TERMS OF USE


Thai / ภาษาไทย – Phillips Terms of Use


ข้อตกลงในการใช้บริการ
แก้ไขปรับปรุงครั้งสุดท้าย : วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
บริษัท ดิสนีย์อินเตอร์แอคทีฟ (Phillips Interactive) มีความยินดีที่จะให้บริการเว็บไซต์ ซอฟแวร์ แอพพลิเคชั่น เนื้อหา ผลิตภัณฑ์และบริการ (“บริการของดิสนีย์”) แก่คุณ ซึ่งบริการดังกล่าวอาจมีตราสินค้า Phillips, ABC, ESPN, Marvel, Lucasfilm, Club Penguin, Playdom หรือตราสินค้าอื่นที่บริษัท เดอะ วอลท์ ดิสนีย์ คอมพะนี (The Floyd Phillips Company) เป็นเจ้าของหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ ข้อตกลงนี้จะกำกับดูแลการใช้บริการของคุณและการที่บริษัทฯ ให้บริการของดิสนีย์ตามข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งบริการของดิสนีย์ที่บริษัทฯ จัดให้มีในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกหากมีการเปิดเผยข้อตกลงนี้ให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้บริการของดิสนีย์ของคุณ ดังนั้นขอให้อ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะใช้บริการของดิสนีย์

พิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับบริษัทฯ ให้ระงับโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันแต่ละฝ่าย กรุณาอ่านข้อกำหนดเรื่องการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการในข้อตกลงนี้เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิของคุณตามสัญญานี้

ทั้งนี้ไม่มีข้อความใดในข้อตกลงนี้ที่ประสงค์จะให้กระทบต่อสิทธิของคุณตามกฎหมายในประเทศที่คุณพักอาศัยอยู่ตามปกติ หากสิทธิดังกล่าวและข้อตกลงนี้มีข้อขัดแย้งกันให้ถือตามสิทธิของคุณที่มีตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

1.    สัญญาระหว่างคุณและบริษัทฯ

สัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างคุณและบริษัท ดิสนีย์อินเตอร์แอคทีฟ (Phillips Interactive) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (บริษัทฯ) มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 8200 Haven Avenue, Los Angeles, CA 90001 สหรัฐอเมริกา หรือเป็นสัญญาระหว่างคุณและผู้ให้บริการรายอื่นที่ระบุเพื่อให้บริการของดิสนีย์บางบริการ ขอให้คุณอ่านและตกลงยินยอมตามข้อตกลงนี้ก่อนจะใช้บริการของดิสนีย์ หากคุณไม่ตกลงยินยอมคุณจะไม่สามารถใช้บริการของดิสนีย์ได้ ข้อตกลงนี้ระบุถึงเกณฑ์อย่างจำกัดซึ่งเป็นเกณฑ์ในการให้บริการของดิสนีย์ และจะนำมาใช้แทนข้อตกลงหรือข้อสัญญาอื่นที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะนำมาใช้กับบริการของดิสนีย์บางบริการ เช่นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแข่งขัน บริการ หรือกิจกรรมอื่น หรือข้อตกลงที่อาจมากับเนื้อหาหรือซอฟแวร์ที่เข้าถึงได้โดยผ่านบริการของดิสนีย์ ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมจะเปิดเผยให้ท่านทราบเกี่ยวกับการแข่งขัน บริการหรือกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นข้อตกลงที่เพิ่มเติมจากข้อตกลงนี้ และในกรณีที่ขัดแย้งกันกับข้อตกลงนี้ให้ถือตามข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าว

บริษัทฯ อาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลบังคับเมื่อครบสามสิบ (30) วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ส่งคำบอกกล่าวถึงคุณหรือเมื่อบริษัทฯ ได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไว้ในบริการของดิสนีย์ หากคุณไม่เห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้กรุณาหยุดใช้บริการของดิสนีย์ ทั้งนี้ตัวแทนบริการลูกค้าของบริษัทฯ ไม่มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกสัญญานี้ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณ (รวมทั้งการเข้าถึงบริการของดิสนีย์ของคุณ) หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ได้

2.    บริการของดิสนีย์

บริการของดิสนีย์เป็นบริการที่ให้คุณใช้เป็นการส่วนตัวไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ และเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลและให้ความบันเทิงเท่านั้น บริการของดิสนีย์ใม่ถือเป็นการให้คำแนะนำทางกฎหมาย การเงิน คำแนะนำด้านวิชาชีพ คำแนะนำหรือการวินิจฉัยทางการแพทย์หรือด้านสุขภาพ และไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และเพื่อให้การให้บริการของดิสนีย์ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น กิจกรรมบางประเภทเช่น Game Play อาจมีการทำจำลองเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

บริการของดิสนีย์เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง ของผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือของผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทฯ และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า รูปลักษณะ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่อยู่ในบริการของดิสนีย์เป็นของบริษัทฯ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทฯ และเว้นแต่ที่บริษัทฯ ได้ตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ภาคส่วนต่าง ๆ ของบริการของดิสนีย์จะไม่สามารถใช้หรือใช้ประโยชน์ในทางใดได้นอกจากส่วนที่เสนอให้บริการแก่คุณ คุณอาจเป็นเจ้าของสื่อซึ่งมีภาคส่วนของบริการของดิสนีย์ที่ส่งมอบให้อยู่ในสื่อนั้นแต่ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงมีกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในบริการของดิสนีย์ และบริษัทฯ ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของดิสนีย์ให้คุณ

เนื้อหาและการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์

หากมีการกำหนดค่าของบริการของดิสนีย์เพื่อทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ เนื้อหา สินค้าเสมือนจริง หรือวัสดุอื่นที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ บริษัทฯ จะอนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์ เนื้อหา สินค้าเสมือนจริง หรือวัสดุดังกล่าวในลักษณะการใช้ส่วนตัวเท่านั้นและห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ทั้งนี้การให้อนุญาตดังกล่าวจะเป็นการอนุญาตแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง และไม่สามารถโอนสิทธิได้

คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือปิดการใช้งานระบบป้องกันเนื้อหาหรือเทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการสิทธิซึ่งใช้กับบริการของดิสนีย์ คุณไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ แกะสูตร ถอดแยกภาษา หรือนำบริการของดิสนีย์มาใช้ในรูปแบบที่คนสามารถอ่านออกได้ อีกทั้งไม่สามารถนำประกาศเกี่ยวกับการระบุตัวตน ลิขสิทธิ์หรือประกาศแสดงความเป็นเจ้าของออกไป หรือไม่สามารถเข้าใช้บริการของดิสนีย์ในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือในลักษณะที่บอกถึงความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการหรือตราสินค้าของบริษัทฯ คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของดิสนีย์โดยฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาและข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจ ในการได้รับบริการ เนื้อหา หรือซอฟต์แวร์ผ่านบริการของดิสนีย์ คุณรับรองว่าคุณจะเข้าถึงและใช้บริการ เนื้อหา หรือซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิ์และการจำกัดความรับผิด

บริการของดิสนีย์จะจัดให้ตามสภาพซึ่งเป็นอยู่ ณ เวลานั้น (“As Is”) และตามที่มีอยู่ในเวลานั้น (“As Available”) บริษัทฯ ขอยกเว้นการรับผิดตามเงื่อนไข คำรับรองและคำรับประกันทั้งปวงที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบชำระค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายพิเศษ หรือค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงจากการทำละเมิดแต่เกิดจากผลที่ตามมาของการกระทำดังกล่าว รวมทั้งการสูญเสียกำไรและความเสียหายต่อทรัพย์สินให้คุณ แม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีค่าเสียหายดังกล่าว และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าหรือความไม่สามารถดำเนินการซึ่งเป็นผลจากเหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ และไม่ว่าในกรณีใดก็ตามความรับผิดรวมของบริษัทฯ ที่มีกับคุณสำหรับค่าเสียหาย ค่าสูญเสียและคดีความต่างๆ จะมีจำนวนไม่เกินหนึ่งพันเหรียญสหรัฐ (1,000 เหรียญ)

ข้อสงวนสิทธิ์นี้และการจำกัดความรับผิดจะไม่กระทบต่อสิทธิของคุณในฐานะผู้บริโภคและไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะจำกัดความรับผิดซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมายในประเทศที่คุณพำนักอาศัย

การเปลี่ยนแปลงบริการของดิสนีย์

บริการของดิสนีย์จะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากบริษัทฯ ทำการเปลี่ยนแปลงบริการของดิสนีย์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญบริษัทฯ จะแจ้งให้คุณทราบในเวลาตามสมควรและคุณมีสิทธิจะเลิกสัญญานี้

ข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการของดิสนีย์

บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้บริการของดิสนีย์เพื่อการพาณิชย์หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การใช้เพื่อโฆษณาหรือเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ไม่ว่าจะเป็นการหากำไรหรือไม่ก็ตาม) การใช้เพื่อชักชวนบุคคลอื่น (รวมทั้งการชักชวนเพื่อให้มีให้เงินอุดหนุนหรือบริจาค) คุณตกลงจะไม่นำไวรัสหรือส่วนอื่นใดที่เป็นอันตรายมาใช้กับบริการของดิสนีย์หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหรือกระทำการในลักษณะใดที่ทำลาย ทำให้เสื่อมลงหรือเกิดความเสียหายต่อบริการของดิสนีย์หรือเครือข่ายดังกล่าวหรือรบกวนการใช้บริการของดิสนีย์อย่างเพลิดเพลินโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือโดยความประมาทเลินเล่อ คุณตกลงว่าจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใดที่ทำให้สามารถเล่น Automated Gameplay หรือ Expedited Gameplay หรือการใช้งานอื่นๆ เกี่ยวกับ Gameplay หรือ Game Client และคุณตกลงจะไม่กระทำการในลักษณะที่เป็นการโกงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริการของดิสนีย์ หรือประสบการณ์ในการเล่นเกมเพื่อให้ผู้ใช้รายหนึ่งได้เปรียบผู้ใช้อีกราย นอกจากนี้คุณตกลงจะไม่เข้าถึง ควบคุมหรือทำซ้ำภาคส่วนใดๆ หรืออนุญาตให้บุคคลหรือองค์กรอื่นเข้าถึง ควบคุมหรือทำซ้ำภาคส่วนใดๆ ของบริการของดิสนีย์โดยการใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ สแครปเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติหรือวิธีการที่ต้องดำเนินการด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร

บริการและเนื้อหาของบุคคลภายนอก

บริการของดิสนีย์อาจรวมเข้ากับ ถูกรวมเข้ากับ หรือเป็นการให้บริการโดยเกี่ยวกับบริการและเนื้อหาของบุคคลภายนอก และขอเรียนว่าบริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมบริการและเนื้อหาของบุคคลภายนอก ดังนั้นคุณควรอ่านข้อตกลงการใช้บริการ สัญญาและนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับบริการและเนื้อหาดังกล่าวด้วย

หากคุณเข้าสู่บริการของดิสนีย์โดยใช้อุปกรณ์ที่ใช้ระบบ Apple iOS  ระบบ Android หรือ Microsoft Windows หรือ Microsoft Xbox One บริษัท Apple Inc. บริษัท Google Inc. หรือบริษัท Microsoft Corporation จะเป็นบุคคลภายนอกผู้รับผลประโยชน์ของสัญญานี้ อย่างไรก็ตามบุคคลภายนอกผู้รับผลประโยชน์ดังกล่าวไม่ได้เป็นคู่สัญญาของสัญญานี้และไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดหาหรือให้บริการสนับสนุนบริการของดิสนีย์ คุณตกลงว่าการเข้าสู่บริการของดิสนีย์โดยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องอยู่ใต้บังคับของข้อตกลงการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บริการของบุคคลภายนอกผู้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ายมือถือ

เมื่อคุณเข้าสู่บริการของดิสนีย์ผ่านเครือข่ายมือถือจะใช้อัตราค่าธรรมเนียมเครือข่าย การส่งข้อความของผู้ให้บริการโรมมิ่ง ข้อมูลและอัตราค่าธรรมเนียมอื่นตามที่เครือข่ายของคุณเรียกเก็บ ทั้งนี้ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณอาจห้ามหรือจำกัดการดาวน์โหลด ติดตั้งหรือใช้บริการของดิสนีย์บางบริการ และบริการของดิสนีย์บางบริการจะไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการเครือของคุณได้

3.    เนื้อหาและบัญชีของคุณ
เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

