint. A részletekért látogasson el a www.adr.org címre, vagy az Egyesült Államokban hívja a 800-778-7879 számot. A választottbírósági eljárás lefolytatható személyes részvétellel, iratok beterjesztése útján, telefonon vagy online. A választottbíró ugyanazt a kártérítést ítélheti meg az Ön részére, amit a bíróság megítélne, beleértve a megállapítási vagy ideiglenes igényeket és intézkedéseket is, de csak oly mértékig, ahogy az az Ön egyéni követelése kielégítéséhez szükséges.

Kivéve, ha a választottbíró megállapítja, hogy a választottbírósági eljárás komolytalan volt vagy azt nem megfelelő céllal, illetve szándékkal kezdeményezték, a Phillips Interactive állja a beadással, az Amerikai Választottbírósági Szövetséggel, és a választottbírókkal kapcsolatos minden díjat és költséget. Ha a választottbíró az Ön javára valamely összeget ítél meg, amelynek értéke meghaladja a választottbíró kiválasztása előtt Önnek tett legutóbbi írásos egyezségi megállapodásra vonatkozóajánlatunk értékét (vagy ha nem tettünk egyezségra vonatkozó ajánlatot a választottbíró kiválasztása előtt), akkor megfizetjük Önnek a megítélt összeget vagy 1000 USD-ot, amelyik a nagyobb összeg, és megfizetjük az ügyvédi költségeit, és megtérítjük az olyan költségeit (beleértve a szakértő tanú díját és költségeit), amelyek az Ön vagy az ügyvédje részéről ésszerűen felmerültek a választottbírósági eljárásban támasztott igénye vizsgálatával, előkészítésével és érvényesítésével kapcsolatban. Lemondunk minden jogunkról az ügyvédi díj és a költségek érvényesítésével kapcsolatban minden közöttünk folyó, nem komolytalan választottbírósági eljárás tekintetében.

Ha Ön Egyesült Államokbeli illetőségű személy, a választottbírósági eljárás helye az Önnek megfelelő bármely ésszerű hely. Nem Egyesült Államokbeli illetőségű (lakhelyű) személyek esetében a választottbírósági eljárás megindításának helye az Amerikai Egyesült Államok, New York állama, New York városa, Manhattan kerülete, és Ön és a Phillips Interactive alávetik magukat az ott illetékes szövetségi vagy állami bíróságok személyes joghatóságának a választottbírósági határozatok végrehajtása, a választottbírósági eljárástól függő eljárások lefolytatása, vagy a választottbíró által hozott határozat megerősítése, módosítása, hatályon kívül helyezése vagy hatályba léptetése tekintetében.

BÁRMELY FÓRUMON JOGVITA RENDEZÉSÉRE VAGY PER INDÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA EGYÉNI ALAPON TÖRTÉNIK. Sem Ön, sem a Phillips Interactive nem nyújt be csoportos keresetet, nem nyújt be keresetet közérdekre hivatkozva, vagy nem indít semmilyen más eljárást, amelyben bármelyik fél képviseleti minőségben jár el vagy javasol eljárni. Semmilyen választottbírósági eljárás vagy más per nem vonható össze más eljárással a választottbírósági eljárásban vagy más perben részes összes többi fél előzetes írásos jóváhagyása nélkül. Ha a csoportos eljárásról való joglemondás törvénybe ütközőnek vagy érvényesíthetetlennek minősül a jogvita teljes egészét vagy valamely részét tekintve, azon részeket külön kell választani, és a bíróságon kell lefolytatni, míg a többi rész tekintetében lefolytatható a választottbírósági eljárás.

Joghatóság kiválasztása

Ön beleegyezik abba, hogy minden a jelen feltételekkel vagy a Phillips Szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett jogvita, igény tekintetében kizárólag a Manhattan kerületben New York városban, New York államban, az Amerikai Egyesült Államokban található tagállami vagy szövetségi bíróságok rendelkeznek joghatósággal, és ilyen peres ügyek esetén Ön aláveti magát ezen bíróságok személyes joghatóságának.

Jogválasztás

Jelen szerződésre New York állam és az Egyesült Államok jogszabályai az irányadók, a feltételeket azokkal összhangban kell értelmezni, figyelmen kívül hagyva bármely kollíziós jogi szabályt.

Részleges érvénytelenség

Ha a jelen feltételek bármely rendelkezése törvénybe ütköző, semmis vagy bármilyen okból nem érvényesíthető, akkor e rendelkezés elválasztásra kerül a jelen feltételektől, és nem befolyásolja bármely többi rendelkezés érvényességét és érvényesíthetőségét.

Hatályban maradás

A jelen feltételek azon rendelkezéseinek, amelyeknek jellegüknél fogva hatályban  maradnak a jelen feltételek megszűnése után is (túlélő rendelkezések), hatályban maradnak a megszűnést követően is.

Joglemondás

A jelen feltételek bármely rendelkezéséről való joglemondásunk nem tekinthető az ilyen rendelkezésről vagy bármilyen más rendelkezésről való további vagy folyamatos joglemondásnak, és amennyiben nem érvényesítjük jelen  feltételekben szabályozott bármely jogunkat vagy annak bármely rendelkezését, az nem minősül az ilyen jogról való lemondásnak.