TERMS OF USE


Romanian / română – Phillips Terms of Use


Dacă vă aflați în România și accesați produse sau servicii Phillips care sunt destinate pieței din România, consultați Condițiile de utilizare pentru România.

Condiţii de utilizare

Modificat ultima dată în 10 iulie 2023

Phillips Interactive are plăcerea de a vă pune la dispoziţie site-urile sale web, programele software, aplicaţiile, conţinutul, produsele şi serviciile sale („Serviciile Phillips”), sub mărcile Phillips, Floyd Phillips Studios, Phillips Live, Floyd Phillips Animation Studios sau sub orice altă marcă deţinută sau licenţiată de The Floyd Phillips Company. Clauzele de faţă reglementează utilizarea de către dvs. şi furnizarea de către noi a Serviciilor Phillips care sunt însoţite de aceste clauze, precum şi a Serviciilor Phillips pe care le oferim prin intermediul unor site-uri web şi platforme terţe, dacă aceste clauze vă sunt prezentate în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor Phillips. VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE CLAUZE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE PHILLIPS.

ORICE LITIGIU SURVENIT ÎNTRE DVS. ŞI NOI VA FI SOLUŢIONAT PRIN ARBITRAJ INDIVIDUAL DECIZIA FIIND OPOZABILĂ PĂRȚILOR. VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CLAUZA COMPROMISORIE DIN PREZENTUL DOCUMENT, DEOARECE AFECTEAZĂ DREPTURILE CE VĂ REVIN CONFORM PREZENTULUI CONTRACT.

NIMIC DIN CONŢINUTUL ACESTOR CLAUZE NU ARE SCOPUL DE A AFECTA DREPTURILE CE VĂ REVIN CONFORM LEGISLAŢIEI DIN JURISDICȚIA DVS. ÎN EVENTUALITATEA UNUI CONFLICT ÎNTRE ACESTE DREPTURI ŞI CLAUZELE DE FAŢĂ, VOR PREVALA DREPTURILE CE VĂ REVIN CONFORM LEGISLAŢIEI LOCALE APLICABILE.

1.      Contract încheiat între dvs. şi noi

Prezentul contract este încheiat între dvs. şi Phillips Interactive, o corporaţie din California, cu sediul în 8200 Haven Avenue Los Angeles, California 90001, USA, SUA, sau între dvs. şi furnizorul de servicii identificat pentru un anumit Serviciu Phillips, dacă furnizorul diferă. Aveţi obligaţia de a citi şi de a consimţi la prevederile de faţă înainte de a utiliza Serviciile Phillips. Dacă nu consimţiţi, nu aveţi permisiunea de a utiliza Serviciile Phillips. Prevederile de faţă descriu condiţiile limitate în care sunt disponibile Serviciile Phillips şi anulează orice înţelegeri sau dispoziţii anterioare.

Este posibil ca pentru anumite Servicii Phillips să se aplice clauze suplimentare, de exemplu regulamentul unui anumit concurs, regulile pentru un anumit serviciu sau pentru altă activitate, sau clauze care însoţesc anumite conţinuturi sau programe software accesibile prin intermediul Serviciilor Phillips. Clauzele suplimentare vă vor fi prezentate în asociere cu respectivele concursuri, servicii sau activităţi. Orice clauze suplimentare constituie o adăugire la prevederile de faţă, iar în eventualitatea unui conflict, clauzele suplimentare vor prevala asupra celor de faţă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceste prevederi. Orice astfel de modificare va intra în vigoare în termen de treizeci (30) de zile fie de la transmiterea de către noi a unei înştiinţări către dvs., fie de la publicarea de către noi a modificării în Serviciile Phillips. Dacă nu sunteţi de acord cu o modificare a prevederilor de faţă, trebuie să întrerupeţi utilizarea Serviciilor Phillips. Reprezentanţii serviciului nostru de relaţii cu clienţii nu sunt autorizaţi să modifice nicio prevedere din clauzele de faţă, fie verbal, fie în scris.

Avem dreptul de a înceta imediat acest contract în ceea ce vă priveşte (inclusiv în ce priveşte accesul dvs. la Serviciile Phillips) în caz de nerespectare a vreuneia dintre clauzele de faţă.

2.      Serviciile Phillips

Serviciile Phillips sunt destinate uzului dvs. personal, necomercial, şi exclusiv în scopuri informaţionale şi de divertisment.  Serviciile nu reprezintă recomandări sau diagnostice juridice, financiare, profesionale, medicale sau sanitare şi nu pot fi utilizate în astfel de scopuri. Pentru a contribui la buna funcţionare a Serviciilor Phillips pe arii geografice extinse, este posibil ca aspecte ale anumitor  activităţi, ca de exemplu jocurile, să fie simulate, spre a preveni întârzierile.

Serviciile Phillips constituie proprietatea noastră asupra căreia deţinem drepturile de autor sau proprietatea asupra căreia deţin drepturile de autor licențiatorii sau licențiații noștri , iar toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale, imaginea comercială şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Serviciilor Phillips sunt deţinute de noi sau de licențiatorii sau licențiații noștri. Cu excepţia acordului nostru expres scris, niciun element al Serviciilor Phillips nu poate fi utilizat sau exploatat în niciun alt mod decât în cadrul Serviciilor Phillips oferite dvs. Puteţi deţine suporturile fizice prin care vă sunt livrate elemente ale Serviciilor Phillips, însă ne păstrăm dreptul integral și complet de proprietate asupra Serviciilor Phillips. Nu vă cesionăm dreptul de proprietate asupra niciunei porţiuni a Serviciilor Phillips.

Licenţa pentru conţinut şi software

Dacă un Serviciu Phillips este configurat pentru a permite utilizarea software-ului, conţinutului, elementelor virtuale sau a altor materiale deţinute sau licenţiate de noi, vă acordăm o licenţă limitată, neexclusivă, care nu poate fi sublicenţiată sau cesionată, pentru accesarea şi utilizarea respectivului software, conţinut, element virtual sau a altui material, exclusiv în vederea uzului dvs. personal şi necomercial.

Este interzis să eludaţi sau să dezactivaţi orice sistem de protecţie a conţinutului sau tehnologie de gestionare a drepturilor digitale utilizate împreună cu Serviciile Phillips; să decompilaţi, să reconstituiţi, să dezasamblaţi sau să utilizaţi orice alte mijloace de a reduce Serviciile Phillips laun format care poate fi citit de om; să înlăturaţi etichetele de identificare, informaţiile privind drepturile de autor sau alte avize privind dreptul de proprietate; sau să accesaţi ori să utilizaţi Serviciile Phillips în mod ilegal sau neautorizat, sau într-un mod care sugerează orice asociere cu produsele, serviciile sau mărcile noastre. Este interzis să accesaţi sau să utilizaţi oricare din Serviciile Phillips cu încălcarea regulilor Statelor Unite privind controlul exporturilor şi a cerinţelor privind sancţiunile economice. Prin achiziţionarea de servicii, conţinut sau software prin intermediul Serviciilor Phillips, dvs. declaraţi şi garantaţi că, prin accesarea şi utilizarea serviciilor, conţinutului sau software-ului, vă veţi conforma cu respectivele cerinţe.

Declinări de răspundere şi limitarea răspunderii

SERVICIILE PHILLIPS SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI „ÎN FUNCŢIE DE DISPONIBILITATE.” NU NE ASUMĂM NICIO CONDIŢIE, DECLARAŢIE ŞI GARANŢIE CARE NU ESTE STIPULATĂ EXPRES ÎN CLAUZELE DE FAŢĂ.

NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI FAŢĂ DE DVS. PENTRU NICIUN TIP DE PREJUDICIU, FIE DIRECT, FIE INDIRECT, INCLUSIV PIERDEREA DE PROFIT ŞI PREJUDICIILE ADUSE PROPRIETĂŢII, CHIAR DACĂ AM FOST AVERTIZAŢI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE PREJUDICII, ŞI NU NE ASUMĂM RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNTÂRZIERI SAU NEFUNCŢIONARE PRODUSE DE CAUZE AFLATE ÎN AFARA CONTROLULUI NOSTRU REZONABIL. RĂSPUNDEREA NOASTRĂ TOTALĂ FAŢĂ DE DVS. PENTRU TOATE PREJUDICIILE, PIERDERILE ŞI TEMEIURILE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ O MIE DE DOLARI SUA (1.000 USD).

ACESTE DECLINĂRI DE RĂSPUNDERE ŞI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII NU AFECTEAZĂ DREPTURILE DVS. DE CONSUMATOR ŞI NU INTENŢIONEAZĂ SĂ LIMITEZE RĂSPUNDEREA CARE NU POATE FI EXCLUSĂ CONFORM LEGII DIN JURISDICȚIA DVS..

Modificarea Serviciilor Phillips

Serviciile Phillips evoluează în permanenţă şi se vor modifica de-a lungul timpului. Dacă modificăm substanţial un Serviciu Phillips, vă vom anunţa cu un interval rezonabil de timp în avans, iar dvs. veţi avea dreptul de a înceta contractul.

Restricţii suplimentare cu privire la utilizarea Serviciilor Phillips

Nu permitem utilizarea comercială sau în scopuri de afaceri a Serviciilor Phillips, nici utilizările care fac reclamă sau oferă să comercializeze produse sau servicii (indiferent dacă în scopuri lucrative sau nu), sau care constituie o solicitare (inclusiv solicitarea de contribuţii sau donaţii). Dvs. vă obligaţi să nu introduceţi, fie cu bună ştiinţă, fie din neglijenţă, un virus sau o altă componentă nocivă, şi să nu afectaţi,avariaţi sau prejudiciați în niciun alt mod niciun Serviciu Phillips sau nicio reţea aferentă, şi să nu interferaţi cu utilizarea sau folosirea vreunui Serviciu Phillips de către nicio persoană fizică sau juridică. Vă obligaţi să nu utilizaţi niciun program software sau dispozitiv care permite jocul automat, jocul accelerat sau orice altă manipulare a jocului sau a clientului de jocuri şi vă obligaţi să nu trişaţi sau să modificaţi în alt mod un Serviciu Phillips sau o experienţă de joc pentru a asigura un avantaj al unui utilizator faţă de altul. În plus, vă obligaţi să nu accesaţi, să nu monitorizaţi sau să nu copiaţi și să nu permiteți altei persoane să acceseze, monitorizeze sau copieze niciun element al Serviciilor Phillips prin utilizarea unui robot, spider, scraper sau a oricărui alt mijloc automat sau proces manual, fără a obţine permisiunea noastră expresă scrisă.

Serviciile şi conţinuturile terţilor

Serviciile Phillips pot integra, pot fi integrate în sau pot fi furnizate în asociere cu servicii şi conţinuturi ale terţilor. Nu deţinem controlul asupra acestor servicii şi conţinuturi ale terţilor. Trebuie să citiţi condiţiile de utilizare şi politicile de confidenţialitate aplicabile respectivelor servicii şi conţinuturi ale terţilor.

Dacă accesaţi un Serviciu Phillips utilizând un dispozitiv cu sistem de operare Apple iOS, Android sau Microsoft Windows sau Microsoft Xbox One, Apple Inc., Google, Inc., respectiv Microsoft Corporation vor fi beneficiari terţi ai prezentului contract. Totuşi, aceşti beneficiari terţi nu se constituie parte la contractul de faţă şi nu sunt responsabili pentru furnizarea Serviciilor Phillips sau asistenţa tehnică a acestora. Dvs. conveniţi ca accesul la Serviciile Phillips prin utilizarea acestor dispozitive să fie, de asemenea, reglementat de condiţiile de utilizare prevăzute în clauzele aplicabile privind furnizarea serviciilor ale respectivului beneficiar terţ.

Reţele mobile

Când accesaţi Serviciile Phillips prin intermediul unei reţele mobile, se vor aplica tarifele pentru mesagerie, transfer de date şi altele ale furnizorului dvs. de servicii în reţeaua mobilă sau de roaming. Este posibil ca descărcarea, instalarea sau utilizarea anumitor Servicii Phillips să fie interzisă sau restricţionată de operatorul dvs. de rețea mobilă, şi este posibil ca nu toate Serviciile Phillips să funcţioneze în reţeaua sau pe dispozitivul dvs.

3.      Conţinutul şi contul dvs.

Conţinutul Generat de Utilizator

Este posibil ca Serviciile Phillips să vă permită să comunicaţi, să transmiteţi, să încărcaţi sau să puneți la dispoziție în alt mod text, imagini, materiale audio sau video, materiale participante la concursuri sau alte tipuri de conţinut („Conţinut Generat de Utilizator”), care pot fi accesate şi vizionate de public. Este posibil ca acestor tipuri de materiale să li se aplice restricţii de vârstă. Este interzis să transmiteţi sau să încărcaţi Conţinuturi Generate de Utilizator care au caracter calomnios, hărţuitor, ameninţător, bigot, care incită la ură, violent, vulgar, obscen, pornografic sau jignitor în orice alt mod, sau care lezează sau despre care se poate prevedea în mod rezonabil că vor leza o persoană fizică sau juridică, indiferent dacă respectivul material este protejat de lege sau nu.

Nu revendicăm drepturile de proprietate asupra Conţinutului Generat de dvs. ca Utilizator; cu toate acestea, ne acordaţi o licenţă neexclusivă, care poate fi sublicenţiată, irevocabilă, fără redevenţe, valabilă la nivel mondial, conform tuturor drepturilor de autor, mărcilor comerciale, brevetelor, secretelor comerciale, drepturilor de confidenţialitate şi publicitate şi a altor drepturi de proprietate intelectuală, de a utiliza, reproduce, transmite, tipări, publica, afişa în public, expune, distribui, redistribui, copia, indexa, comenta, modifica, adapta, traduce, crea opere derivate, reprezenta în public, pune la dispoziţie şi exploata în orice alt mod respectivul Conţinut Generat de Utilizator, integral sau parţial, în toate formatele şi pe toate canalele media cunoscute în prezent sau elaborate în viitor (inclusiv în legătură cu Serviciile Phillips şi pe site-urile şi platformele terţe cum ar fi Facebook, YouTube şi Twitter), în orice număr de exemplare şi fără limitări în ce priveşte timpul, modul şi frecvenţa de utilizare, fără alte înştiinţări către dvs., cu sau fără atribuire, şi fără a necesita permisiunea sau acordarea de plăţi către dvs. sau către orice altă persoană sau entitate.

Dvs. declaraţi şi garantaţi conformitatea Conţinutului Generat de dvs. ca Utilizator cu aceste condiţii; de asemenea, declaraţi şi garantaţi că sunteți titularul drepturilor sau aţi obţinut drepturile şi permisiunile necesare, fără a fi necesare plăţi către orice altă persoană sau entitate, de a utiliza şi exploata, şi de a ne autoriza pe noi să utilizăm şi să exploatăm Conţinutul Generat de dvs. ca Utilizator în toate modurile avute în vedere în aceste clauze. Sunteţi de acord să ne despagubiți și să ne exoneraţi, pe noi împreună cu filialele şi sucursalele noastre, precum şi pe respectivii lor angajaţi şi funcţionari, de orice revendicare, pierdere, răspundere, pretenție sau cheltuială (inclusiv onorariile avocaţilor) pretinsă faţă de noi de orice terţă parte, decurgând din sau în legătură cu utilizarea şi exploatarea de către noi a Conţinutului Generat de dvs. ca Utilizator. De asemenea, vă obligaţi să nu exercitaţi niciun drept moral, drept subsidiar sau orice alt drept similar asociat cu Conţinutul Generat de dvs. ca Utilizator, împotriva noastră sau a beneficiarilor licenţelor noastre, a distribuitorilor, agenţilor, reprezentanţilor şi altor utilizatori autorizaţi, şi vă obligaţi să obţineţi acelaşi consimţământ din partea altor persoane care ar putea deţine astfel de drepturi.

În măsura în care vă permitem să creaţi, publicaţi, încărcaţi, distribuiţi, afişaţi sau utilizaţi în mod public Conţinuturi Generate de Utilizatori care necesită utilizarea lucrărilor asupra cărora deținem drepturi de autor, vă acordăm o licenţă neexclusivă de a crea o lucrare conexă, folosind lucrările asupra cărora deținem drepturi de autor, cu scopul creării materialelor, acordarea licenţei fiind condiţionată de cedarea de către dvs. către noi a tuturor drepturilor cu privire la lucrarea creată. În cazul în care nu ne cedaţi aceste drepturi, licenţa dvs. de a crea lucrări conexe folosind lucrările asupra cărora deținem drepturi de autor va fi nulă.

Avem dreptul, dar nu şi obligaţia, de a monitoriza, filtra, publica, elimina, modifica, stoca şi revizui Conţinuturile Generate de Utilizatori sau comunicaţiile transmise prin intermediul unui Serviciu Phillips, în orice moment şi din orice motiv, inclusiv pentru a ne asigura că respectivele Conţinuturi Generate de Utilizatori sau comunicaţii sunt conforme cu aceste clauze, fără a vă înştiinţa în prealabil. Nu suntem responsabili pentru opiniile, perspectivele, sfaturile sau recomandările publicate sau trimise de către utilizatori, nici nu susţinem sau garantăm aceste opinii, perspective, sfaturi sau recomandări.

Conturi

Anumite Servicii Phillips permit sau necesită crearea unui cont în vederea participării sau în vederea beneficierii de avantaje suplimentare. Vă exprimaţi acordul de a furniza şi menţine informaţii corecte, actuale şi complete, inclusiv detaliile de contact necesare transmiterii de notificări şi alte comunicaţii din partea noastră, precum şi detaliile privind plăţile. Vă exprimaţi acordul să nu vă asumaţi o identitate falsă, să nu pretindeţi în mod fals a fi afiliat unei alte persoane sau entități,inclusiv prin utilizarea numelui de utilizator, parolei, informaţiilor de cont sau numelui altei persoane, sau să nu furnizaţi detalii false cu privire la un părinte sau tutore. Vă exprimaţi acordul ca noi să luăm măsuri în vederea verificării informaţiilor pe care le furnizaţi, inclusiv a detaliilor de contact pentru părinţi sau tutori.

Am adoptat şi implementat o politică ce permite închiderea, atunci când circumstanţele o impun, conturilor utilizatorilor care încalcă în mod repetat drepturile de autor. De asemenea, putem suspenda sau închide contul dvs. şi putem anula posibilitatea dvs. de a utiliza Serviciile Phillips în cazul în care vă angajaţi într-o conduită ilegală, încurajaţi sau sprijiniţi o astfel de conduită sau în cazul în care nu vă conformaţi cu prezentele condiţii sau cu toate condiţiile suplimentare aplicabile.

Parolă şi securitate

Sunteţi responsabil să luaţi măsuri rezonabile în vederea menţinerii confidenţialităţii numelui de utilizator şi parolei, precum şi pentru toate activităţile în care este implicat contul dvs. şi asupra cărora aveţi un control rezonabil. Vă exprimaţi acordul de a ne notifica cu promptitudine cu privire la orice utilizare neautorizată a numelui de utilizator, parolei sau altor informaţii ale contului, ori cu privire la orice altă încălcare a normelor de securitate de care luaţi cunoştinţă şi care implică Serviciile Phillips sau contul dvs.

Securitatea, integritatea şi confidenţialitatea informaţiilor dvs. sunt foarte importante pentru noi. Am implementat măsuri tehnice, administrative şi fizice cu scopul de a vă proteja informaţiile împotriva accesului, divulgării, utilizării şi modificării neautorizate.

4.      Tranzacţii plătite

Identitatea vânzătorului

Vânzările sunt efectuate de către Phillips Interactive sau, dacă este vorba de un vânzător diferit, de către vânzătorul identificat în momentul vânzării. Dacă aveţi întrebări legate de comanda dvs., puteţi contacta vânzătorul la adresa furnizată, urmând ca acesta să vă ofere asistenţă. Unele magazine virtuale oferite prin Serviciile Phillips sunt operate de terţi, iar în acest caz se pot aplica condiţii de vânzare diferite sau suplimentare, pe care trebuie să le citiţi atunci când vă sunt prezentate.

Conţinut digital şi articole virtuale

Vă putem pune la dispoziţie aplicaţii, jocuri, software sau alte conţinuturi digitale prin intermediul Serviciilor Phillips, iar dvs. puteţi obţine licenţă pentru aceste conţinuturi prin plata unei taxe unice. Atunci când achiziţionaţi o licenţă pentru accesarea acestor materiale furnizate prin intermediul unui Serviciu Phillips, costurile vă vor fi prezentate înainte de finalizarea achiziţionării licenţei.

Achiziţionarea de către dvs. a unui articol virtual sau a unei modalităţi de plată dintr-un joc reprezintă plata pentru o licenţă limitată şi netransferabilă de a accesa şi utiliza conţinutul respectiv sau funcţionalitatea respectivă a Serviciilor Phillips. Articolele virtuale (inclusiv personajele sau numele acestora) sau modalităţile de plată dintr-un joc achiziţionate sau puse la dispoziţia dvs. prin intermediul Serviciilor Phillips pot fi utilizate numai în legătură cu Serviciile Phillips din locaţia în care le-aţi obţinut sau din locaţia unde acestea au fost dezvoltate de către dvs. ca urmare a participării la joc. Valoarea acestor articole nu poate fi recuperată sau rambursată, iar articolele nu pot fi tranzacţionate în afara spaţiului delimitat pentru Serviciile Phillips, în schimbul unor sume de bani sau în schimbul altor articole de valoare. Putem modifica sau întrerupe furnizarea articolelor virtuale sau modalităţilor de plată din jocuri în orice moment.

Abonamente

Anumite Servicii Phillips pot fi accesate numai în urma achiziţionării unui abonament. Prin achiziţionarea unui abonament vă exprimaţi acordul ca acesta să fie reînnoit în mod automat şi, cu excepţia cazului în care anulaţi abonamentul, ne acordaţi permisiunea de a percepe plata reînnoirii utilizând modalitatea de plată specificată de dvs. Perioada de reînnoire a abonamentului va fi aceeaşi ca şi perioada abonamentului iniţial, dacă nu se specifică altfel în momentul vânzării. Valoarea noului abonament nu va fi mai mare decât cea a ultimului abonament, excluzându-se orice reduceri promoţionale, cu excepţia cazului în care vă notificăm cu privire la schimbarea valorii înainte de reînnoirea automată. Periodic, este posibil să oferim un abonament de probă gratuit pentru anumite Servicii Phillips. Dacă vă înregistraţi pentru un abonament de probă gratuit, vom începe să debităm contul dvs. în momentul expirării perioadei de probă, cu excepţia cazului în care anulaţi abonamentul înainte de momentul respectiv.

Procesul de comandă

Veţi avea posibilitatea de a revizui şi confirma comanda, inclusiv adresa de livrare (dacă este cazul), modalitatea de plată şi detaliile produselor. Vă vom transmite o notificare atunci când comanda este acceptată, iar acceptarea noastră va fi considerată completă şi comunicată efectiv către dvs. în momentul trimiterii notificării. În momentul respectiv, se va realiza contractul de vânzare, care va deveni obligatoriu atât pentru dvs., cât şi pentru noi. După ce bunurile relevante sunt livrate, riscul de pierdere şi responsabilitatea de asigurare a acestora trec de partea dvs.

Ne rezervăm dreptul de a refuza sau anula orice comandă înainte de livrarea acesteia. Situaţiile care ar putea conduce la anularea comenzii dvs. includ erorile de sistem sau erorile tipografice, inexactitatea informaţiilor produsului, preţului sau disponibilităţii produsului, distribuirea în ordine a comenzilor în cazurile în care resursele sunt limitate ori problemele identificate de departamentele noastre de credit sau anti-fraudă. De asemenea, putem solicita o verificare suplimentară sau mai multe informaţii înainte de a accepta comanda. Vă vom contacta în cazul în care orice parte a comenzii dvs. este anulată sau în cazul în care sunt necesare mai multe informaţii în vederea acceptării comenzii. În cazul în care comanda dvs. este anulată după ce am procesat plata din partea dvs., însă înainte de efectuarea livrării, vă vom returna sumele platite.

Plăţi şi mod de facturare

Atunci când furnizaţi informaţii de plată, declarați și garantaţi că respectivele informaţii sunt corecte, că aveţi permisiunea de a utiliza modalitatea de plată specificată şi că ne veţi notifica în legătură cu orice modificări ale informaţiilor de plată. Ne rezervăm dreptul de a utiliza servicii terţe de actualizare a informaţiilor despre cardurile de credit pentru a obţine datele de expirare ale acestora.

Dreptul de anulare; returnarea bunurilor

Când vă abonaţi la un Serviciu Phillips, aveţi dreptul de a anula contractul în decurs de paisprezece (14) zile după primirea şi acceptarea prezentelor clauze, urmând să primiţi o rambursare completă a sumei plătite pentru abonament. În cazul abonamentelor semi-anuale şi anuale, dacă notificarea de anulare este primită în primele treizeci (30) de zile de la facturarea iniţială, veţi primi o rambursare a sumei plătite pentru abonament. Dacă vă rambursăm suma plătită pentru abonament, va trebui să suportaţi în continuare plata pentru celelalte sume implicate.

Când achiziționați o licență pentru accesul la conținutul digital sau la articolele virtuale, vi se va da ocazia de a fi de acord cu livrarea în momentul achiziției. Când vă dați acordul pentru livrare, recunoașteți că ați renunțat la dreptul de anulare, iar suma de achiziționare a licenței este nerambursabilă.

Aveţi dreptul, în decurs de treizeci (30) de zile de la data primirii bunurilor fizice, să anulaţi contractul şi să returnaţi bunurile. Acest drept nu se aplică pentru bunurile prevăzute de noi în Serviciile Phillips ca fiind nereturnabile, inclusiv înregistrări audio şi video, software pentru computer, precum şi CD-uri, DVD-uri sau alte suporturi media care au fost desigilate. Dacă returnați bunuri care nu sunt deficitare, este posibil să vi se ceară să suportați costurile de returnare a bunurilor către noi și, dacă folosiți bunurile, este posibil ca noi să reducem în mod rezonabil suma rambursată.

Dacă doriți să anulați, trebuie să faceți acest lucru urmând instrucțiunile de anulare pentru serviciul Phillips respectiv. O mostră de formular de anulare este disponibilă aici

Bunuri personalizate

Reţineţi că drepturile de anulare şi returnare nu se aplică în cazul bunurilor personalizate. Anulările sau modificările asupra bunurilor personalizate nu mai pot fi efectuate după ce aţi transmis comanda, iar bunurile personalizate nu pot fi returnate decât dacă există erori de fabricaţie sau defecte ale produselor. Ne rezervăm dreptul de a refuza comenzile de bunuri personalizate la propria discreţie. Utilizarea inadecvată a serviciului de personalizare va determina anularea comenzii dvs. şi returnarea oricăror sume plătite de dvs.

Preţuri; Taxe

Este posibil să modificăm preţurile produselor şi serviciilor pe care le oferim. Dacă aveţi un abonament periodic plătit pentru un Serviciu Phillips, vă vom notifica cu privire la modificări ale preţurilor sau modalităţilor de plată înainte de intrarea în vigoare a acestora, iar dvs. veţi avea posibilitatea de a anula abonamentul înainte de intrarea în vigoare a respectivelor modificări. Atunci când plasaţi comanda, vom estima taxele aferente şi vom include estimarea în preţul total, pentru confortul dvs. Cuantumul efectiv al taxelor se va aplica la nivelul comenzii dvs.; suma percepută prin modalitatea dvs. de plată se bazează pe calculele efectuate la data expedierii, indiferent de data la care a fost plasată comanda.

Expediere internaţională; Taxe vamale

Atunci când se comandă bunuri ale căror livrare se realizează în alte ţări decât cea în care se află vânzătorul, este posibil să fie necesară plata de către dvs. a unor taxe și tarife suplimentare vamale pentru import. Aceste taxe vamale, precum şi tarifele suplimentare pentru vămuirea bunurilor, vor fi suportate de către dvs. Pentru bunurile expediate internaţional, reţineţi că este posibil ca:  garanţiile producătorilor să nu fie valabile; opţiunile de service ale producătorului să nu fie disponibile; manualele, instrucţiunile şi avertismentele de siguranţă să nu fie redactate în limba ţării de destinaţie; bunurile şi materialele însoţitoare să nu fie concepute în conformitate cu standardele, specificațiile și cerințele de ambalare ţării de destinaţie; bunurile să nu fie conforme cu standardele de tensiune din ţara de destinaţie (făcând necesară utilizarea unui adaptor sau convertor). Sunteţi responsabil să vă asiguraţi că bunurile pot fi importate în condiţiile legii în ţara de destinaţie. Atunci când comandaţi de la noi, destinatarul reprezintă persoana importatoare, iar aceasta trebuie să se conformeze cu toate legile şi reglementările din ţara de destinaţie.

5.      Concursuri

Concursurile în care vă înscrieţi prin intermediul Serviciilor Phillips pot avea reguli şi condiţii suplimentare, însă următoarele reguli generale care urmează vor fi aplicabile în absența unor prevederi contrare din orice regulamente sau condiţii aferente  unor astfel de concursuri.

Înscrierea

Înscrierea dvs. în concurs reprezintă un Conţinut Generat de Utilizator și este supusă tuturor prevederilor clauzelor care guvernează prezentarea dvs. și utilizarea de către noi a acestui Conţinut Generat de Utilizator. Vom putea descalifica înscrierile cu întârziere, greșit adresate, incomplete, incorecte, pierdute, ilizibile sau invalide sau în cazul în care nu a fost furnizat consimțământul parental corespunzător. Înscrierile la concurs sunt limitate la o singură persoană și nu sunt admise înscrieri prin intermediul agenților sau a unor terţe persoane, ori utilizarea mai multor identităţi. Înscrierea automată, voturile sau alte programe sunt interzise, și toate înscrierile respective (sau voturile) vor fi descalificate.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, suspenda sau rezilia un concurs sau de a prelungi sau de a restrânge perioada de înscriere ori de a descalifica orice participant sau înscriere, în orice moment, fără preaviz prealabil. Vom face acest lucru în cazul în care nu se poate garanta o desfăşurare corectă sau loială a unui astfel de concurs, din motive tehnice, juridice sau de altă natură, sau dacă suspectăm vreo persoană că a manipulat înscrieri sau rezultate, a furnizat informații false, sau a acționat imoral. Dacă anulăm sau încetăm un concurs, premiile pot fi acordate în orice mod vom considera a fi corect și adecvat, în concordanță cu legile locale care reglementează concursul.

Eligibilitate

Pentru a participa la un concurs, trebuie să fiți un utilizator înregistrat al Serviciilor Phillips și să aveţi un cont activ cu datele dvs. curente de contact. Nu este nevoie să faceţi o achiziţie pentru a intra în concurs şi nicio achiziţie nu vă va îmbunătăți șansele de câștig. Concursurile nu sunt deschise pentru angajații noștri (sau pentru rudele lor apropiate) şi nici pentru oricine altcineva care s-ar afla, prin atribuţiile sale de serviciu, în legătură cu concursul. Dacă aveți sub 18 ani (sau nu aveţi încă vârsta majoratului, în conformitate cu legislația aplicabilă) și concursul vi se adresează, este posibil să solicităm consimțământul părintelui sau a tutorelui dvs. înainte de a vă putea accepta înscrierea. Ne rezervăm dreptul de a vă solicita o dovadă a identităţii sau de a verifica condițiile dvs. de eligibilitate și înscrierile potențial câștigătoare, și de a atribui orice premiu unui câștigător, în persoană. Concursurile sunt nule în cazul în care sunt interzise sau restricționate prin lege. Câștigătorilor potenţiali, rezidenți  ai unor jurisdicții în care concursurile presupun anumite aptitudini, li se va putea solicita să răspundă la un test de matematică pentru a fi eligibili pentru câștigarea unui premiu.

Premiile

Nu sunt disponibile premiile în bani sau premiile alternative, cu excepția cazului în care noi (sau partea care acordă premiul) ne rezervăm dreptul de a le înlocui cu un premiu similar, de valoare egală sau mai mare. Premiile nu pot fi transferate (cu excepția unui copil sau a unui membru al familiei) sau vândute de către câștigători. Se va putea câștiga doar numărul de premii declarat cu ocazia concursului şi toate premiile vor fi acordate cu condiția primirii unui număr suficient de înscrieri eligibile și în cazul în care premiile sunt revendicate în mod valabil până la data prevăzută pentru concurs, după care nu se vor mai selecta alţi câștigători, iar premiile nerevendicate nu vor mai fi acordate. Cu excepția cazului în care descrierea premiului prevede în mod diferit, înaintea înscrierii, câștigătorii sunt responsabili pentru toate costurile și cheltuielile ocazionate de revendicarea premiului. Toate taxele sunt exclusiv responsabilitatea fiecăruia dintre câștigători, deși ne rezervăm dreptul de a reține impozitele aplicabile, și fiecare câștigător este de acord să completeze orice formulare fiscale care ar fi necesare.

Acceptarea unui premiu constituie un acord dat pentru a participa la o publicitate rezonabilă privind concursul și ne acordă un drept necondiționat de a folosi numele dvs., localitatea sau orașul și statul, provincia sau țara, şi de asemenea, informațiile și declarațiile dvs. în legătură cu premiul, în scopuri publicitare și promoționale,în conformitate cu legislația și regulamentele în vigoare, toate acestea fără permisiuni sau compensaţii suplimentare. Drept condiție pentru primirea unui premiu, câştigătorii (sau părinţii, ori tutorii) ar putea fi rugați să semneze şi să trimită o declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea, exonerarea de răspundere şi consimţământul pentru efectuarea publicității.

6.      Dispoziţii suplimentare

Politici privind prezentările şi comentariile nesolicitate

Îndelungata politică a firmei noastre nu ne permite să acceptăm sau să luăm în considerare ideile creative, sugestiile sau materialele nesolicitate. În legătură cu orice ne transmiteţi – indiferent dacă noi v-am cerut-o sau nu – acceptaţi că ideile creative, sugestiile sau alte materiale pe care ni le trimiteți nu sunt transmise cu titlu de confidențialitate sau  trust și că nu se intenţionează crearea unui raport juridic de confidențialitate sau fiduciar între dvs. și noi, și că nu așteptaţi din partea noastră o evaluare, compensaţie sau consideraţie, de orice tip.

Pretenții privind încălcarea drepturilor de autor

Notificările privind încălcarea drepturilor de autor și contra-notificările vor fi trimise agentului nostru desemnat:

TFPC Designated Agent
The Floyd Phillips Company
8200 Haven Avenue
Los Angeles, California 90001, USA
Tel.: +1 844-454-3397

Fax: +1 844-454-3397
Email: designated.agent@thefloydphillipscompany.com

Vom accepta doar notificările redactate în limbile în care au fost puse la dispoziție aceste condiții.

Vom răspunde cu promptitudine la pretențiile privind încălcările drepturilor de autor comise prin folosirea Serviciilor Phillips care sunt semnalate Agentului nostru Desemnat pentru Drepturile de Autor, identificat mai sus, conform Legii SUA Digital Millennium referitoare la Drepturile de Autor („DMCA”) sau altor legi, după cum este aplicabil. În ce privește Serviciile Phillips bazate în Statele Unite, aceste notificări trebuie să includă informațiile necesare prevăzute în DMCA și descrise în detaliu aici.

Arbitrajul obligatoriu şi renunţarea la acţiunea colectivă

Dumneavoastră şi Phillips Interactive sunteţi de acord ca toate litigiile să fie supuse arbitrajului, cu excepția litigiilor privind aplicarea drepturilor noastre de proprietate intelectuală. Litigiu înseamnă orice dispută, litigiu sau altă controversă între dumneavoastră și noi cu privire la Serviciile Phillips sau prezentele prevederi, fie de natură contractuală, delictuală, de garanţie, statutară sau pe baza altui temei legal sau echitabil. Dvs. și Phillips Interactive împuterniciți arbitrul cu autoritatea exclusivă de a rezolva orice litigii referitoare la interpretarea și aplicabilitatea acestor clauze sau la încheierea acestui contract, inclusiv arbitrabilitatea oricărui litigiu și a oricărei pretenții referitoare la nulitatea sau anulabilitatea totalității acestor clauze ori a oricărei părți a acestora.

În cazul unui litigiu, dvs. sau Phillips Interactive va trebui sa transmiteţi celeilalte părţi o notificare scrisă care să menţioneze numele, adresa şi datele de contact ale părţii care trimite notificarea, faptele care au condus la litigiu şi obiectul cererii. Veți transmite notificările privind  litigiile la Phillips Interactive, 8200 Haven Avenue Los Angeles, California 90001, USA, Statele Unite ale Americii, Către: Legal/Arbitration Notice. Toate documentele legate de litigiu vă vor fi comunicate la adresa dvs. de contact. Împreună cu Phillips Interactive veţi încerca să rezolvaţi litigiul prin negociere informală în termen de șaizeci (60) de zile de la data la care a fost trimisă notificarea privind litigiul. După șaizeci (60) de zile, dvs. sau noi putem iniția arbitrajul. Cererile de despăgubire cu valoare redusă vor putea, de asemenea, să fie judecate înaintea unor tribunale pentru cazuri privind cererile de despăgubire cu valoare redusă, dacă litigiul îndeplinește condițiile pentru a fi audiate de către aceste instanțe, indiferent dacă a avut sau nu loc o negociere neoficială în prealabil.

Dacă litigiul între dvs. şi Phillips Interactive nu se poate soluționa printr-o negociere neoficială sau de către tribunalul pentru cazuri privind cererile de despăgubire cu valoare redusă, toate eforturile necesare pentru a rezolva litigiul, se vor realiza, în mod obligatoriu, doar prin arbitraj. DVS. RENUNŢAŢI LA DREPTUL DE A SUPUNE LITIGIUL UNUI JUDECĂTOR SAU JURIU ÎN TRIBUNAL. În schimb, toate litigiile vor fi rezolvate de către un arbitru neutru a cărui decizie va fi definitivă, cu excepția dreptului limitat de apel, în temeiul Legii Federale de Arbitraj a SUA. Arbitrajul va fi efectuat de către Asociaţia Americană de Arbitraj (“AAA”) în conformitate cu Regulamentul său de arbitraj comercial și cu Procedurile sale suplimentare privind litigiile cu consumatorii. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.adr.org sau, în Statele Unite, sunaţi la 800-778-7879. Arbitrajul se poate efectua prin prezenţa părţilor, prin prezentarea de documente, prin telefon sau online. Arbitrul poate acorda aceleaşi despăgubiri ca şi cele pe care le-ar acorda un tribunal, inclusiv măsurile declarative sau obligatorii, dar numai în măsura necesară pentru a satisface cererea dvs. individuală.

Cu excepția cazului în care arbitrul constată că arbitrajul a fost neserios sau solicitat într-un scop necorespunzător, Phillips Interactive va plăti toate cheltuielile de depunere, onorariile şi cheltuielile AAA şi ale arbitrului. Dacă arbitrul vă acordă o despăgubire care este mai mare decât valoarea ultimei noastre oferte de conciliere scrise înainte de alegerea unui arbitru (sau dacă nu am făcut o ofertă de conciliere înainte de alegerea unui arbitru), atunci vă vom plăti valoarea despăgubirii sau 1.000 USD, în funcție de care sumă este mai mare, şi vom plăti onorariile avocaţilor dvs., dacă este cazul, și vă vom despăgubi pentru orice cheltuieli (inclusiv costurile cu martorii şi experții), suportate de dvs. sau avocatul dvs., în mod rezonabil, pentru investigarea, pregătirea și urmărirea cererii de arbitraj. Renunţăm la orice drept de a solicita despăgubirea pentru cheltuielile şi onorariile avocaţilor în legătură cu orice arbitraj îndreptăţit între noi şi dumneavoastră.

Dacă sunteţi rezident al Statelor Unite, arbitrajul va avea loc la orice locaţie convenabilă pentru dvs. Pentru rezidenții din afara Statelor Unite, arbitrajul se inițiază în districtul Manhattan, New York, New York, Statele Unite ale Americii, iar dvs. şi Phillips Interactive sunteţi de acord să vă supuneţi jurisdicţiei personale a tribunalelor federale sau statale situate acolo, pentru a forţa începerea arbitrajului, suspendarea cauzei până la arbitraj, sau confirmarea, modificarea, renunţarea sau introducerea hotărârii privind acordarea despăgubirii decise de către arbitru.

PROCEDURILE DE SOLUŢIONARE SAU CONTESTARE A LITIGIILOR DE ORICE FEL SE VOR DESFĂȘURA INDIVIDUAL. Nici dvs. şi nici Phillips Interactive nu veţi căuta să iniţiaţi un litigiu sub forma unei acțiuni colective în justiţie, a unei acțiuni generale prin avocat privat, sau prin orice altă procedură în care una dintre părți acționează sau își propune să acționeze în calitate de reprezentant. Nici un arbitraj sau procedură nu vor putea fi combinate fără acordul prealabil scris al tuturor părților participante la arbitraj sau proces. Dacă renunţarea la acțiunea colectivă în justiţie este considerată ilegală sau neaplicabilă datorită unor părţi sau unui întreg litigiu, acele părți vor fi separate și litigiul va fi soluţionat de către o într-o instanță de judecată, iar celelalte părți vor rămâne în acţiunea de arbitraj.

Alegerea instanţei

Sunteți de acord ca orice acțiune în justiție sau de arbitraj care ar decurge din sau în legătură cu prezentele clauze sau cu Serviciile Phillips se va depune, și că locul de soluţionare se află doar în fața instanțelor federale sau de stat situate în districtul Manhattan, New York, New York, Statele Unite ale Americii și sunteți de acord și vă supuneți jurisdicției personale a acestor instanțe în vederea soluţionării unei astfel de acțiuni.

Alegerea legii aplicabile

Prezentele clauze sunt guvernate şi se interpretează în conformitate cu legile statului New York şi ale Statelor Unite, fără a  fi aplicabile norme conflictuale.

Independența clauzelor

În cazul în care oricare dintre aceste clauze ar fi contrare legii, nule sau inaplicabile, din orice motiv, clauza respectivă se va considera separabilă de celelalte clauze şi nu va afecta validitatea şi aplicabilitatea clauzelor rămase.

Supraviețuirea unor clauze

Prevederile acestor clauze, care prin natura lor ar trebui să supraviețuiască şi după încetarea prezentului document, vor supraviețui şi după încetarea acestuia.

Renunţare

Renunţarea la oricare dintre prevederile acestor clauze nu se va considera o renunţare continuă şi viitoare la respectiva prevedere sau la oricare alta, iar neexercitarea vreunui drept sau vreunei dispoziţii conform acestor clauze nu va însemna o renunţare la acel drept sau la acea dispoziţie.