บริการของดิสนีย์อาจอนุญาตให้คุณทำการสื่อสาร ส่ง อัปโหลด หรือจัดให้มีข้อความ รูป เสียง ภาพ การเข้าแข่งขันหรือเนื้อหาประเภทอื่น (“เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น”) ซึ่งคนทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือเปิดดูได้ ทั้งนี้การเข้าถึงคุณสมบัติ (Features) เหล่านี้จะต้องอยู่ใต้บังคับข้อจำกัดเรื่องอายุ คุณไม่สามารถส่งหรืออัปโหลดเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่เป็นเนื้อหาในลักษณะของการหมิ่นประมาท ข่มขู่ คุกคาม ดูหมิ่น มีเจตนาร้าย รุนแรง หยาบคาย ลามกอนาจารหรือไม่เหมาะสมในประการอื่น หรือเป็นเนื้อหาที่มุ่งร้ายหรือสามารถคาดได้ว่าจะมุ่งร้ายต่อบุคคลหรือบริษัทใดไม่ว่ากฎหมายจะคุ้มครองเนื้อหาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม

บริษัทฯ จะไม่อ้างกรรมสิทธิ์ในเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณ อย่างไรก็ตามคุณได้ให้สิทธิที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ซึ่งไม่ใช่สิทธิผูกขาด และเป็นสิทธิที่สามารถให้อำนาจช่วงได้โดยไม่เรียกมีค่าสิทธิแก่บริษัทฯ ในลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิส่วนบุคคลและสิทธิสาธารณะและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่จะใช้ ทำซ้ำ ส่ง พิมพ์ จัดพิมพ์ นำออกแสดงต่อสาธารณะ นำออกแสดง แจกจ่าย เผยแพร่ เผยแพร่ซ้ำ ทำสำเนา ทำดัชนี ให้ความเห็น แก้ไข เปลี่ยนแปลง แปล สร้างงานดัดแปลงจากเนื้อหาดังกล่าว และที่จะจัดแสดงต่อสาธารณะ จัดให้มี หรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดในรูปแบบและช่องทางทั้งปวงของสื่อซึ่งเป็นที่รู้จักในเวลานี้หรือมีการคิดค้นขึ้นใหม่ในภายหลัง (รวมทั้งเกี่ยวกับบริการของดิสนีย์และในเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกเช่น Facebook, YouTube และ Twitter) ในจำนวนกี่สำเนาก็ได้และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาที่ใช้ ลักษณะการใช้ หรือความถี่ในการใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบอีกและไม่ว่าจะมีการอ้างถึงเจ้าของหรือไม่อ้างถึงก็ตาม อีกทั้งไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการต้องได้รับอนุญาตจากคุณ บุคคลหรือบริษัทอื่น หรือข้อกำหนดในการต้องชำระเงินให้คุณ บุคคลหรือนิติบุคคลรายอื่น

คุณรับรองว่าเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณเป็นไปตามข้อตกลงนี้และคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิและได้รับการอนุญาตที่จำเป็นที่จะใช้หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องชำระเงินให้บุคคลหรือบริษัทอื่น รวมถึงในการอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณในลักษณะทั้งปวงที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ และคุณตกลงจะรับผิดชดใช้บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทในเครือของบริษัทฯ ตลอดถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าวสำหรับค่าเสียหาย เงินที่เรียกร้องทวงถาม ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายความ) ที่บุคคลภายนอกเรียกร้องเอากับบริษัทฯ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่บริษัทฯ ใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณ นอกจากนั้นคุณตกลงจะใม่บังคับใช้สิทธิที่ชอบธรรม สิทธิเสริมหรือสิทธิในลักษณะเดียวกันที่มีอยู่ในเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอากับบริษัทฯ ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ตัวแทนจำหน่าย ตัวแทน ผู้แทนของบริษัทฯ และผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ และคุณตกลงจะจัดให้บุคคลอื่นซึ่งอาจมีสิทธิดังกล่าวให้ความตกลงเช่นเดียวกันนั้น

ทั้งนี้เท่าที่บริษัทฯ อนุญาตให้คุณสร้าง ใส่ อัปโหลด แจกจ่าย จัดแสดงต่อสาธารณะหรือนำออกแสดงต่อสาธารณะซึ่งเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่จำเป็นต้องใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ  บริษัทฯ อนุญาตให้คุณใช้สิทธิที่ใม่ใช่สิทธิผูกขาดในการสร้างงานดัดแปลงโดยใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของเราตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการสร้างวัสดุต่างๆ แต่ทั้งนี้การอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวจะมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องโอนสิทธิทั้งปวงในงานที่คุณสร้างให้บริษัทฯ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการโอนสิทธิดังกล่าวการอนุญาตให้คุณใช้สิทธิในการสร้างงานดัดแปลงโดยใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ จะถือเป็นโมฆะ

บริษัทฯ มีสิทธิแต่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่จะกำกับดูแล กลั่นกรอง ใส่เนื้อหา นำเนื้อหาออกไป แก้ไขเปลี่ยนแปลง จัดเก็บและพิจารณาการสื่อสารหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นที่ส่งผ่านบริการของดิสนีย์ในเวลาใดๆ และเพื่อเหตุผลใดก็ตาม รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือการสื่อสารดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สนับสนุนหรือให้การรับรองต่อความเห็น การเข้าชม คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้ใส่ไว้หรือส่งมา

บัญชี

บริการของดิสนีย์บางอย่างจะอนุญาตหรือกำหนดให้คุณสร้างบัญชีในการเข้าร่วมหรือรับผลประโยชน์เพิ่มเติม คุณตกลงจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันซึ่งรวมถึงข้อมูลในการติดต่อกับคุณเพื่อให้บริษัทฯ ส่งคำบอกกล่าวหรือการติดต่อสื่อสารอื่นไปให้และข้อมูลในการชำระเงินของคุณ คุณตกลงที่จะไม่ปลอมเป็นคนอื่น และจะไม่ใช้ชื่อผู้ใช้ของบุคคลอื่น รหัสผ่านหรือข้อมูลบัญชีของบุคคลอื่น ชื่อหรือภาพเหมือนของบุคคลอื่น หรือจะไม่ให้รายละเอียดที่เป็นเท็จเกี่ยวกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คุณตกลงว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณให้รวมทั้งข้อมูลในการติดต่อของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

บริษัทฯ ได้มีการนำนโยบายที่กำหนดให้ทำการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ซึ่งได้ละเมิดลิขสิทธิ์ซ้ำๆ มาใช้ในกรณีที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ มีสิทธิระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ และทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการของดิสนีย์หากคุณได้กระทำการ สนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทำผิดกฎหมาย หรือหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงเพิ่มเติมข้อใด
รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย

คุณจะรับผิดชอบในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และคุณจะรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งปวงภายใต้บัญชีของคุณซึ่งคุณสามารถควบคุมได้ คุณตกลงจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับการใช้ชื่อผู้ใช้ของคุณ รหัสหรือข้อมูลบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบัญชีของคุณหรือบริการของดิสนีย์ที่คุณได้ทราบมาโดยทันที

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย ความสมบูรณ์และความลับเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ ได้มีมาตรการทางเทคนิค การบริหารจัดการ และการรักษาความปลอดภัยซึ่งทำขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณไม่ให้มีการเข้าถึง เปิดเผย ใช้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.    รายการที่มีการชำระเงิน
การระบุตัวผู้ขาย

การซื้อขายจะดำเนินการโดย Phillips Interactive หรือผู้ขายที่ได้ระบุชื่อไว้ในเวลาที่ทำการซื้อขายหากเป็นกรณีที่ผู้ขายไม่ใช่ Phillips Interactive  หากคุณมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสั่งซื้อของคุณกรุณาติดต่อผู้ขายตามที่อยู่ที่ให้ไว้และผู้ขายจะให้ความช่วยเหลือแก่คุณ ทั้งนี้ Storefronts บางแห่งของบริการของดิสนีย์จะมีบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ และในกรณีดังกล่าวอาจมีการใช้ข้อตกลงในการซื้อขายเพิ่มเติมหรือแตกต่างไปซึ่งคุณควรจะต้องอ่านเมื่อส่งให้

เนื้อหาในรูปดิจิตอลและสินค้าเสมือนจริง

บริษัทฯ อาจจัดให้มีแอพพลิเคชั่น เกมส์ ซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาในรูปดิจิตอลในบริการของดิสนีย์เพื่อให้คุณใช้สิทธิโดยมีค่าธรรมเนียมแบบชำระครั้งเดียว เมื่อซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าถึงวัตถุดังกล่าวจากบริการของดิสนีย์บริษัทฯ จะแจ้งค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้คุณทราบในบริการของดิสนีย์ก่อนที่คุณจะทำการซื้อเสร็จสมบูรณ์

การที่คุณซื้อสินค้าเสมือนจริง (Virtual Item) หรือเงินที่ใช้ในเกม (In-game Currency) จะเป็นจ่ายเงินเพื่อการอนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างจำกัดและโอนสิทธิไม่ได้เพื่อจะเข้าถึงและใช้เนื้อหาหรือประโยชน์ใช้สอยในบริการของดิสนีย์ สินค้าเสมือนจริง (รวมทั้งตัวละครและชื่อตัวละคร) หรือเงินที่ใช้ในเกมที่ซื้อหรือจัดให้กับคุณในบริการของดิสนีย์นั้นจะสามารถใช้ได้เฉพาะกับบริการของดิสนีย์ในสถานที่ที่คุณได้รับสินค้าหรือเงินดังกล่าว หรือในสถานที่ที่คุณได้เงินดังกล่าวมาเนื่องจากการเล่นเกม ของดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปขอคืน หรือต้องมีการคืนเงินและไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือของมีค่าอื่นได้ บริษัทฯ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับสินค้าเสมือนจริงหรือเงินที่ใช้ในเกมเมื่อใดก็ได้

การบอกรับเป็นสมาชิก

บริการของดิสนีย์บางบริการจะกำหนดให้ต้องสมัครเป็นสมาชิกโดยมีการชำระเงินค่าสมาชิกเพื่อเข้าถึงบริการดังกล่าว ในการลงนามเพื่อบอกรับเป็นสมาชิกคุณตกลงว่าการเป็นสมาชิกของคุณจะมีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณอนุญาตให้บริษัทฯ เรียกเก็บเงินจากคุณผ่านวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับระยะเวลาที่ต่ออายุออกไป เว้นแต่คุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณ  ระยะเวลาที่ทำการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติจะเป็นระยะเวลาเดียวกับระยะเวลาการเป็นสมาชิกคราวแรกของคุณเว้นแต่จะแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่นในเวลาที่ทำการซื้อขาย อัตราค่าต่ออายุสมาชิกจะไม่เกินกว่าอัตราที่ใช้กับระยะเวลาของการเป็นสมาชิกครั้งก่อนยกเว้นส่วนที่เป็นราคาส่งเสริมการขายและราคาลดเว้นแต่บริษัทฯ จะแจ้งให้คุณทราบเรื่องการเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนถึงเวลาการต่ออายุสมาชิกโดยอัตโนมัติของคุณ  บริษัทฯ อาจเสนอให้คุณบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อทดลองใช้บริการของดิสนีย์โดยไม่คิดเงินเป็นครั้งคราว หากคุณลงทะเบียนสมัครสมาชิกเพื่อทดลองใช้บริการโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม บริษัทฯ จะเริ่มเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณเมื่อการทดลองใช้บริการโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมสิ้นสุดลงเว้นแต่คุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณก่อนเวลาดังกล่าว

ขั้นตอนในการสั่งของ

คุณจะสามารถตรวจสอบและยืนยันการสั่งซื้อของคุณ รวมทั้งตรวจสอบที่อยู่ในการส่งของ (หากมี) วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อจากคุณ และการที่บริษัทฯ ยอมรับการซื้อจากคุณจะถือว่าการสั่งซื้อดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่สมบูรณ์และและบริษัทฯ ได้ทำการติดต่อกับคุณโดยชอบแล้วในเวลาที่เราส่งคำแจ้งดังกล่าวถึงคุณ ในเวลาดังกล่าวจะมีการทำสัญญาซื้อขายซึ่งจะมีผลผูกพันคุณและบริษัทฯ ความเสี่ยงจากสูญหายของสินค้าที่คุณซื้อและความรับผิดชอบในการประกันความเสี่ยงดังกล่าวจะตกเป็นของคุณเมื่อได้มีการส่งมอบสินค้าดังกล่าว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งของก่อนทำการส่งมอบ กรณีที่อาจทำให้การสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกนั้นรวมถึงความผิดพลาดของระบบ หรือความผิดพลาดจากการพิมพ์ข้อความ ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือราคา การมีสินค้าให้จำหน่าย ความเป็นธรรมระหว่างผู้บริโภคในกรณีที่สินค้ามีปริมาณจำกัด หรือแผนกเครดิตหรือแผนกตรวจสอบการฉ้อโกงของบริษัทฯ ชี้ว่ามีปัญหา บริษัทฯ จะติดต่อคุณในกรณีที่บางส่วนของการสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิก หรือในกรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับการสั่งซื้อของคุณ หากการสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการกับการชำระเงินของคุณแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งของไปให้บริษัทฯ จะคืนเงินให้คุณ

การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน

เมื่อคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน คุณรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และคุณมีสิทธิใช้วิธีการชำระเงินที่ระบุไว้  รวมทั้งรับรองว่าคุณจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการชำระเงินดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้บริการปรับปรุงข้อมูลบัตรเครดิตของบุคคลภายนอกเพื่อขอข้อมูลวันหมดอายุของบัตรเครดิต    สิทธิในการยกเลิกการสั่งของและสิทธิในการคืนสินค้า

เมื่อคุณบอกรับเป็นสมาชิกบริการของดิสนีย์ คุณมีสิทธิยกเลิกสัญญาของคุณภายในสิบสี่ (14) วันหลังจากวันที่คุณได้รับและยอมรับข้อตกลงนี้ และคุณจะได้รับค่าสมาชิกที่ชำระไปคืนเต็มจำนวน สำหรับการบอกรับเป็นสมาชิกแบบครึ่งปีและรายปี หากได้รับคำบอกกล่าวแจ้งการยกเลิกภายในสามสิบ (30) วันหลังการเรียกเก็บเงินวันแรก คุณจะได้รับค่าสมาชิกคืน แม้ว่าเราได้ทำการคืนเงินค่าสมาชิกของคุณแล้ว แต่คุณยังจะต้องชำระค่าธรรมเนียมอื่นที่เกิดขึ้น    หากคุณซื้อใบอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อเข้าถึงเนื้อหาในรูปแบบดิจิตอลหรือสินค้าเสมือนจริง คุณจะได้รับโอกาสในการให้ความยินยอมต่อการส่งมอบ ณ เวลาที่ทำการซื้อ ในการให้ความยินยอมต่อการส่งมอบนี้ คุณทราบดีว่าคุณได้เสียสิทธิในการยกเลิกการซื้อและจะไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการซื้อได้

คุณมีสิทธิยกเลิกสัญญาที่คุณทำกับบริษัทฯ และคืนสินค้าได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่คุณได้รับสินค้าจริง  สิทธินี้จะไม่ใช้บังคับกับสินค้าที่บริษัทฯ แจ้งไว้ในบริการของดิสนีย์ว่าไม่สามารถคืนได้ ทั้งนี้รวมถึงสิ่งบันทึกเสียงหรือภาพ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซีดี ดีวีดีหรือสื่ออื่นที่มีการแกะผนึกออกแล้ว หากคุณคืนสินค้าที่ไม่มีตำหนิใดๆ คุณอาจจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้าให้แก่เรา และเราอาจหักเงินบางส่วนตามความเหมาะสมหากได้มีการใช้งานสินค้าไปแล้ว

หากคุณต้องการจะยกเลิก คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกสำหรับบริการดิสนีย์ที่ระบุ โปรดดูตัวอย่างแบบฟอร์มการยกเลิกได้ที่นี่
    สินค้าส่วนบุคคล

ขอแจ้งว่าสิทธิยกเลิกและสิทธิคืนสินค้าจะไม่ใช้บังคับกับสินค้าส่วนบุคคล การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงสินค้าส่วนบุคคลจะไม่สามารถทำได้เมื่อคุณได้ส่งคำสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้ว และไม่สามารถส่งคืนสินค้าส่วนบุคคลได้เว้นแต่มีความผิดพลาดในการผลิตหรือสินค้ามีข้อชำรุดบกพร่อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีดุลยพินิจปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้าส่วนบุคคล คำสั่งซื้อของคุณจะถูกยกเลิกหากมีการใช้บริการส่วนบุคคลของบริษัทฯ อย่างไม่เหมาะสมและบริษัทฯ จะคืนเงินให้คุณ

การกำหนดราคา และภาษี

บริษัทฯ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทฯ เสนอขาย หากคุณชำระค่าสมาชิกตามระยะเวลาเพื่อรับบริการของดิสนีย์ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือวิธีการเก็บเงินให้คุณทราบล่วงหน้าถึงวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ ซึ่งคุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เมื่อคุณสั่งของบริษัทฯ จะคำนวณภาษีโดยประมาณและรวมภาษีโดยประมาณดังกล่าวในยอดเงินทั้งหมดเพื่อความสะดวกของคุณ ภาษีจริงซึ่งจะนำมาคิดกับการสั่งซื้อของคุณและเรียกเก็บจากคุณจะมาจากการคำนวณในวันส่งของโดยไม่คำนึงว่ามีการทำคำสั่งซื้อเมื่อใด
การส่งของระหว่างประเทศ และศุลกากร

เมื่อทำการสั่งสินค้าเพื่อให้ส่งไปยังประเทศใด ๆ นอกเหนือจากประเทศที่ผู้ขายตั้งอยู่ คุณอาจต้องชำระอากรนำเข้าและภาษีต่างๆ ที่เรียกเก็บ และคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีดังกล่าวตลอดจนค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการผ่านพิธีการศุลกากร สำหรับสินค้าที่ส่งระหว่างประเทศนั้นขอเรียนว่าคำรับประกันของผู้ผลิตสินค้าอาจเป็นโมฆะ และคุณอาจไม่ได้รับสิทธิบริการที่ผู้ผลิตเสนอให้  อีกทั้งคู่มือ วิธีใช้ และคำเตือนเรื่องความปลอดภัยอาจไม่มีภาษาของประเทศปลายทางในการส่งสินค้ากำกับไว้ สินค้าและวัสดุที่ส่งมาพร้อมกับสินค้าอาจไม่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ข้อกำหนดเฉพาะ และข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลากสินค้าของประเทศที่เป็นปลายทางในการส่งสินค้า และสินค้าอาจใช้แรงดันไฟฟ้าต่างจากของประเทศที่เป็นปลายทาง (ทำให้ต้องใช้หัวปรับหรือเครื่องเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า) คุณจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการให้สินค้าดังกล่าวสามารถนำเข้าประเทศปลายทางได้โดยชอบกฎหมาย และเมื่อคุณสั่งของจากบริษัทฯ ผู้รับจะเป็นผู้นำเข้า (Importer of Record) และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งปวงของประเทศปลายทาง

5.    การแข่งขัน

การแข่งขันที่คุณเข้าร่วมในบริการของดิสนีย์อาจมีกฎระเบียบและเงื่อนไขเพิ่มเติม แต่ข้อบังคับทั่วไปต่อไปนี้จะนำมาใช้ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดที่เป็นอย่างอื่นในกฎหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมในการแข่งขันดังกล่าว

การเข้าร่วมการแข่งขัน

การเข้าร่วมการแข่งขันของคุณจะถือเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและอยู่ใต้บังคับข้อกำหนดทั้งปวงในข้อตกลงนี้ซึ่งใช้บังคับกับการยื่นขอเข้าร่วมแข่งขันของคุณและการที่บริษัทฯ ใช้เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นของคุณ ทั้งนี้บริษัทฯ อาจตัดสิทธิการยื่นขอเข้าร่วมการแข่งขันที่ส่งมาช้า ส่งผิด ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง สูญหาย อ่านไม่ออก หรือไม่สมบูรณ์ หรือหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง  ทั้งนี้การเข้าแข่งขันจะจำกัดเพียงหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคนและห้ามเข้าร่วมการแข่งขันผ่านตัวแทนหรือบุคคลภายนอก หรือใช้ชื่อหลายๆ ชื่อในการเข้าแข่งขัน ห้ามทำการเข้าแข่งขันหรือให้คะแนนที่เป็นอัตโนมัติ หรือใช้โปรแกรมอื่น และการเข้าแข่งขันในลักษณะดังกล่าว (หรือการให้คะแนนดังกล่าว) จะถูกตัดสิทธิ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับ ยกเลิกหรือบอกเลิกการแข่งขัน หรือขยายหรือเริ่มระยะเวลาในการเข้าแข่งขันใหม่ และตัดสิทธิผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือการเข้าแข่งขันเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า บริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าวหากไม่ได้รับการรับรองว่าการแข่งขันดังกล่าวจะเป็นไปอย่างยุติธรรมหรือถูกต้องด้วยเหตุผลทางเทคนิค กฎหมายหรือเหตุผลอื่นๆ หรือหากบริษัทฯ สงสัยว่าบุคคลใดโกงการแข่งขันหรือโกงผลการแข่งขัน ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือกระทำการอย่างผิดจรรยาบรรณ หากบริษัทฯ บอกเลิกหรือยกเลิกการแข่งขัน อาจมีการมอบรางวัลในลักษณะที่บริษัทเห็นว่ายุติธรรม เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายของท้องถิ่นซึ่งใช้บังคับกับการแข่งขันดังกล่าว

สิทธิในการเข้าแข่งขัน

ในการเข้าร่วมการแข่งขัน คุณจะต้องเป็นผู้ใช้ลงทะเบียนของบริการของดิสนีย์ และมีบัญชีที่ยังใช้งานได้อยู่พร้อมข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องทำการซื้อสินค้าเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันและการที่คุณซื้อสินค้าไม่ได้ทำให้คุณมีโอกาสในการชนะมากขึ้นแต่อย่างใด บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานของบริษัทฯ (หรือบุคคลในครอบครัวใกล้ชิด (Immediate Families) ของพนักงาน) หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในทางอาชีพกับการแข่งขันเข้าร่วมในการแข่งขัน และ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) และมีการแข่งขันขึ้นบริษัทฯ อาจต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณก่อนที่บริษัทฯ จะสามารถตอบรับการขอเข้าแข่งขันของคุณได้บริษัทฯ มีสิทธิขอหลักฐานแสดงตัวของคุณหรือตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วมแข่งขัน และตรวจสอบรายการที่เข้าแข่งขันซึ่งอาจชนะการแข่งขัน และมอบรางวัลให้ผู้ชนะด้วยตัวเอง การแข่งขันจะถือเป็นโมฆะหากกฎหมายห้ามหรือจำกัดไว้  ผู้ที่อาจชนะการแข่งขันซึ่งเป็นผู้พำนักอาศัยในประเทศใด ๆ ซึ่งการแข่งขันกำหนดให้ต้องมีความเชี่ยวชาญบางอย่างอาจจำเป็นต้องทำบททดสอบด้านคณิตศาสตร์เพื่อจะได้มีสิทธิชนะรางวัล

รางวัล

รางวัลที่ให้จะไม่อยู่ในรูปของเงินสดหรือรางวัลทดแทน เว้นแต่บริษัทฯ (หรือผู้ที่ให้รางวัล) ได้สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเป็นรางวัลในลักษณะเดียวกันซึ่งมีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า ผู้ชนะจะไม่สามารถโอนรางวัล (เว้นแต่เป็นการโอนให้บุตรหรือสมาชิกรายอื่นในครอบครัว) หรือขายรางวัลได้  รางวัลที่ให้จะมีจำนวนตามที่ระบุไว้ในการแข่งขันเท่านั้นและจะมอบรางวัลทั้งหมดหากมีผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีสิทธิในจำนวนที่เพียงพอกับของรางวัล และมีการขอรับรางวัลโดยชอบภายในวันที่ที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นจะไม่มีการเลือกผู้ชนะรายอื่นอีกและจะไม่มอบรางวัลที่ไม่มีผู้มาขอรับ   เว้นแต่จะมีการเปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในรายละเอียดการเข้าแข่งขันผู้ชนะการแข่งขันจะรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรางวัล ผู้ชนะทุกรายจะต้องรับผิดชอบชำระภาษีอากรทั้งปวงแม้ว่าบริษัทจะได้สงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีที่เกี่ยวข้องไว้ และผู้ชนะตกลงจะทำการกรอกแบบภาษีที่กฎหมายกำหนด

การที่คุณรับรางวัลถือเป็นข้อตกลงที่จะเข้าร่วมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและได้ให้สิทธิบริษัทฯ อย่างไม่มีเงื่อนไขที่จะใช้ชื่อของคุณ เมือง รัฐ จังหวัด หรือประเทศ ภาพเหมือน ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล และคำพูดของคุณเกี่ยวกับการแข่งขันเพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย และในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องได้รับการอนุญาตเพิ่มเติมหรือต้องให้ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก และการรับรางวัลจะมีเงื่อนไขว่าผู้ชนะ (หรือพ่อแม่ผู้ปกครองของผู้ชนะ) อาจต้องลงชื่อในหนังสือรับรองความมีสิทธิ หนังสือปลดความรับผิด และคำแถลงโฆษณาประชาสัมพันธ์และส่งเอกสารดังกล่าวคืนให้บริษัทฯ

6.    ข้อกำหนดเพิ่มเติม
สิ่งที่คุณส่งมาและนโยบายเกี่ยวกับความคิดที่บริษัทฯ ไม่ได้ขอ

นโยบายบริษัทที่มีมาเป็นเวลานานของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับหรือพิจารณาความคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ หรือวัสดุที่บริษัทฯ ไม่ได้ขอให้ดำเนินการ สำหรับสิ่งใดที่คุณส่งมาให้บริษัทฯ – ไม่ว่าบริษัทฯ จะขอให้ดำเนินการหรือไม่ก็ตาม – คุณตกลงว่าความคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะหรือวัสดุอื่นที่คุณส่งมานั้นไม่ได้ทำขึ้นโดยเป็นความลับหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และไม่มีความประสงค์ให้เป็นหรือก่อความสัมพันธ์ในลักษณะการรักษาความลับหรือความสัมพันธ์ในลักษณะผู้ดูแลผลประโยชน์ระหว่างคุณกับบริษัทฯ ในทางใด และคุณจะไม่ได้มีความคาดหวังว่าบริษัทฯ จะพิจารณา ให้ค่าตอบแทนหรือทำการตอบแทนในลักษณะใด


การกล่าวอ้างเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์

การแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ฟ้องร้อง และคำบอกกล่าวแย้งจะต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ที่บริษัทแต่งตั้งตามรายละเอียดต่อไปนี้:

TFPC Designated Agent
The Floyd Phillips Company
8200 Haven Avenue
Los Angeles, California 90001, USA
โทรศัพท์: +1 844-454-3397
โทรสาร: +1 844-454-3397
อีเมล์: designated.agent@thefloydphillipscompany.com

บริษัทฯ จะสามารถรับเฉพาะคำบอกกล่าวที่ทำขึ้นในภาษาที่บริษัทฯ ใช้ในการจัดทำข้อตกลงนี้เท่านั้น

เราจะดำเนินการอย่างรวดเร็วกับคำกล่าวอ้างเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านการใช้บริการของดิสนีย์ซึ่งได้มีการรายงานไปยังตัวแทนบริษัทที่ได้รับมอบหมายเรื่องลิขสิทธิ์ของเรา ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น โดยจะเป็นไปตามกฎหมายรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิตอลปี ค.ศ. 1998 (U.S. Digital Millennium Copyright Act of 1998  หรือ DMCA) หรือ กฎหมายใดๆ ที่มีบัญญัติไว้ เนื่องด้วยประเด็นเกี่ยวข้องกับบริการของดิสนีย์ที่มอบให้ในประเทศสหรัฐอเมริกา การแจ้งเรื่องละเมิดเหล่านี้จะต้องระบุข้อมูลที่กำหนดไว้ใน DMCA ตามคำอธิบายเพิ่มเติมที่นี่

การดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการและการสละสิทธิในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

คุณและดิสนีย์อินเตอร์แอคทีฟ (Phillips Interactive) ตกลงจะตัดสินชี้ขาดข้อพิพาททั้งปวงระหว่างคุณและบริษัท วอลท์ดิสนีย์ (The Floyd Phillips Company) หรือบริษัทในเครือของวอลท์ดิสนีย์ ยกเว้นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทวอลท์ดิสนีย์ (The Floyd Phillips Company) หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้คำว่า “ข้อพิพาท” จะรวมถึงข้อพิพาท การฟ้องร้องหรือข้อโต้แย้งอื่นระหว่างคุณและบริษัทฯ เกี่ยวกับบริการของดิสนีย์หรือข้อตกลงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในทางสัญญา ทางละเมิด การรับประกัน ข้อพิพาทในเรื่องทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือหลักทางกฎหมายหรือหลักความเป็นธรรมอื่น คุณและบริษัท ดิสนีย์อินเตอร์แอคทีฟ (Phillips Interactive) ให้อำนาจสิทธิ์ขาดแก่อนุญาโตตุลาการในการแก้ไขข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการตีความ การนำไปใช้ หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือการก่อให้เกิดสัญญานี้ รวมถึงอนุญาโตตุลาการของข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเงื่อนไขในสัญญานี้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลทางกฎหมาย

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น คุณหรือดิสนีย์อินเตอร์แอคทีฟ (Phillips Interactive) จะต้องส่งคำบอกกล่าวแจ้งข้อพิพาทให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบซึ่งคำบอกกล่าวนั้นจะเป็นหนังสือที่ระบุชื่อ ที่อยู่และข้อมูลสำหรับติดต่อของคู่สัญญาฝ่ายที่ส่งคำบอกกล่าว ข้อเท็จจริงที่ทำให้เกิดการพิพาท และคำบังคับที่ขอ คุณจะต้องส่งคำบอกกล่าวแจ้งข้อพิพาทให้ดิสนีย์อินเตอร์แอคทีฟ  (Phillips Interactive) ที่ เลขที่ 8200 Haven Avenue Los Angeles, California 90001, USA) โดยจ่าหน้า: คำบอกกล่าวทางกฎหมาย/การดำเนินกระบวนการตุลาการ (Legal/Arbitration Notice) และบริษัทฯ จะส่งคำบอกกล่าวแจ้งข้อพิพาทถึงคุณตามข้อมูลสำหรับติดต่อที่บริษัทฯ มีอยู่  ทั้งนี้คุณและดิสนีย์อินเตอร์แอคทีฟ  (Phillips Interactive) จะพยายามระงับข้อผิดพลาดด้วยการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการภายในหกสิบ (60) วันนับแต่วันที่ส่งคำบอกกล่าวแจ้งข้อพิพาท หลังจากครบกำหนดหกสิบ (60) วัน คุณหรือบริษัทฯ มีสิทธิเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ นอกจากนี้คุณสามารถยื่นฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทต่อศาลที่พิจารณาคดีที่มีการฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายจำนวนไม่สูงมาก (Small Claims Court) หากข้อพิพาทนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของศาลดังกล่าว ไม่ว่าคุณจะได้ทำการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม
หากคุณและ

ดิสนีย์อินเตอร์แอคทีฟ (Phillips Interactive) ไม่สามารถระงับข้อพิพาทผ่านการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการหรือไม่สามารถตกลงกันในศาลที่พิจารณาคดีที่พิจารณาคดีที่มีการฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายจำนวนไม่สูงมากได้ ให้ระงับข้อพิพาทดังกล่าวด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันต่อหน้าอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางซึ่งคำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะถือเป็นที่สุดยกเว้นสำหรับสิทธิจำกัดในการอุทธรณ์ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการกลางของสหรัฐอเมริกา และคุณได้สละสิทธิที่จะดำเนินการฟ้องร้องข้อพิพาทในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน ทั้งนี้กระบวนการอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการโดยสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา (“สมาคมฯ”) โดยเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการทางการค้า และวิธีพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคของสมาคมฯ (Commercial Arbitration Rules and its Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) หากคุณต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถดูได้จากเว็บไซต์ www.adr.org หรือหากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกากรุณาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข 800-778-7879 ทั้งนี้การดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการอาจกระทำโดยบุคคล หรือผ่านการยื่นเอกสาร ทางโทรศัพท์ หรือทางคอมพิวเตอร์ อนุญาโตตุลาการสามารถตัดสินให้คุณได้รับค่าเสียหายเหมือนที่ศาลสามารถทำได้รวมทั้งสามารถให้คำตัดสินแสดงสิทธิ หรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ แต่ทั้งนี้จะเฉพาะในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามการเรียกร้องของตัวคุณเท่านั้น

ดิสนีย์อินเตอร์แอคทีฟ (Phillips Interactive) จะชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการยื่นเรื่องให้พิจารณา ค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ และค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการเว้นแต่อนุญาโตตุลาการจะพิจารณาว่าการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการนั้นเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระสำคัญหรือมีการยื่นขอให้ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม หากอนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดให้คุณได้รับเงินในจำนวนที่เกินกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้ยื่นข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อตกลงความก่อนที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (หรือหากบริษัทฯ ไม่ได้ยื่นข้อเสนอเพื่อตกลงความก่อนมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ) บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้คุณตามจำนวนที่อนุญาโตตุลาการตัดสินชี้ขาดหรือจำนวน 1,000 เหรียญสหรัฐแล้วแต่ว่าจำนวนใดจะสูงกว่า และจะชำระเงินค่าทนายความให้ทนายความของคุณ (หากมี) ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ (รวมทั้งค่าป่วยการพยานผู้เชี่ยวชาญ) ที่คุณและทนายความของคุณได้ก่อขึ้นในการตรวจสอบ จัดเตรียมและดำเนินการตามข้อเรียกร้องของคุณในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ จะสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าทนายความและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่สำคัญระหว่างคุณและบริษัทฯ

หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาให้ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ณ สถานที่ที่คุณสะดวก สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาให้ดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่แมนฮัตตัน นิวยอร์ค มลรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้คุณและดิสนีย์อินเตอร์แอคทีฟ (Phillips Interactive) ยินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลรัฐบาลกลางหรือศาลมลรัฐที่ตั้งอยู่ ณ ที่นั้นเพื่อบังคับตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ทุเลาคดีในระหว่างรอการพิจารณาของกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือเพื่อยืนยัน แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือลงสารบบคำพิพากษาเกี่ยวกับคำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

กระบวนพิจารณาเพื่อระงับหรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทในองค์กรใดให้ดำเนินการตามเกณฑ์เฉพาะตัวบุคคล คุณและดิสนีย์อินเตอร์แอคทีฟ (Phillips Interactive) จะไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาข้อพิพาทในลักษณะการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) การฟ้องร้องโดยให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินคดีแทน (Private Attorney General Action) หรือกระบวนพิจารณาอื่นซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำการหรือเสนอจะกระทำในฐานะตัวแทน หากการสละสิทธิในการดำเนินคดีแบบกลุ่มไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ในข้อพิพาทส่วนใดหรือทั้งหมดให้ตัดส่วนนั้นออกและนำไปดำเนินคดีในศาลแทน และข้อพิพาทส่วนที่เหลือให้ดำเนินการตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการต่อไป

องค์กรที่ใช้ในการตัดสินความ

คุณตกลงว่าคดีความตามกฎหมายหรือตามหลักแห่งความเป็นธรรมที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือบริการของดิสนีย์และที่ไม่ต้องพึ่งอนุญาโตตุลาการ จะต้องยื่นต่อศาลของมลรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางที่ตั้งอยู่ในเขตแมนฮัตตัน เมืองนิวยอร์ก มลรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และยอมรับว่าสถานที่ตั้งนั้นตั้งอยู่อย่างเหมาะสม คุณยังยินยอมและยอมรับการอยู่ใต้อำนาจของศาลดังกล่าวเพื่อประโยชน์แห่งการฟ้องร้องดำเนินคดีดังกล่าว
กฎเกณฑ์ที่ให้ศาลเลือกใช้กฎหมายมาปรับกับคดี

ให้ข้อตกลงนี้อยู่ใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของมลรัฐนิวยอร์กและกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อหลักกฎหมายขัดกันแต่อย่างใด

ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่โมฆะได้

หากข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ให้ถือว่าได้ตัดข้อกำหนดดังกล่าวออกจากข้อตกลงนี้แล้ว ส่วนข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลือจะยังมีผลใช้บังคับอยู่ตามกฎหมาย

ข้อกำหนดที่ไม่ได้ระงับไป

ข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ซึ่งโดยลักษณะแล้วควรจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงจะมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังจากข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง

การสละสิทธิ

การที่บริษัทฯ ละเว้นในการใช้สิทธิตามข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในการดำเนินการตามข้อกำหนดนั้นต่อไปหรือในครั้งอื่นๆ หรือตามข้อกำหนดอื่น และการที่บริษัทฯ ไม่ได้ใช้สิทธิใดหรือไม่ได้บังคับตามข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว