TERMS OF USE


Vietnamese / tiếng Việt – Phillips Terms of Use


Các điều khoản sử dụng

Cập nhật mới nhất:  July 19, 2023

Phillips Interactive rất hân hạnh cung cấp cho bạn các trang web, phần mềm, các ứng dụng, nội dung, các sản phẩm và các dịch vụ (“các Dịch Vụ Phillips”) của Phillips Interactive, có thể mang nhãn hiệu Phillips, Floyd Phillips Studios, Phillips Live, Floyd Phillips Animation Studios hoặc một nhãn hiệu khác thuộc sở hữu của The Floyd Phillips Company hoặc được The Floyd Phillips Company cấp quyền sử dụng. Các điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng và việc chúng tôi cung cấp các Dịch Vụ Phillips mà trên đó có đăng các điều khoản này, cũng như các Dịch Vụ Phillips mà chúng tôi cung cấp trên các trang web và nền tảng bên thứ ba nếu các điều khoản này được tiết lộ cho bạn liên quan đến việc bạn sử dụng các Dịch Vụ Phillips. VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ PHILLIPS.

BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI ĐỀU PHẢI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT THÔNG QUA TỐ TỤNG TRỌNG TÀI RIÊNG LẺ CÓ TÍNH RÀNG BUỘC. VUI LÒNG ĐỌC PHẦN QUY ĐỊNH VỀ TRỌNG TÀI TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY VÌ PHẦN QUY ĐỊNH NÀY ẢNH HƯỞNG CÁC QUYỀN CỦA BẠN THEO HỢP ĐỒNG NÀY.

KHÔNG CÓ NỘI DUNG NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH ẢNH HƯỞNG CÁC QUYỀN CỦA BẠN THEO PHÁP LUẬT TẠI NƠI THƯỜNG TRÚ CỦA BẠN. NẾU CÓ MÂU THUẪN GIỮA CÁC QUYỀN ĐÓ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, CÁC QUYỀN CỦA BẠN THEO PHÁP LUẬT SỞ TẠI ĐƯỢC ÁP DỤNG SẼ CHIẾM ƯU THẾ HƠN.


1.      Hợp đồng giữa bạn và chúng tôi

Đây là hợp đồng giữa bạn và Phillips Interactive, một doanh nghiệp California đặt tại 8200 Haven Avenue Los Angeles, California 90001, USA, hoặc giữa bạn và bất kỳ bên cung cấp dịch vụ nào khác được xác định cho một Dịch Vụ Phillips cụ thể. Bạn phải đọc và đồng ý với các điều khoản này trước khi sử dụng các Dịch Vụ Phillips. Nếu bạn không đồng ý, bạn không được sử dụng các Dịch Vụ Phillips. Các điều khoản này mô tả cơ sở hạn chế mà dựa trên đó các Dịch Vụ Phillips được cung cấp, và thay thế các hợp đồng hoặc thỏa thuận trước đây.

Các điều khoản và các điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho một số Dịch Vụ Phillips, chẳng hạn như quy tắc về cuộc thi, dịch vụ hoặc hoạt động cụ thể khác, hoặc các điều khoản có thể đi cùng với nội dung hoặc phần mềm nhất định mà có thể truy cập thông qua các Dịch Vụ Phillips. Các điều khoản và các điều kiện bổ sung sẽ được tiết lộ cho bạn liên quan đến cuộc thi, dịch vụ hoặc hoạt động nêu trên. Bất kỳ các điều khoản và các điều kiện bổ sung nào đều là bổ sung cho các điều khoản này và, trong trường hợp có mâu thuẫn, sẽ được ưu tiên áp dụng so với các điều khoản này.

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản này. Bất kỳ sửa đổi nào như vậy sẽ có hiệu lực ba mươi (30) ngày sau khi chúng tôi đưa ra thông báo cho bạn hoặc chúng tôi đăng tải sửa đổi đó trên các Dịch Vụ Phillips. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào của các điều khoản này, bạn phải ngưng sử dụng các Dịch Vụ Phillips. Những người đại diện phục vụ khách hàng của chúng tôi không được phép điều chỉnh bất kỳ quy định nào trong các điều khoản này, dù là bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

Chúng tôi có thể chấm dứt ngay lập tức hợp đồng này đối với bạn (bao gồm việc bạn truy cập các Dịch Vụ Phillips) nếu bạn không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong các điều khoản này.


2.      Các Dịch Vụ Phillips

Các Dịch Vụ Phillips là để cho mục đích sử dụng cá nhân không mang tính thương mại của bạn và chỉ nhằm cho các mục đích thông tin và giải trí. Các Dịch Vụ Phillips không tạo thành sự tư vấn hoặc chẩn đoán về mặt sức khỏe, y tế, pháp lý, tài chính hoặc chuyên môn và không được sử dụng cho các mục đích này. Để hỗ trợ vận hành suôn sẻ các Dịch Vụ Phillips trên khắp các khu vực địa lý rộng lớn, nhiều phương diện của các hoạt động nhất định, chẳng hạn như chơi trò chơi, có thể được mô phỏng để tránh chậm trễ.

Các Dịch Vụ Phillips là tài sản có quyền tác giả của chúng tôi hoặc tài sản có quyền tác giả của các bên cấp quyền sử dụng hoặc các bên nhận quyền sử dụng của chúng tôi và tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, trang trí thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác có trong các Dịch Vụ Phillips đều thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên cấp quyền sử dụng hoặc các bên nhận quyền sử dụng của chúng tôi. Trừ khi chúng tôi đồng ý cụ thể bằng văn bản, không có yếu tố nào của các Dịch Vụ Phillips có thể được sử dụng hoặc khai thác theo bất kỳ cách thức nào mà không phải là một phần của các Dịch Vụ Phillips được cung cấp cho bạn. Bạn có thể sở hữu phương tiện hữu hình mà trên đó các yếu tố của các Dịch Vụ Phillips được cung cấp cho bạn, nhưng chúng tôi giữ lại toàn bộ và đầy đủ quyền sở hữu các Dịch Vụ Phillips. Chúng tôi không chuyển giao quyền đứng tên sở hữu đối với bất kỳ phần nào của các Dịch Vụ Phillips cho bạn.

Nội dung và cấp quyền sử dụng phần mềm

Nếu Dịch Vụ Phillips được cấu hình để giúp có thể sử dụng phần mềm, nội dung, các hạng mục ảo hoặc các tài liệu khác mà chúng tôi sở hữu hoặc cấp quyền sử dụng, chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng hạn chế, không độc quyền, không được cấp quyền sử dụng thứ cấp, không được chuyển nhượng để truy cập và sử dụng phần mềm, nội dung, hạng mục ảo hoặc tài liệu khác nêu trên chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân không mang tính thương mại của bạn.

Bạn không được can thiệp hoặc vô hiệu bất kỳ hệ thống bảo vệ nội dung hoặc công nghệ quản lý các quyền kỹ thuật số được sử dụng với bất kỳ Dịch Vụ Phillips nào; dịch ngược, thiết kế đảo ngược, tháo rời hoặc mặt khác làm thay đổi bất kỳ Dịch Vụ Phillips nào thành hình thức mà con người đọc được; gỡ bỏ đặc điểm nhận dạng, quyền tác giả hoặc các thông báo dành riêng khác; hoặc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ Phillips nào theo cách thức trái pháp luật hoặc không được phép hoặc theo cách thức đề nghị liên kết với các sản phẩm, dịch vụ hoặc nhãn hiệu của chúng tôi. Bạn không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ Phillips nào vi phạm các quy định của Hoa Kỳ về kiểm soát xuất khẩu và chế tài kinh tế. Bằng việc có được các dịch vụ, nội dung hoặc phần mềm thông qua các Dịch Vụ Phillips, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng việc bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ, nội dung hoặc phần mềm sẽ tuân thủ các quy định nêu trên.

Khước từ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

CÁC DỊCH VỤ PHILLIPS ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “KHI CÓ SẴN.” CHÚNG TÔI KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM KHÔNG ĐƯỢC GHI RA RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY.

CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN VÀ THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN, NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ, VÀ CHÚNG TÔI CŨNG KHÔNG BỊ QUY TRÁCH NHIỆM VÌ VIỆC CHẬM TRỄ HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN PHÁT SINH TỪ CÁC NGUYÊN NHÂN NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI VỚI BẠN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾU KIỆN ĐỀU KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT NGÀN ĐÔ LA MỸ (1.000 USD).

CÁC KHƯỚC TỪ VÀ CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG HOẶC NHẰM MỤC ĐÍCH GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM MÀ KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TẠI NƠI THƯỜNG TRÚ CỦA BẠN.

Các thay đổi đối với các Dịch Vụ Phillips
Các Dịch Vụ Phillips phát triển liên tục và sẽ thay đổi theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện một thay đổi quan trọng đối với các Dịch Vụ Phillips, chúng tôi sẽ gửi thông báo hợp lý cho bạn và bạn sẽ được quyền chấm dứt hợp đồng này.

Các hạn chế bổ sung đối với việc sử dụng các Dịch Vụ Phillips

Chúng tôi không cho phép các hành vi sử dụng các Dịch Vụ Phillips mang tính thương mại hoặc liên quan đến kinh doanh, hoặc quảng cáo hoặc chào bán các sản phẩm hoặc các dịch vụ (dù có vì lợi nhuận hay không), hoặc lôi kéo những người khác (bao gồm các kêu gọi đóng góp hoặc quyên góp). Bạn đồng ý không cố tình hoặc vô ý đưa vi-rút hoặc thành phần gây hại khác vào, hoặc mặt khác làm xáo trộn, làm giảm giá trị hoặc gây thiệt hại cho bất kỳ Dịch Vụ Phillips hoặc mạng kết nối nào, hoặc can thiệp vào việc sử dụng hoặc hưởng dụng bất kỳ Dịch Vụ Phillips nào của bất kỳ người hoặc tổ chức nào. Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ phần mềm hoặc thiết bị nào cho phép chơi trò chơi tự động, chơi trò chơi được đẩy nhanh, hoặc thao túng chơi trò chơi hoặc trò chơi tải về máy và bạn đồng ý không gian lận hoặc mặt khác biển đổi Dịch Vụ Phillips hoặc trải nghiệm trò chơi để tạo lợi thế cho một người sử dụng này so với người sử dụng khác. Thêm vào đó, bạn đồng ý không truy cập, giám sát hoặc sao chép, hoặc cho phép người hoặc tổ chức khác truy cập, giám sát hoặc sao chép, bất kỳ yếu tố nào của các Dịch Vụ Phillips bằng cách sử dụng rô-bốt, nhện (spider), trích xuất dữ liệu (scraper) hoặc phương tiện tự động hoặc quy trình thao tác bằng tay khác khi chưa có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.

Các dịch vụ và nội dung bên thứ ba

Các Dịch Vụ Phillips có thể kết hợp, được kết hợp, hoặc được cung cấp cùng với các dịch vụ và nội dung bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát các dịch vụ và nội dung bên thứ ba đó. Bạn cần đọc các thỏa thuận về các điều khoản sử dụng và các chính sách bảo mật áp dụng đối với các dịch vụ và nội dung bên thứ ba nêu trên.

Nếu bạn truy cập Dịch Vụ Phillips bằng cách sử dụng thiết bị chạy trên Apple iOS, Android hoặc Microsoft Windows hoặc Microsoft Xbox One, thì Apple Inc., Google, Inc. hoặc Microsoft Corporation, tương ứng, sẽ là bên thụ hưởng thứ ba của hợp đồng này. Tuy nhiên, các người thụ hưởng bên thứ ba này không phải là một bên của hợp đồng này và không có trách nhiệm cung cấp hoặc hỗ trợ các Dịch Vụ Phillips. Bạn đồng ý rằng việc bạn truy cập vào các Dịch Vụ Phillips bằng cách sử dụng các thiết bị này cũng sẽ phải tuân thủ theo các điều khoản sử dụng được nêu ra trong các điều khoản dịch vụ của người thụ hưởng bên thứ ba liên quan.

Các mạng di động

Khi bạn truy cập các Dịch Vụ Phillips thông qua mạng di động, thì các mức cước và phí gửi tin nhắn, dữ liệu và mức cước và phí khác của nhà cung cấp mạng hoặc dịch vụ chuyển vùng sẽ áp dụng. Việc tải về, cài đặt hoặc sử dụng các Dịch Vụ Phillips nhất định có thể bị nhà cung cấp mạng của bạn cấm hoặc hạn chế và không phải tất cả các Dịch Vụ Phillips có thể tương thích với nhà cung cấp mạng hoặc thiết bị của bạn.


3.      Nội dung và tài khoản của bạn

Nội dung do người sử dụng tạo ra

Các Dịch Vụ Phillips có thể cho phép bạn truyền đạt, nộp, tải lên hoặc mặt khác cung cấp đoạn văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, các đăng ký cuộc thi hoặc nội dung khác (“Nội Dung Do Người Sử Dụng Tạo Ra”), mà công chúng có thể truy cập và xem được. Việc truy cập vào các tính năng này có thể phải tuân theo các hạn chế về tuổi. Bạn không được nộp hoặc tải lên Nội Dung Do Người Sử Dụng Tạo Ra mang tính phỉ báng, quấy rối, đe dọa, cực đoan, thù hận, bạo lực, thô tục, gợi dục, khiêu dâm, hoặc mặt khác mang tính công kích hoặc gây hại hoặc có thể dự kiến một cách hợp lý là có gây hại cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào, dù tài liệu đó có được pháp luật bảo vệ hay không.

Chúng tôi không đòi hỏi quyền sở hữu đối với Nội Dung Do Người Sử Dụng Tạo Ra của bạn; tuy nhiên, bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng không độc quyền, được cấp quyền sử dụng thứ cấp, không hủy ngang và không tính tiền bản quyền trên toàn cầu theo tất cả các quyền về quyền tác giả, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, quyền riêng tư và quyền công khai và các quyền sở hữu trí tuệ khác để sử dụng, sao chép, truyền đi, in, công bố, trưng bày công khai, phô bày, phân phối, phân phối lại, sao chụp, lập danh mục, nhận xét, điều chỉnh, phỏng theo, dịch, tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên, thực hiện công khai, cung cấp hoặc mặt khác khai thác Nội Dung Do Người Sử Dụng Tạo Ra nêu trên, toàn bộ hoặc một phần, dưới mọi dạng thức và kênh truyền thông hiện tại biết được hoặc sau này được phát minh ra (bao gồm liên quan đến các Dịch Vụ Phillips và trên các trang web và nền tảng bên thứ ba chẳng hạn như Facebook, YouTube và Twitter), với số lượng bản bất kỳ và không giới hạn về thời gian, cách thức và tần suất sử dụng, mà không cần thông báo thêm đến bạn, có hoặc không có thuộc tính, và không cần sự cho phép từ hoặc phải thanh toán cho bạn hoặc bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác.

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng Nội Dung Do Người Sử Dụng Tạo Ra của bạn tuân thủ các điều khoản này và rằng bạn sở hữu hoặc có các quyền và sự cho phép cần thiết, mà không cần phải thanh toán cho bất kỳ người hoặc tổ chức nào khác, để sử dụng và khai thác, và cho phép chúng tôi sử dụng và khai thác Nội Dung Do Người Sử Dụng Tạo Ra của bạn theo mọi cách thức được dự kiến qua các điều khoản này. Bạn đồng ý bồi hoàn và giữ cho chúng tôi và các công ty con và công ty liên kết của chúng tôi, và từng nhân viên và cán bộ tương ứng của họ vô hại trước bất kỳ đòi hỏi, tổn thất, trách nhiệm, yêu cầu hoặc chi phí nào (bao gồm cả phí luật sư), được bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra chống lại chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chúng tôi sử dụng và khai thác Nội Dung Do Người Sử Dụng Tạo Ra của bạn. Bạn cũng đồng ý không thi hành bất kỳ các quyền nhân thân, các quyền phụ thuộc hoặc các quyền tương tự có trong hoặc đối với Nội Dung Do Người Sử Dụng Tạo Ra chống lại chúng tôi hoặc các bên nhận quyền sử dụng, nhà phân phối, bên thay mặt, người đại diện và những người sử dụng được phép khác của chúng tôi, và đồng ý đảm bảo có được thỏa thuận không thi hành tương tự từ những người khác là những người có thể sở hữu các quyền nêu trên.

Trong trường hợp chúng tôi cho phép bạn tạo ra, đăng, tải lên, phân phối, trưng bày công khai, hoặc thực hiện công khai Nội Dung Do Người Sử Dụng Tạo Ra mà yêu cầu sử dụng các tác phẩm có quyền tác giả của chúng tôi, chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng không độc quyền để tạo ra tác phẩm phái sinh sử dụng các tác phẩm có quyền tác giả của chúng tôi theo yêu cầu cho mục đích tạo ra các tài liệu, với điều kiện là quyền sử dụng này sẽ phụ thuộc vào việc bạn chuyển giao cho chúng tôi tất cả các quyền có trong tác phẩm bạn tạo ra. Nếu các quyền đó không được chuyển giao cho chúng tôi, quyền sử dụng của bạn để tạo ra các tác phẩm phái sinh sử dụng các tác phẩm có quyền tác giả của chúng tôi sẽ bị vô hiệu và không có giá trị.

Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát, sàn lọc, đăng, gỡ bỏ, biển đổi, lưu trữ và xem xét Nội Dung Do Người Sử Dụng Tạo Ra hoặc các thông tin liên lạc được gửi thông qua Dịch Vụ Phillips, tại bất kỳ thời điểm nào và vì bất kỳ lý do nào, bao gồm để đảm bảo rằng Nội Dung Do Người Sử Dụng Tạo Ra hoặc thông tin liên lạc tuân thủ theo các điều khoản này, mà không cần phải thông báo trước cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, và không chứng thực hoặc bảo lãnh cho các ý kiến, quan điểm, lời tư vấn hoặc khuyến nghị nào được những người sử dụng đăng hoặc gửi.

Các tài khoản

Một số Dịch Vụ Phillips cho phép hoặc yêu cầu bạn tạo một tài khoản để tham gia hoặc đảm bảo có các lợi ích bổ sung. Bạn đồng ý cung cấp và duy trì thông tin chính xác, hiện hành và hoàn chỉnh, bao gồm thông tin liên hệ của bạn cho mục đích thông báo và thông tin liên lạc khác từ chúng tôi và thông tin thanh toán của bạn. Bạn đồng ý không mạo nhận hoặc trình bày sai trái mối liên kết của bạn với bất kỳ người hoặc tổ chức nào, bao gồm sử dụng tên người sử dụng, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản khác của người khác, hoặc tên hoặc danh tính tương tự của người khác, hoặc cung cấp thông tin chi tiết sai về cha/mẹ hoặc người giám hộ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thực hiện các bước để xác minh tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp, bao gồm thông tin liên lạc về cha/mẹ hoặc người giám hộ.

Chúng tôi đã áp dụng và thực hiện chính sách quy định về việc chấm dứt, trong các trường hợp phù hợp, các tài khoản của người sử dụng là những người xâm phạm liên tục quyền tác giả. Ngoài ra, chúng tôi có thể tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và khả năng bạn được sử dụng các Dịch Vụ Phillips nếu bạn tham gia thực hiện, khuyến khích hoặc ủng hộ hành vi trái pháp luật, hoặc nếu bạn không tuân thủ các điều khoản này hoặc bất kỳ các điều khoản bổ sung nào.

Các mật khẩu và an ninh

Bạn có trách nhiệm thực hiện các bước hợp lý để duy trì tính bảo mật của tên người sử dụng và mật khẩu của bạn, và bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động thuộc tài khoản của bạn mà bạn có thể kiểm soát hợp lý. Bạn đồng ý nhanh chóng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng không được phép tên người sử dụng, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản khác của bạn, hoặc về bất kỳ vi phạm nào khác về an ninh mà bạn biết được liên quan đến tài khoản của bạn hoặc các Dịch Vụ Phillips.

Sự an ninh, toàn vẹn và bảo mật thông tin của bạn là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp an ninh kỹ thuật, hành chính và hữu hình được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn trước hành vi truy cập, tiết lộ, sử dụng và chỉnh sửa không được phép.


4.      Các giao dịch được thanh toán

Danh tính người bán

Giao dịch bán được thực hiện bởi Phillips Interactive hoặc người bán được xác định tại thời điểm bán, nếu có khác. Nếu bạn có thắc mắc về đơn đặt hàng của bạn, vui lòng liên hệ với người bán theo địa chỉ được cung cấp và họ sẽ hỗ trợ bạn. Một số mặt tiền cửa hàng trên các Dịch Vụ Phillips do các bên thứ ba điều hành, và trong trường hợp đó các điều khoản bán hàng bổ sung hoặc khác có thể áp dụng, mà bạn cần phải đọc khi chúng được trình ra cho bạn.

Nội dung kỹ thuật số và các hạng mục ảo

Chúng tôi có thể cung cấp các ứng dụng, trò chơi, phần mềm hoặc nội dung kỹ thuật số khác trên các Dịch Vụ Phillips cho bạn để cấp quyền sử dụng trả phí một lần. Khi mua quyền sử dụng để truy cập tài liệu nêu trên từ Dịch Vụ Phillips, các phí này sẽ được thông báo cho bạn biết trên Dịch Vụ Phillips trước bạn hoàn tất việc mua quyền sử dụng.

Viêc bạn mua một hạng mục ảo hoặc tiền sử dụng trong trò chơi là một khoản thanh toán cho quyền sử dụng hạn chế, không thể chuyển nhượng để truy cập và sử dụng nội dung hoặc chức năng nêu trên trong các Dịch Vụ Phillips. Các hạng mục ảo (bao gồm các nhân vật và tên nhân vật) hoặc tiền sử dụng trong trò chơi được mua hoặc được dành sẵn cho bạn trong các Dịch Vụ Phillips chỉ có thể được sử dụng liên quan đến các Dịch Vụ Phillips nơi bạn đã có được chúng hoặc nơi chúng đã được bạn phát triển từ việc chơi trò chơi. Các hạng mục này không được quy đổi hoặc được hoàn tiền và không được giao dịch bên ngoài Dịch Vụ Phillips để đổi lấy tiền hoặc các hạng mục có giá trị khác. Chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc ngưng các hạng mục ảo hoặc tiền sử dụng trong trò chơi tại bất kỳ thời điểm nào.

Đăng ký thuê bao

Một số Dịch Vụ Phillips đòi hỏi phải đăng ký thuê bao có trả tiền để truy cập. Bằng việc ghi danh đăng ký thuê bao, bạn đồng ý rằng việc đăng ký thuê bao của bạn sẽ được tự động gia hạn và, trừ khi bạn hủy việc đăng ký thuê bao của bạn, bạn cho phép chúng tôi tính phí theo phương thức thanh toán của bạn cho thời hạn gia hạn. Thời hạn gia hạn tự động sẽ giống như thời hạn đăng ký thuê bao ban đầu trừ khi được tiết lộ khác đi cho bạn tại thời điểm bán hàng. Mức phí gia hạn sẽ không nhiều hơn mức phí dành cho thời hạn đăng ký thuê bao ngay trước đó, không bao gồm bất kỳ mức giá khuyến mãi và giảm giá nào, trừ khi chúng tôi thông báo với bạn về việc thay đổi mức phí trước khi gia hạn tự động của bạn. Trong từng thời điểm, chúng tôi có thể chào mời đăng ký dùng thử miễn phí Dịch Vụ Phillips. Nếu bạn ghi danh đăng ký dùng thử miễn phí, chúng tôi sẽ bắt đầu tính tiền vào tài khoản của bạn khi đăng ký dùng thử miễn phí hết hạn, trừ khi bạn hủy đăng ký thuê bao của bạn trước thời điểm đó.

Quy trình đặt hàng

Bạn sẽ có cơ hội xem lại và xác nhận đơn đặt hàng của bạn, bao gồm địa chỉ giao nhận (nếu áp dụng), phương thức thanh toán và các chi tiết sản phẩm. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo khi chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng của bạn và việc chúng tôi chấp nhận sẽ được xem là hoàn chỉnh và cho tất cả các mục đích đã được thông tin một cách hiệu quả đến bạn tại thời điểm chúng tôi gửi thông báo. Tại thời điểm đó, hợp đồng bán hàng sẽ được lập và trở nên ràng buộc đối với cả bạn và chúng tôi. Rủi ro bị mất đối với bất kỳ hàng hóa nào bạn mua và trách nhiệm bảo hiểm cho chúng được chuyển qua cho bạn khi hàng hóa có liên quan được giao nhận.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào trước khi giao nhận. Một số tình huống có thể dẫn đến việc đơn đặt hàng của bạn bị hủy bao gồm lỗi hệ thống hoặc in ấn, các điểm không chính xác trong thông tin về giá hoặc sản phẩm hoặc sự sẵn có của sản phẩm, sự công bằng giữa các khách hàng trường hợp hàng cung cấp bị giới hạn, hoặc các vấn đề được các phòng tín dụng hoặc gian lận của chúng tôi xác định. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu xác minh hoặc thông tin bổ sung trước khi chấp nhận đơn đặt hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu bất kỳ phần nào trong đơn đặt hàng của bạn bị hủy bỏ hoặc nếu cần phải có thông tin thêm để có thể chấp nhận đơn đặt hàng của bạn. Nếu đơn đặt hàng của bạn bị hủy bỏ sau khi chúng tôi đã xử lý thanh toán của bạn nhưng trước khi giao nhận hàng, chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn.

Các khoản thanh toán và lập hóa đơn

Khi bạn cung cấp thông tin thanh toán, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng thông tin đó chính xác, rằng bạn được phép sử dụng phương thức thanh toán được cung cấp, và rằng bạn sẽ thông báo với chúng tôi về các thay đổi về thông tin thanh toán. Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng các dịch vụ cập nhật thẻ tín dụng bên thứ ba để có được ngày hết hạn hiện hành của các thẻ tín dụng.

Quyền hủy bỏ; trả hàng

Khi bạn đăng ký thuê bao Dịch Vụ Phillips, bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng của bạn trong vòng mười bốn (14) ngày sau khi bạn nhận được và chấp nhận các điều khoản này và bạn sẽ nhận được đầy đủ số tiền hoàn lại cho phí đăng ký thuê bao đã trả. Đối với đăng ký thuê bao nửa năm và hàng năm, nếu nhận được thông báo hủy bỏ trong vòng ba mươi (30) ngày đầu tiên sau ngày đầu tiên của hóa đơn ban đầu, bạn sẽ nhận được số tiền hoàn lại cho phí đăng ký thuê bao đã trả. Nếu chúng tôi hoàn trả lại phí đăng ký thuê bao của bạn, bạn sẽ vẫn có nghĩa vụ thanh toán các khoản phí khác đã phát sinh.

Khi bạn mua quyền sử dụng để truy cập nội dung kỹ thuật số hoặc các hạng mục ảo, bạn sẽ có được cơ hội để đồng ý về việc giao nhận tại thời điểm mua. Bằng việc đồng ý về giao nhận, bạn xác nhận rằng bạn đã mất quyền hủy bỏ và phí mua quyền sử dụng không được hoàn trả.

Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn nhận được hàng hóa hữu hình, bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng của chúng tôi với bạn và trả lại hàng hóa. Quyền này không áp dụng với hàng hóa được chúng tôi ghi trên các Dịch Vụ Phillips là không trả lại được, bao gồm các ghi âm và ghi hình, phần mềm vi tính, và CD, DVD hoặc các phương tiện hữu hình khác mà đã bị tháo niêm phong. Nếu bạn trả lại hàng hóa không bị lỗi, bạn có thể cần phải trả phí trả lại hàng hóa cho chúng tôi và chúng tôi có thể khấu trừ một số tiền hợp lý nếu bạn đã sử dụng hàng hóa đó.

Nếu bạn muốn hủy bỏ, bạn phải thực hiện việc đó theo các hướng dẫn hủy bỏ sau đây đối với Dịch Vụ Phillips cụ thể. Mẫu đơn hủy bỏ hiện có tại đây.

Hàng hóa được đặt làm riêng

Vui lòng lưu ý rằng các quyền hủy bỏ và trả lại hàng không áp dụng đối với hàng hóa được đặt làm riêng. Các hủy bỏ và thay đổi đối với hàng hóa được đặt làm riêng không thể thực hiện được một khi bạn đã nộp đơn đặt hàng của bạn và các hạng mục được đặt làm riêng không thể trả lại được trừ khi có lỗi sản xuất hoặc khiếm khuyết sản phẩm. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối các đơn đặt hàng làm riêng theo toàn quyền quyết định của chúng tôi. Việc sử dụng không phù hợp dịch vụ đặt làm riêng của chúng tôi sẽ khiến cho đơn đặt hàng của bạn bị hủy bỏ và hoàn lại bất kỳ khoản thanh toán nào.

Giá; Thuế

Chúng tôi có thể sửa đổi giá cả các sản phẩm và các dịch vụ chúng tôi đưa ra. Nếu bạn trả phí đăng ký thuê bao định kỳ cho một Dịch Vụ Phillips nhất định, chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông báo hợp lý về các thay đổi phí hoặc phương thức tính hóa đơn trước ngày hiệu lực của các thay đổi đó và bạn sẽ có thể hủy bỏ đăng ký thuê bao của bạn trước khi có thay đổi đó. Khi bạn đặt đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi ước tính thuế và đưa ước tính đó vào con số tổng để thuận tiện cho bạn. Số tiền thuế thực tế mà sẽ áp dụng đối với đơn đặt hàng của bạn và được tính theo phương thức thanh toán của bạn được dựa trên các tính toán vào ngày gửi hàng, bất kể là khi nào đơn đặt hàng đã được đặt.

Gửi hàng quốc tế; thuế quan

Khi đặt hàng để giao đến các nước không phải là nước của người bán, bạn có thể phải đóng thuế và phí nhập khẩu được áp tính. Các khoản này và bất kỳ khoản phí bổ sung nào khác để thông quan phải do bạn chịu. Đối với hàng hóa được gửi quốc tế, vui lòng lưu ý rằng bất kỳ bảo hành của nhà sản xuất nào cũng có thể không có giá trị; các tùy chọn dịch vụ nhà sản xuất có thể không có sẵn; các cẩm nang hướng dẫn, các hướng dẫn và các cảnh báo an toàn có thể không có ngôn ngữ của nước đến; hàng hóa và các tài liệu kèm theo có thể không được thiết kế theo các tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật và các yêu cầu về dán nhãn của nước đến; và hàng hóa có thể không phù hợp với điện áp của nước đến (cần phải sử dụng biến áp hoặc thiết bị đổi điện). Bạn có trách nhiệm đảm bảo hàng hóa có thể được nhập khẩu hợp pháp vào nước đến. Khi đặt hàng từ chúng tôi, người nhận là nhà nhập khẩu trên hồ sơ và phải tuân thủ tất cả quy định và pháp luật của nước đến.


5.      Cuộc thi

Các cuộc thi mà bạn đăng ký tham gia trên Dịch Vụ Phillips có thể có các quy tắc và điều kiện bổ sung, nhưng các quy tắc chung sau đây áp dụng khi không có các điều khoản ngược lại trong bất kỳ các quy tắc hoặc điều kiện bổ sung nào đối với cuộc thi.

Các đăngký tham gia

Đăng ký tham gia cuộc thi của bạn là Nội Dung Do Người Sử Dụng Tạo Ra phải tuân theo tất cả các quy định của các điều khoản này điều chỉnh việc bạn nộp và việc chúng tôi sử dụng Nội Dung Do Người Sử Dụng Tạo Ra của bạn. Chúng tôi có thể hủy tư cách của các đăng ký tham gia trễ, sai lệch, không hoàn chỉnh, có lỗi sai sót, bị mất, không đọc được hoặc không có giá trị hoặc trong trường hợp không cung cấp sự đồng ý phù hợp của phụ huynh. Các đăng ký tham gia cuộc thi được giới hạn mỗi người một đăng ký tham gia và không được phép đăng ký tham gia thông qua các bên đại diện hoặc các bên thứ ba hoặc sử dụng nhiều danh tính khác nhau. Cấm sử dụng các đăng ký tham gia, bỏ phiếu tự động hoặc các chương trình tự động khác và tất cả các đăng ký tham gia (hoặc bỏ phiếu) đó sẽ bị hủy tư cách.

Chúng tôi bảo lưu quyền điều chỉnh, tạm dừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt cuộc thi hoặc gia hạn hoặc tiếp tục lại thời hạn đăng ký tham gia hoặc hủy tư cách bất kỳ người tham gia hoặc đăng ký tham gia nào tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần đưa ra thông báo trước. Chúng tôi sẽ làm như vậy nếu không thể đảm bảo rằng cuộc thi có thể tiến hành công bằng hoặc đúng đắn vì các lý do kỹ thuật, pháp lý hoặc lý do khác, hoặc nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bất kỳ người nào đã thao túng các đăng ký tham gia hoặc các kết quả, cung cấp thông tin sai trái hoặc có hành vi không có đạo đức. Nếu chúng tôi hủy bỏ hoặc chấm dứt cuộc thi, các giải thưởng có thể được trao theo bất kỳ cách thức nào mà chúng tôi thấy công bằng và thích hợp, phù hợp với quy định của pháp luật sở tại điều chỉnh cuộc thi.

Hội đủ tư cách

Để đăng ký tham gia cuộc thi, bạn phải là người sử dụng có đăng ký của các Dịch Vụ Phillips và có tài khoản đang hoạt động với thông tin liên hệ cập nhật. Không cần phải mua để đăng ký tham gia cuộc thi và việc mua sẽ không nâng cao cơ hội thắng cuộc của bạn. Các cuộc thi không dành cho nhân viên của chúng tôi (hoặc gia đình trực tiếp của họ) hoặc bất kỳ người nào khác có liên hệ về chuyên môn với cuộc thi. Nếu bạn dưới 18 tuổi (hoặc tuổi trưởng thành theo pháp luật áp dụng) và cuộc thi dành cho bạn, chúng tôi có thể cần sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ của bạn trước khi chúng tôi có thể chấp nhận đăng ký tham gia của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu chứng minh danh tính hoặc xác minh các điều kiện về hội đủ tư cách và các đăng ký tham gia có tiềm năng thắng cuộc, và trao bất kỳ giải thưởng nào cho đích thân người thắng giải. Các cuộc thi bị vô hiệu trong trường hợp bị pháp luật cấm hoặc hạn chế. Những người thắng giải tiềm năng là những người cư trú tại các quốc gia nơi các cuộc thi yêu cầu yếu tố kỹ năng có thể được yêu cầu phải giải đáp bài kiểm tra toán học để hội đủ tư cách thắng giải.

Các giải thưởng

Không có các giải thưởng bằng tiền mặt hoặc giải thưởng thay thế khác được dành sẵn, ngoại trừ là chúng tôi (hoặc bên cung cấp giải thưởng) bảo lưu quyền thay thế giải thưởng tương tự có giá trị bằng hoặc lớn hơn. Những người thắng giải không được chuyển nhượng (trừ trường hợp cho con cái hoặc thành viên gia đình khác) hoặc bán lại các giải thưởng. Chỉ số lượng giải thưởng được quy định rõ cho cuộc thi là được dành sẵn để thắng giải và tất cả các giải thưởng sẽ được trao với điều kiện là nhận được số lượng đầy đủ các đăng ký tham gia hội đủ tư cách và các giải thưởng được nhận hợp lệ không muộn hơn ngày được quy định liên quan đến cuộc thi, sau đó không có những người thắng giải thay thế nào sẽ được lựa chọn hay các giải thưởng không có người nhận nào được trao. Trừ khi được thông báo khác đi trong phần mô tả giải thưởng trước khi đăng ký tham gia, người thắng giải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí và phí tổn gắn liền với việc nhận giải thưởng. Tất cả các khoản thuế hoàn toàn thuộc trách nhiệm của từng người thắng giải, mặc dù chúng tôi bảo lưu quyền khấu trừ các khoản thuế áp dụng và từng người thắng giải đồng ý điền hoàn tất bất kỳ các biểu mẫu thuế được yêu cầu nào.

Việc bạn chấp nhận giải thưởng cấu thành thỏa thuận tham gia vào việc công bố hợp lý liên quan đến cuộc thi và cấp cho chúng tôi quyền vô điều kiện để chúng tôi sử dụng tên, phường, xã, thành phố, bang, tỉnh hoặc nước, nội dung tương tự của bạn, thông tin giải thưởng và các tuyên bố của bạn về cuộc thi cho các mục đích công bố, quảng cáo và quảng bá và tuân thủ các quy định và pháp luật áp dụng, tất cả các nội dung vừa nêu mà không cần phải có sự cho phép hoặc đền bù bổ sung nào. Như là một điều kiện để nhận giải thưởng, những người thắng giải (hoặc phụ huynh hoặc người giám hộ của những người thắng giải) có thể được yêu cầu ký và gửi lại bản tuyên thệ hội đủ tư cách, văn bản giải trừ trách nhiệm và văn bản giải trừ về công bố ra công chúng.


6.      Các quy định bổ sung

Các nội dung được nộp và các chính sách về ý tưởng không được yêu cầu

Chính sách công ty lâu nay của chúng tôi không cho phép chúng tôi chấp nhận hoặc cân nhắc các ý tưởng sáng tạo, các đề nghị hoặc các tài liệu không được yêu cầu. Liên quan đến bất kỳ nội dung nào bạn nộp cho chúng tôi – dù là chúng tôi có yêu cầu hay không – quý khách đồng ý rằng các ý tưởng sáng tạo, các đề nghị hoặc các tài liệu khác mà bạn nộp không được thực hiện dưới hình thức bảo mật hoặc theo ủy thác và không có mối quan hệ bảo mật hoặc ủy thác nào được dự kiến hoặc tạo ra giữa giữa bạn và chúng tôi theo dưới bất kỳ cách thức nào, và rằng bạn không kỳ vọng về việc xem xét, đền bù hoặc khoản thanh toán thuộc bất kỳ loại nào.

Các khiếu nại về xâm phạm quyền tác giả

Các thông báo về khiếu nại xâm phạm quyền tác giả và các thông báo ngược lại phải được gửi cho đại diện được chỉ định của chúng tôi:

TFPC Designated Agent
The Floyd Phillips Company
8200 Haven Avenue
Los Angeles, California 90001, USA
Phone: +1 844-454-3397
Fax: +1 844-454-3397
Email: designated.agent@thefloydphillipscompany.com

Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận các thông báo bằng các ngôn ngữ mà chúng tôi có cung cấp các điều khoản này.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng hồi đáp các khiếu nại sử dụng các Dịch Vụ Phillips để trình báo về việc quyền tác giả bị xâm phạm cho Đại Diện Quyền Tác Giả Được Chỉ Định của chúng tôi, được xác định ở trên, theo Luật Quyền Tác Giả Thiên Niên Kỷ Kỹ Thuật Số năm 1998 của Hoa Kỳ (U.S. Digital Millennium Copyright Act of 1998 – “DMCA”) hoặc, khi phù hợp, các luật khác. Đối với các Dịch Vụ Phillips được đặt máy chủ tại Hoa Kỳ, các thông báo này phải bao gồm thông tin yêu cầu được quy định trong DMCA và được mô tả chi tiết tại đây.

Tố tụng trọng tài ràng buộc và từ bỏ khởi kiện tập thể

Bạn và Phillips Interactive đồng ý sử dụng tố tụng trọng tài để giải quyết mọi tranh chấp giữa bạn và The Floyd Phillips Company hoặc các công ty liên kết của The Floyd Phillips Company, ngoại trừ các tranh chấp liên quan đến thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của The Floyd Phillips Company hoặc các công ty liên kết của The Floyd Phillips Company. “Tranh chấp” bao gồm bất kỳ tranh chấp, hành động hoặc bất đồng nào khác giữa bạn và chúng tôi liên quan đến các Dịch Vụ Phillips hoặc các điều khoản này, dù là trong hợp đồng, ngoài hợp đồng, bảo đảm, luật hoặc quy định, hoặc cơ sở pháp lý hoặc công bằng khác. Bạn và Phillips Interactive trao quyền cho trọng tài viên với thẩm quyền độc quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc diễn giải, áp dụng hoặc thực thi các điều khoản này hoặc việc xác lập hợp đồng này, bao gồm khả năng tố tụng trọng tài đối với bất kỳ tranh chấp nào và bất kỳ khiếu nại nào rằng tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong các điều khoản này là vô hiệu hoặc có thể vô hiệu.

Trong trường hợp có tranh chấp, bạn hoặc Phillips Interactive phải gửi cho bên kia thông báo về tranh chấp, là một văn bản nêu ra tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bên đưa ra thông báo, các sự kiện làm phát sinh tranh chấp và biện pháp được yêu cầu. Bạn phải gửi bất kỳ thông báo tranh chấp nào đến Phillips Interactive, 8200 Haven Avenue Los Angeles, California 90001, USA, Người nhận: Phòng thông báo pháp lý/trọng tài. Chúng tôi sẽ gửi bất kỳ thông báo tranh chấp nào đến bạn theo thông tin liên hệ chúng tôi có về bạn. Bạn và Phillips Interactive sẽ nỗ lực giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng hòa giải trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày thông báo tranh chấp được gửi. Sau sáu mươi (60) ngày, bạn hoặc chúng tôi có thể bắt đầu thủ tục tố tụng trọng tài. Bạn có thể cũng khởi kiện về tranh chấp tại tòa án thụ lý các vụ án nhỏ nếu tranh chấp đáp ứng được các yêu cầu để được xét xử tại tòa án thụ lý các vụ án nhỏ, cho dù bạn đã thương lượng hòa giải trước tiên hay không.

Nếu bạn và Phillips Interactive không giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng hòa giải hoặc tại tòa án thụ lý các vụ án nhỏ, tranh chấp có thể được giải quyết bằng tố tụng trọng tài có tính ràng buộc trước một trọng tài viên trung lập và quyết định của trọng tài viên này sẽ là chung thẩm trừ trường hợp quyền kháng cáo giới hạn theo Luật Tố Tụng Trọng Tài Liên Bang Hoa Kỳ (U.S. Federal Arbitration Act). BẠN TỪ BỎ QUYỀN KHỞI KIỆN VỀ TRANH CHẤP TẠI TÒA ÁN TRƯỚC THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM ĐOÀN. Tố tụng trọng tài sẽ được điều hành thông qua Hiệp Hội Trọng Tài Hoa Kỳ (“AAA”) theo Các Quy Tắc Tố Tụng Trọng Tài Thương Mại và Các Thủ Tục Bổ Sung Về Các Tranh Chấp Liên Quan Đến Người Tiêu Dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem www.adr.org hoặc, tại Hoa Kỳ, gọi số 800-778-7879. Tố tụng trọng tài có thể được thực hiện trực tiếp, thông qua việc đệ trình các tài liệu, bằng điện thoại hoặc trực tuyến. Trọng tài viên có thể quyết định số tiền bồi thường cho cá nhân bạn như tòa án có thể, bao gồm phán quyết hoặc biện pháp khẩn cấp, nhưng chỉ trong trường hợp được yêu cầu để đáp ứng khiếu kiện cá nhân của bạn.

Trừ khi trọng tài viên xét thấy tố tụng trọng tài là vô ích hoặc được tiến hành cho một mục đích sai trái, Phillips Interactive sẽ trả các khoản phí và chi phí nộp đơn, AAA, và trọng tài viên. Nếu trọng tài viên đưa ra phán quyết cho bạn có giá trị lớn hơn giá trị của đề nghị giải quyết bằng văn bản sau cùng của chúng tôi đưa ra trước khi trọng tài viên được lựa chọn (hoặc nếu chúng tôi đã không đưa ra đề nghị giải quyết trước khi trọng tài viên được lựa chọn), thì chúng tôi sẽ trả bạn số tiền của phán quyết hoặc 1.000 USD, chọn số tiền nào lớn hơn, và trả cho luật sư của bạn, nếu có, tiền phí luật sư, và hoàn lại bất kỳ các chi phí nào (bao gồm phí và chi phí nhân chứng chuyên môn) mà bạn hoặc luật sư của bạn phát sinh hợp lý cho việc điều tra, chuẩn bị và theo đuổi khiếu kiện của bạn tại trọng tài. Chúng tôi từ bỏ quyền yêu cầu phán quyết về phí và chi phí luật sư liên quan đến bất kỳ tố tụng trọng tài không vô ích nào giữa bạn và chúng tôi.

Nếu bạn là người cư trú tại Hoa Kỳ, tố tụng trọng tài sẽ diễn ra tại bất kỳ địa điểm hợp lý nào thuận tiện cho bạn. Đối với những người cư trú bên ngoài Hoa Kỳ, tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành tại thành phố Manhattan, New York, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và bạn và Phillips Interactive đồng ý tuân theo thẩm quyền tài phán riêng biệt của tòa án liên bang hoặc bang đặt tại khu vực đó, để buộc tham gia vào tố tụng trọng tài, tạm đình chỉ tố tụng chờ giải quyết bằng tố tụng trọng tài, hoặc xác nhận, điều chỉnh, bỏ trống hoặc đưa ra phán quyết đối với quyết định của trọng tài.

THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT HOẶC KHỞI KIỆN VỀ MỘT TRANH CHẤP TẠI BẤT KỲ ĐỊA ĐIỂM TỐ TỤNG NÀO SẼ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRÊN CƠ SỞ RIÊNG LẺ. Cả bạn và Phillips Interactive đều không được yêu cầu xét xử một tranh chấp theo cách thức khởi kiện tập thể, khởi kiện do một cá nhân tiến hành vì lợi ích cộng đồng, hoặc trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào khác mà trong đó bất kỳ bên nào hành động hoặc đề xuất hành động trong tư cách người đại diện. Không có tố tụng trọng tài hoặc thủ tục tố tụng nào có thể được kết hợp với một thủ tục tố tụng khác khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của tất cả các bên trong tố tụng trọng tài hoặc thủ tục tố tụng. Nếu việc từ bỏ khởi kiện tập thể bị xét thấy là không hợp pháp hoặc không thể thi hành đối với toàn bộ hoặc một số phần của tranh chấp, thì các phần đó sẽ được tách rời và được tiến hành tại tòa án, với các phần còn lại được tiến hành tại trọng tài.

Chọn địa điểm tố tụng

Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động nào theo luật hoặc theo sự công bằng phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này hoặc các Dịch Vụ Phillips mà không xét xử thông qua tố tụng trọng tài sẽ chỉ được nộp tại, và địa điểm đó nằm hợp lệ chỉ tại, các tòa án bang hoặc liên bang tại thành phố Manhattan, New York, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và bạn đồng ý và tuân theo thẩm quyền tài phán riêng biệt của các tòa án đó cho các mục đích tiến hành hành động đó.

Lựa chọn pháp luật

Các điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật bang New York và pháp luật Hoa Kỳ, mà không áp dụng bất kỳ các nguyên tắc xung đột pháp luật nào.

Hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ quy định nào trong các điều khoản này không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thi hành, thì quy định đó sẽ được xem là được tách rời khỏi các điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến giá trị và khả năng thi hành của bất kỳ các quy định còn lại nào.

Tiếp tục có hiệu lực

Các quy định của các điều khoản này mà về tính chất vẫn còn có hiệu lực sau khi các điều khoản này chấm dứt sẽ vẫn có hiệu lực sau khi có sự chấm dứt như thế.

Từ bỏ

Không có sự từ bỏ nào đối với bất kỳ quy định nào của các điều khoản này bởi chúng tôi sẽ được xem là sự từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ quy định đó hoặc bất kỳ quy định nào khác, và việc chúng tôi không đòi bất kỳ quyền hoặc quy định nào theo các điều khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó.